Gweinidog yn croesawu myfyrwyr yn ôl i'r campws

WelcomeFest, Education Minister visit 01.JPG

Y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, ac Is-Ganghellor PDC, Dr Ben Calvert, yn sgwrsio â myfyrwyr ar Gampws Treforest


Ymwelodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, â Phrifysgol De Cymru (PDC) ddoe (dydd Iau 23 Medi) i helpu i groesawu myfyrwyr yn ôl i'r campws ar ddechrau'r tymor.

Treuliodd y Gweinidog y prynhawn ar Gampws Pontypridd PDC i weld rhai o weithgareddau’r digwyddiad croeso, cyfleusterau addysgu a siarad â myfyrwyr.  Roedd hyn yn cynnwys ymweld â myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth yn y Ganolfan Efelychu Clinigol yng Nglyn-taf, sy'n efelychu amgylcheddau clinigol ar gyfer addysg a hyfforddiant.

Ar ôl treulio amser yn siarad â myfyrwyr ac yn teithio o amgylch y cyfleusterau, gan gynnwys gofal dwys, bydwreigiaeth, damweiniau ac achosion brys a lleoliadau clinigol pediatreg, fe alwodd i mewn i’r digwyddiad Gŵyl Groeso yn Nhrefforest. Roedd y digwyddiad awyr agored yn gyfle i groesawu myfyrwyr yn ôl i gampysau PDC gyda stondinau cerddoriaeth fyw, gwybodaeth, bwyd a diod.  Yno, bu’n sgwrsio â nifer o fyfyrwyr y DU a rhyngwladol ynglŷn â bod yn ôl ar y safle.

Siaradodd hefyd â myfyrwyr nyrsio PDC a oedd wedi bod yn gweithio mewn clinig brechu dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar Gampws Trefforest trwy'r wythnos.  Mae'r myfyrwyr nyrsio, a oedd wedi gwirfoddoli i weithio yn y clinig, wedi bod yn rhoi brechlynnau dos cyntaf ac ail ddos i fyfyrwyr cyn iddynt ddychwelyd i ddysgu ac addysgu wyneb yn wyneb.

Dywedodd Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg ac Iaith Gymraeg: “Roedd yn wych ymweld â Phrifysgol De Cymru a chwrdd â llawer o’r myfyrwyr sy’n dychwelyd am y tymor newydd neu ddechrau ar eu taith i addysg uwch. Fe wnes i fwynhau cwrdd â rhai o'r myfyrwyr nyrsio, sydd eisoes wedi ennill profiad o weithio ar reng flaen y GIG yn ystod y pandemig.

“Mae'r Brifysgol wedi gwneud gwaith aruthrol yn cadw ei myfyrwyr, ei staff a'i chymuned yn ddiogel yn ystod y pandemig, trwy roi mesurau ychwanegol ar waith i sicrhau y gall dysgu barhau'n ddiogel. Mae'r ganolfan frechu dros dro, sy'n cael ei rhedeg gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yn hanfodol wrth alluogi myfyrwyr i gael eu brechlynnau a helpu i gadw eu hunain a'u teulu prifysgol yn ddiogel.

“Diolch i bawb yn PDC am y croeso gwych.”

Dywedodd Dr Ben Calvert, Is-Ganghellor PDC: “Mae wedi bod yn hyfryd gweld myfyrwyr yn ôl i ddechrau’r tymor newydd gyda ni ac i siarad â nhw am yr hyn maen nhw'n edrych ymlaen ato. Roeddem yn falch iawn o groesawu'r Gweinidog i'r safle a'i dywys o amgylch ein cyfleusterau a sgwrsio gyda'n myfyrwyr.

“Rwy’n falch iawn o’n myfyrwyr a’r gwydnwch y maen nhw wedi’i ddangos dros y 18 mis diwethaf. Mae'r rhai rydw i wedi siarad â nhw yn edrych ymlaen at fod yn ôl, ac at gael mwy o addysgu wyneb yn wyneb ar y safle y tymor hwn.

“Mae gennym amryw fesurau diogelwch ar waith fel y gellir gwneud hynny mor ddiogel â phosibl, ac rydym yn ddiolchgar iawn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg am ddarparu’r clinig brechu dros dro i roi cyfle i’n cymuned prifysgol gael dos cyntaf neu ail ddos ​​eu brechiad, os nad ydyn nhw wedi cael un eto, mewn ffordd gyfleus.”

Dywedodd Caitlin Davies, myfyriwr BA (Anrh) mewn Nyrsio (Oedolion) yn PDC, sydd wedi bod yn gweithio yn y ganolfan frechu dros dro ar Gampws Trefforest: “Mae'r wythnos hon wedi bod yn gyfle cyffrous iawn. Mae wedi bod yn hyfryd gweld y myfyrwyr yn dod i mewn ac eisiau aros yn ddiogel trwy gael eu brechlynnau.  Mae hyn mor bwysig oherwydd byddant yn dod i gysylltiad â chymaint o bobl yn y brifysgol.”


WelcomeFest, Education Minister visit 02.JPG