Lansiwyd rhwydwaith ymchwil i helpu i ddileu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

VAWDASV launch Jane Hutt MS.jpg

Mae'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt MS, wedi lansio rhwydwaith ymchwil yn swyddogol dan arweiniad Prifysgol De Cymru (PDC) a fydd yn gweithio tuag at ddileu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).

Lansiwyd Rhwydwaith Ymchwil VAWDASV Cymru ar Gampws Caerdydd USW heddiw (25 Tachwedd), gan nodi’r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Traisyn erbyn Menywod.

Arweinir y rhwydwaith gan Dr Sarah Wallace, Uwch Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (WIHSC), a Dr Emily Underwood-Lee, Athro Cysylltiol Astudiaethau Perfformiad yng NghanolfanGeorge Ewart Evans ar gyfer Adrodd Straeon, Prifysgol De Cymru. Fe'i cefnogir gan Gyfadran y Diwydiannau Creadigol a Chanolfan PRIME Cymru, ac mae'n cael ei lywodraethu gan grŵp craidd o academyddion, llunwyr polisi, ac ymarferwyr o'r sector VAWDASV yng Nghymru. Bydd hefyd yn cael ei gefnogi gan aelod ymroddedig o staff o Uned Atal Trais Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y nod yw datblygu cymuned ymchwil gynhwysol i Gymru sy'n darparu fforwm diogel, agored i ddod â'r rhai sy'n gweithio tuag at ddiwedd i VAWDASV i osod agenda ymchwil y dyfodol, meithrin cydweithredu a datblygu ceisiadau am grant, ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel, a gweithio tuag at ddileu VAWDASV.

VAWDASV launch panellists.jpg

Dywedodd Dr Emily Underwood-Lee: “Ein nod yw alinio ein holl weithgareddau â thirwedd polisi Cymru, er enghraifft Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Deddf (Cymru) 2014, a Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

“Trwy bennu a deall blaenoriaethau ymchwil ac ymarfer Cymru, gallwn rannu gwybodaeth ac arbenigedd, gan sicrhau bod y rhwydwaith yn hygyrch ac yn gynhwysol, a datblygu gweithio mewn partneriaeth yn y dyfodol ledled y DU ac yn rhyngwladol.”

Ychwanegodd Dr Sarah Wallace: “Mae rhwydwaith ymchwil VAWDASV Cymru yn gyfle cyffrous a gwerthfawr ar gyfer gweithio mewn partneriaeth gynhwysol, i ddatblygu a chynnal ymchwil sy’n gweithio tuag at ddiwedd i VAWDASV.”

Roedd y digwyddiad lansio hefyd yn cynnwys trafodaeth banel yn ymdrin â phynciau allweddol ym maes VAWDASV. Cadeiriwyd Dr Emily Underwood-Lee, y panelwyr oedd:

  • Nancy Lidubwi, Swyddog Polisi Trais yn erbyn Menywod, BAWSO
  • Lara Snowden, Arweinydd Rhaglen Atal Trais, Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Debbie Woodroffe, Pennaeth Hyfforddiant ac Ymchwil, Llwybrau Newydd
  • Tina Reece, Pennaeth Gwasanaethau ac Ymgysylltu â Goroeswyr, Cymorth Menywod Cymru

Cysylltu â Rhwydwaith Ymchwil VAWDASV trwy Twitter @VAWDASVWales i gael mwy o wybodaeth am ei weithgareddau ymchwil.