Hanesion Graddio: Trawsnewid cit diffoddwyr tân yn ddillad cynaliadwy

Jessica Evans GFW collection 2.jpg


Mae myfyriwr graddedig Dylunio Ffasiwn o Brifysgol De Cymru (PDC) wedi defnyddio gwisgoedd diffoddwyr tân wedi'u digomisiynu i greu casgliad dillad cynaliadwy ar gyfer y defnyddiwr modern.

Ysbrydolwyd Jessica Evans, 24, o Epsom yn Surrey, gan angen y diwydiant ffasiwn i ddod yn fwy cynaliadwy wrth greu ei chasgliad graddedigion, a drawsnewidiodd wisgoedd a roddwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru (SWFRS).

Wrth dreulio trydedd flwyddyn ei gradd yn Awstralia ar leoliadau gyda chwmnïau ffasiwn amrywiol, profodd Jessica yr hyn a elwir yn 'Haf Du' - tanau gwyllt trychinebus 2020 a ddinistriodd filoedd o gartrefi a lladd 33 o bobl, gydag amodau eithafol yn gwaethygu gan newid yn yr hinsawdd.

Class of 20201_Welsh.pngYn byw yn Sydney ar y pryd, roedd Jessica yn ffodus mai dim ond cael ei heffeithio gan fwg y tanau wnaeth hi, ond gwelodd effaith emosiynol newid yn yr hinsawdd ar fywydau pobl.  Pan ddychwelodd i’r brifysgol, penderfynodd ddod o hyd i wisgoedd y diffoddwyr tân oherwydd eu rhinweddau amddiffynnol a'r cysylltiad â'i chyfnod yn Awstralia.

Ar ôl derbyn chwe siaced a throwsus gan SWFRS, datgymalodd Jessica y dillad a defnyddio pob haen ar gyfer elfen wahanol o’i gwaith, gan uwchgylchu’r ffabrig i greu siacedi, ffrogiau, trowsus, siwmperi a hyd yn oed hetiau a gynlluniwyd i amddiffyn y gwisgwr mewn tywydd eithafol.

“Mae cynaliadwyedd bob amser wedi bod yn rhywbeth rydw i wedi bod yn ymwybodol iawn ohono,” meddai Jessica.

“Cefais blentyndod awyr agored iawn a chefais fy annog i fynd allan a mwynhau natur, felly cefais fy magu gyda llawer o’r gwerthoedd hynny heb sylweddoli hynny ar y pryd.

“Yna, po fwyaf y dysgais am y diwydiant ffasiwn a sut mai hwn yw'r ail lygrwr mwyaf yn fyd-eang, gwnaeth i mi sylweddoli pa mor fawr yw ei effaith, ac fel dylunydd rwy'n teimlo fel pe bai gen i gyfrifoldeb i geisio gweithio tuag at ddatrysiad ar ei gyfer.”

Jessica Evans Fashion Design.pngFel rhan o'i gwaith, edrychodd Jessica i mewn i fioffabrigeiddio - gan ddefnyddio tecstilau o ficro-organebau byw fel bacteria, burum a strwythurau gwreiddiau ffyngau - a sut y’i defnyddir eisoes mewn ffasiwn mewn ymgais i leihau llawer o'r prosesau cemegol wrth wneud dillad.

Mae ei chasgliad wedi bod yn cael ei arddangos yn Wythnos Ffasiwn Graddedigion, arddangosiad rhyngwladol o waith graddedigion Ffasiwn o 95 o brifysgolion a cholegau y mae enwau blaenllaw yn y diwydiant yn ei fynychu, yn ogystal ag ym mhencadlys Tom Dixon, dylunydd a phensaer Prydeinig y cydnabyddir ei ddefnydd arloesol o ddeunyddiau a thechnegau.

Ychwanegodd Jessica: “Hoffwn astudio gradd Meistr nesaf, gan ganolbwyntio ar Fioddylunio i ddeall mwy o’r wyddoniaeth y tu ôl iddi.  Yn y dyfodol, byddwn i wrth fy modd yn cydweithredu â melinau trafod a thimau datblygu creadigol, ac yn y pen draw yn rhedeg fy nghwmni fy hun, gan weithio ar ffyrdd i wneud deunyddiau bioffabrigedig a dod â nhw i ffasiwn prif ffrwd.”

Dywedodd y Rheolwr Ardal, Nigel Williams o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru: “Mae cynaliadwyedd yn flaenoriaeth i ni fel Gwasanaeth ac rydym wedi addo lleihau ein heffaith amgylcheddol ac ein hôl troed carbon 25% mewn tair blynedd yn unig. Mae gweld sut mae Jessica wedi uwchgylchu a thrawsnewid ein hen wisgoedd yn gasgliad ffasiwn i godi ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd yn ysbrydoledig.

"Mae cysylltiadau Jessica ag Awstralia a’i dealltwriaeth o effaith tanau gwyllt ar ein cymunedau yn disgleirio yn ei dyluniadau. Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn sicrhau ein bod i gyd yn chwarae ein rhan i ddiogelu'r amgylchedd ar gyfer y dyfodol."