Hanesion Graddio: Llwyddiant gradd Meistr i Ammar, myfyriwr o Syria

Ammar Alhalaki. Syrian asylum seeker who has gained an MSC in Structural engineering. Dec 2021

Mae cwblhau gradd Meistr yn her fawr i’r rhan fwyaf o bobl.  Ond dyna wnaeth Ammar Alhalaki, fodd bynnag, tra'n byw mewn gwlad newydd, wedi ei wahanu wrth ei wraig, ac ymdopi â heriau pandemig Covid-19.

Yn wreiddiol o Syria, mae Ammar, sy'n 28 oed, wedi cael rhagoriaeth yn ei MSc Peirianneg Strwythurol o Brifysgol De Cymru (PDC), cymhwyster y mae wedi gallu ei gyflawni ar ôl ennill un o ddwy Ysgoloriaeth i Geiswyr Lloches flynyddol PDC y llynedd. Mae’r ysgoloriaeth yn talu am gost gradd Meistr, ac yn cyfrannu £1,000 tuag at gostau'n gysylltiedig ag astudio, fel costau gliniadur neu lyfrau.

Dechreuodd taith addysgol Ammar i'w gymhwyster PDC 10 mlynedd yn ôl pan ddechreuodd radd peirianneg yn y brifysgol yn Damascus, lle parhaodd i fyw ar ôl graddio yn 2016.

Ar ôl cwblhau ei radd, bu'n gweithio am dair blynedd, ond yna cafodd ei alw i wneud gwasanaeth milwrol. Yn yr un flwyddyn ag y dechreuodd Ammar yn y brifysgol – 2011 – dechreuodd rhyfel cartref yn Syria, pan drodd gwrthgodiad yn erbyn yr arlywydd yn wrthdaro enfawr sydd wedi para’r degawd wedi hynny. Heb eisiau bod yn rhan o'r ymladd,  penderfynodd Ammar geisio lloches yn y DU yn 2019, lloches sydd newydd gael ei chynnig yn ffurfiol iddo.

Wedi teithio i'r DU, roedd Ammar  yn barod i ymgartrefu yn ei fywyd newydd, ond ychydig wedi iddo gyrraedd, daeth pandemig Covid-19 i'r amlwg.

"Cyrhaeddais y DU yn 2019 ac ychydig fisoedd yn ddiweddarach fe siglwyd y byd gan y pandemig," dywedodd Ammar.

"Roeddwn i'n gaeth i’r tŷ, heb gysylltiadau na pherthnasau yn y DU. Dyna sut bu’n rhaid i fi fyw am  chwe mis, heb fynd allan na gwneud unrhyw beth a allai fod o fudd i fi na'r gymdeithas newydd roeddwn i'n byw ynddi."

Newidiodd bywyd Ammar unwaith eto pan gafodd sgwrs â'r Uwch Ddarlithydd Dr Mike Chick - a ddaeth yn Bencampwr Ffoaduriaid cyntaf PDC yn 2019 pan ddaeth y sefydliad yn ail Brifysgol Noddfa Cymru.

"Yn y cyfarfod yn haf 2020 soniodd Mike am yr Ysgoloriaethau i Geiswyr Lloches. Penderfynais wneud cais a chefais gefnogaeth fawr iawn gan PDC," dywedodd  Ammar.

Bellach yn ddeiliad gradd Meistr, mae Ammar  yn edrych ymlaen at fywyd newydd gyda'i wraig Noor wrth ei ochr.

"Rwy'n gweithio i'w chael hi i'r DU, ond dydw i ddim yn siŵr am faint y bydd angen disgwyl," meddai.

"O ran y dyfodol, dydw i ddim yn gwybod eto a ydw i'n mynd i weithio neu wneud PhD yn fy mhwnc. Ar ôl cael lloches, mae gen i lawer o waith papur i’w reoli, felly byddaf yn penderfynu ar y dyfodol wedi i hynny i gyd ddod i drefn. Rwy'n hoff iawn o fyw yma yng Nghymru, felly cawn weld beth fydd yn digwydd nesaf."

Mae rhagor o fanylion am y Fwrsariaeth i Geiswyr Lloches ar gael yma Bwrsariaeth PDC i Geiswyr Lloches* | Prifysgol De Cymru