Llwyddiant WorldSkills UK i fyfyrwyr PDC

Worldskills UK 2021. Cyber and forensics teams

Mae myfyrwyr o Brifysgol De Cymru (PDC) wedi bod yn llwyddiannus yng nghystadleuaeth WorldSkills UK.

Ar ôl cymryd rhan yn y gystadleuaeth - sy’n cael ei hadnabod yn eang fel y 'Gemau Olympaidd Sgiliau' - yn ystod mis Tachwedd, clywodd timau o adrannau seiber a fforenseg PDC ddydd Gwener diwethaf eu bod wedi ennill lle mewn gornest fyw ar Channel 4 wedi’i chyflwyno gan gyn-gyflwynydd teledu'r BBC Steph McGovern.

Nod digwyddiadau WorldSkills yw codi bri prentisiaethau ac addysg dechnegol, ac ysbrydoli mwy o bobl ifanc i ystyried y rhain fel llwybrau gyrfa. Mae'r cystadlaethau wedi'u cynllunio gan arbenigwyr yn y diwydiant a'u bwriad yw gwella sgiliau a gwybodaeth ymarferol a addysgir ar gyrsiau, drwy asesu priodoleddau cyflogadwyedd unigolion yn erbyn meini prawf penodol mewn amgylchedd cystadleuol ac o fewn terfynau amser tynn.  

Roedd dros 400 yn cystadlu yn y digwyddiadau, gyda dros 60 o  rowndiau terfynol yn cael eu cynnal mewn 21 o leoliadau ledled y DU.

 

Seiber

Cymerodd wyth o fyfyrwyr a graddedigion PDC ran yn y gystadleuaeth, gan weithio fel pedwar tîm o ddau yn brwydro dros Wobrau Aur, Arian ac Efydd. Cynhaliwyd yr ornest yn New College, Swydd Lanark, yn Motherwell, yr Alban. Roedd pedwar o'r pum tîm oedd yn cystadlu yn dod o PDC.

Yn y categori seiber, enillodd Max Clarke, sy’n 19 oed, ac Oskar Werys, sy’n 20 oed, ac ill dau'n fyfyrwyr Seiberddiogelwch Cymhwysol ail flwyddyn yn Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol PDC, y wobr Efydd. 

Yn ystod y gystadleuaeth, bu'n rhaid i'r timau berfformio ffurfweddiad diogelwch ac yna cymryd rhan mewn CTF - her Cipio'r Faner lle mae baneri neu docynnau’n cael eu cuddio mewn system ac mae'n rhaid i'r myfyrwyr hacio eu ffordd i mewn i ddod o hyd iddyn nhw. Yna, maen nhw’n cyflwyno’r tocyn, ar ffurf cod fel arfer, ac os yw'n gywir, mae nhw’n ennill pwyntiau. 

Dywedodd Elaine Haigh, Darlithydd mewn Seiberddiogelwch yn yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, a gefnogodd y myfyrwyr drwy broses WorldSkills: "Mae sgiliau ymarferol yn elfen bwysig o'n darpariaeth Seiberddiogelwch Cymhwysol, ac mae cymryd rhan yn WorldSkills wedi helpu'r myfyrwyr a'r graddedigion i hogi'r sgiliau hyn a dangos eu doniau i gyflogwyr y presennol a’r dyfodol.

"Roedden ni wrth ein bodd bod Max ac Oskar wedi ennill y wobr Efydd, cydnabyddiaeth fydd yn tynnu sylw pellach at y rôl arweiniol rydyn ni yn PDC yn ei chwarae wrth ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiber.

"Wedi dweud hynny, mae'r cystadleuwyr i gyd yn haeddu cydnabyddiaeth am y gwaith caled maen nhw wedi'i wneud ar WorldSkills, ac am dynnu sylw at sut y gall y gystadleuaeth eu helpu i ddangos a datblygu eu harbenigedd."

Bu Kyle Woodward, a raddiodd o PDC ar ôl astudio Seiberddiogelwch Cymhwysol yn yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, yn cynrychioli'r DU yn y Gystadleuaeth WorldSkills yn Kazan, Rwsia, yn 2019, ac fe fu wrth law i gynnig cymorth i’r myfyrwyr presennol wrth iddynt hwythau baratoi ar gyfer yr ornest.

Dywedodd Kyle, sydd bellach yn gweithio i gwmni Forsite: "Drwy gystadlu yng nghystadleuaeth Seiberddiogelwch WorldSkills, fe enillais sgiliau, gwybodaeth a hyder gwerthfawr ac fe roddodd hyn oll hwb i fy ngyrfa.

"Mae cystadlaethau WorldSkills yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddysgu sgiliau newydd, mireinio’r rhai sydd ganddyn nhw eisoes a dod yn fwy hyderus ynddyn nhw eu hunain a'u gwybodaeth. Mae'n gyfle amhrisiadwy y dylai pob myfyriwr gael cyfle i fanteisio arno."

 

Y myfyrwyr a’r graddedigion seiber o PDC a fu’n rhan o gystadleuaeth WorldSkills UK oedd:

  • Arron Luker, 21 oed, a raddiodd yn 2021 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol. Pan oedd yn PDC, roedd yn llysgennad myfyrwyr ac roedd ganddo rôl flaenllaw yng Nghymdeithas Seiber yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, gan arwain ar nifer o brosiectau allgymorth.  Cefnogodd Arron Gystadlaethau Sgiliau Cymru drwy gynhyrchu fideo tiwtora ar Wireshark.  Ar gyfer ei draethawd blwyddyn olaf, gweithiodd Arron gyda Cyber Wales, un o'n partneriaid diwydiant lleol, i greu llwyfan dysgu seiberddiogelwch, ac fe'i cyflogwyd yn syth ar ôl graddio, gan Cyber Wales.   
  • Thomas Hindby, 21 oed, a raddiodd yn 2021 gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol.  Pan oedd yn PDC bu’n fentor cymorth i fyfyrwyr-gymheiriaid ac arweiniodd sesiynau i fyfyrwyr ar bynciau technegol fel rhwydweithio a PFSense.  Cefnogodd Tom Gystadlaethau Sgiliau Cymru drwy gynhyrchu fideo tiwtora ar Kali Linux. Ar gyfer ei draethawd hir, cynhyrchodd lwyfan hyfforddi timau. Mae Tom wedi rheoli tîm byd-eang o ddatblygwyr i greu MMO yn seiliedig ar borwr ac roedd wedi denu aelodaeth o 300,000 o ddefnyddwyr a dwy filiwn o broffiliau erbyn 2020.  Ar ôl graddio, sicrhaodd Tom rôl fel Peiriannydd Diogelwch TG ar gyfer sefydliad mawr.
  • Mae Sam Chapman Skinner, 20 oed, ar hyn o bryd yn astudio ei flwyddyn Seiberddiogelwch Cymhwysol olaf yn PDC.  Cefnogodd Sam Gystadlaethau Sgiliau Cymru drwy gynhyrchu fideo tiwtora ar Wireshark.  Mae wedi bod yn weithgar iawn tra’n astudio yn PDC, gan ddod yn safle 79 drwy’r byd i gyd yn heriau Immersive Labs, a daeth yn drydydd yn Her Strategaeth Cyber 9/12 y DU. Bu ar interniaeth yn ystod yr haf gyda CyBata a fe yw Gweinyddwr De Cymru y Sgowtiaid.      
  • Mae Henry MCConnell, 22 oed, ar hyn o bryd yn fyfyriwr ail flwyddyn mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol yn PDC.  Cafodd ei dderbyn ar interniaeth yn ystod yr haf ac enillodd lawer o brofiad yn tywys nifer o gwmnïau drwy archwiliadau diogelwch, hanfodion seiber, seiberfwlio a mwy.  
  • Mae Savva Pistolas, 22 oed, ar hyn o bryd yn astudio ei flwyddyn Seiberddiogelwch Cymhwysol olaf yn PDC.  Cefnogodd Savva Gystadlaethau Sgiliau Cymru drwy gynhyrchu fideo tiwtora ar Metasploit.  Yn ystod ei ail flwyddyn yn PDC, arweiniodd sesiwn ar fywyd fel myfyriwr seiberddiogelwch ac mae wedi ymgymryd â rôl cynrychiolydd cwrs a chynrychiolydd llais y myfyrwyr.  Mae hefyd wedi cymryd rôl weithredol yn cynrychioli safbwynt myfyrwyr yng Nghymuned Arbenigedd Myfyrwyr fel Cyd-Grewyr, ac mae wedi ennill rôl ran-amser gyda'r Ganolfan Seiber-Wydnwch.
  • Mae Sam Whatley, 22 oed, ar hyn o bryd yn astudio ei flwyddyn Seiberddiogelwch Cymhwysol olaf yn PDC.  Cefnogodd Sam Gystadlaethau Sgiliau Cymru drwy gynhyrchu fideo tiwtora ar Metasploit.  Yn ystod ei ail flwyddyn yn PDC, arweiniodd sesiwn ar fywyd fel myfyriwr seiberddiogelwch ac mae wedi ennill swydd ran amser yn Deloitte fel dadansoddwr desg gwasanaeth.
  • Mae Max Clarke, 19 oed, ar hyn o bryd yn fyfyriwr ail flwyddyn mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol yn PDC. Mae wedi cael swydd fel mentor cymorth i fyfyrwyr-gymheiriaid ac wedi arwain sesiynau myfyrwyr ar bynciau technegol fel rhwydweithio. Cymerodd Max ran yn y rhaglen Cyber Discovery tra yn y coleg ac enillodd gyrsiau SANS ddwy flynedd yn olynol, gan gyflawni ardystiadau proffesiynol GCIH (ymateb i ddigwyddiadau) a GCFE (arholwr fforensig).
  • Mae Oskar Werys, 20 oed, ar hyn o bryd yn fyfyriwr ail flwyddyn mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol yn PDC. Mae wedi cael swydd fel mentor cymorth i fyfyrwyr-gymheiriaid ac wedi arwain sesiynau myfyrwyr ar bynciau technegol fel rhwydweithio.  Mae hefyd wedi cael cyflogaeth ran amser yn y brifysgol fel cynorthwyydd cymorth technegol ac mae'n arwain y gwaith o ailgychwyn y Gymdeithas Seiber. 

Cafodd Sam, Henry, Arron a Tom i gyd Ganmoliaeth Uchel. Cofrestrodd Aaron, Thomas, Sam, Savva, a Sam i gyd fel cystadleuwyr yn y gystadleuaeth WorldSkills a gafodd ei chanslo yn 2020.

 

Fforenseg

Enillodd dau o fyfyrwyr gwyddor fforensig PDC wobrau yng nghystadleuaeth WorldSkills UK.

Cafodd Lauren Woolford, sy'n astudio am radd mewn Ymchwiliadau Fforensig, y wobr Arian, ac enillodd Paris Williams, sy'n astudio ar gyfer Gradd Meistr mewn Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Fforensig, ar ôl cwblhau gradd mewn Ymchwiliadau Fforensig, y wobr Efydd. 

Yn y gystadleuaeth, a gafodd ei chynnal ym Mhrifysgol Manceinion, bu'n rhaid i'r cystadleuwyr archwilio safleoedd trosedd a thystiolaeth, cynorthwyo wrth arestio troseddwyr, darparu tystiolaeth ffeithiol ar amgylchiadau, ac ymchwilio i ddigwyddiadau bwriadol a damweiniol, tra'n cynnal y safonau uchaf, i sicrhau bod yr euog yn cael eu herlyn.

Dywedodd Hannah Minton, Darlithydd mewn Gwyddoniaeth Fforensig yn PDC a arweiniodd y tîm drwy broses WorldSkills: "Mae'r gystadleuaeth wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl ymchwilwyr a rheolwyr lleoliadau trosedd a gwyddonwyr fforensig o fewn labordai sy'n prosesu tystiolaeth a ganfyddir mewn safleoedd sydd o ddiddordeb i ymchwiliadau.

"Mae'r cystadleuwyr yn cael eu profi yn erbyn ystod o sgiliau proffesiynol safleoedd troseddu a labordai, gan gynnwys technegau dadansoddi, profion meintiol ac ansoddol, a’r sgiliau chwilio, adfer ac arbenigol y mae'n rhaid i ymchwilwyr eu defnyddio.

"Mae'r gystadleuaeth yn profi'r sgiliau hyn i gyd, yn ogystal â’r gallu i weithio mewn tîm ac yn annibynnol, a sgiliau rheoli amser, cyfathrebu ac ysgrifennu. Mae’r rhain i gyd yn sgiliau fydd yn hanfodol i'r cystadleuwyr i gyd pan fyddan nhw’n yn cyflawni gwaith yn eu gyrfaoedd dewisol.

"Rydyn ni wrth ein bodd bod dau o'n myfyrwyr wedi dod i’r brig yn yr ornest."

Ar ôl ennill y wobr Arian, dywedodd Lauren, sy'n dod o'r Porth yn Rhondda Cynon Taf: "Rwy'n credu y bydd hyn yn rhoi mwy o brofiad i fi gyda safleoedd trosedd a'r labordy, a bydd hefyd yn gwella fy sgiliau fforensig.

"Rwy'n credu y bydd yn fy helpu i gydnabod fy nghryfderau a deall fy ngwendidau wrth symud ymlaen a bydd yn dangos i fi beth sydd angen i fi ei wella i fod y fersiwn gorau y gallaf fod ohonof fy hun.

"Gallai o bosibl ei gwneud hi’n gliriach i fi pa lwybr gyrfa rwyf am ei ddilyn a pha faes yr hoffwn arbenigo ynddo."

Ychwanegodd yr enillydd Efydd, Paris, sy'n dod o Gastell-nedd: "Yn y gystadleuaeth mae'r beirniaid yn bobl sydd â gyrfa yn y diwydiant. Drwy gwrdd â nhw a gwneud cysylltiadau mae'n ffordd wych o gael troedle yn y diwydiant fforensig."

Hefyd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth roedd Holly Ashley, a gafodd Ganmoliaeth Uchel, sy’n dod o Swydd Amwythig, ac sy'n astudio Ymchwiliadau Fforensig yn PDC; a Johanna Mahe, o Bavaria yn yr Almaen, a raddiodd yn gynharach eleni o PDC gyda gradd 2.1 mewn Gwyddoniaeth Fforensig gyda Throseddeg.