Myfyrwyr nyrsio yn brechu cyd-fyfyrwyr

Student nurse vaccinates.JPG


Mae myfyrwyr nyrsio Prifysgol De Cymru (PDC) wedi bod yn gweithio'n galed i  ddarparu brechiadau Covid-19 ar gampws  Pontypridd.

Yr wythnos diwethaf, bu myfyrwyr nyrsio’n gweinyddu brechlynnau dos cyntaf ac ail ddos yn wirfoddol i fyfyrwyr yng nghlinig dros dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, cyn iddynt ddychwelyd i ddysgu ac addysgu wyneb yn wyneb.

Dan oruchwyliaeth staff clinigol, roedd y nyrsys yng Nghanolfan Gynadledda PDC yn ystod yr Wythnos Groeso, oedd yn cynnwys digwyddiad Croeso, lle cafodd myfyrwyr newydd a myfyrwyr oedd yn dychwelyd eu diddanu gan gerddoriaeth fyw,  stondinau gwybodaeth,  sesiynau blasu bwyd a diod am ddim, a marchnad masnachwyr lleol.

Siaradodd y Gweinidog Dros Addysg a'r Gymraeg, Jeremy Miles AoS,  â'r myfyrwyr nyrsio  pan ymwelodd â Champws Pontypridd  PDC yn ystod yr wythnos. Dywedodd: "Mae myfyrwyr wedi chwarae rhan bwysig iawn, fel rhan o’n cymuned brifysgol  - o ran ymchwil ond hefyd o ran gwirfoddoli a chefnogi'r GIG yn ystod y 18 mis diwethaf. Felly croeso ’nôl a diolch yn fawr."

Caitlin Davies resized.JPG

Ymhlith y nyrsys oedd yn gweinyddu brechlynnau roedd Caitlin Davies o Lantrisant, sy’n astudio nyrsio yn PDC. Dywedodd:

"Mae'r wythnos hon wedi bod yn gyfle cyffrous iawn. Mae wedi bod yn hyfryd gweld y myfyrwyr yn dod i mewn ac yn dymuno cadw'n ddiogel drwy gael eu brechlynnau. Mae’n rhoi profiad pwysig i ni hefyd cyn i ni gymhwyso.

"Mae brechiadau  mor bwysig i gadw myfyrwyr, eu teuluoedd, eu ffrindiau a staff PDC yn ddiogel. Yn enwedig gan fod llawer o fyfyrwyr yn byw mewn llety a rennir a gall Covid ledaenu mor gyflym. "

"Fel rhan o fy nghwrs,  cefais leoliad gwaith ar Ward 15, Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Mae hon yn  ward adsefydlu  ar gyfer pobl sydd wedi cael llawdriniaeth yn sgil torri esgyrn ac ati. Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio yno. Byddai cleifion yn gaeth i’w gwelyau ar ddechrau eu cyfnod yn y ward, ond o fewn ychydig wythnosau bydden nhw’n crwydro’r wardiau ar eu traed unwaith eto. Roedd e’n  lle mor gadarnhaol. "


Rebecca Lacey resized.JPG

Hefyd yn astudio ar y cwrs BSc (Anrh) Nyrsio (Oedolion) roedd Rebecca Lacey, o Aberdâr:

"Rwyf wedi cwblhau fy mloc astudio olaf a byddaf yn graddio'n ddiweddarach eleni. Rwyf wedi gweithio mewn amryw o leoliadau, gan gynnwys Ward 10 ( Uned Strôc Acíwt), ac yn yr Uned Covid dibyniaeth uchel, y ddwy yn Ysbyty'r Tywysog Charles. 

"Mae'r wythnos hon wedi bod yn ardderchog. Mae myfyrwyr wedi dod aton ni na fyddai fel arall yn mynd am frechlyn efallai.

"Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dod i'r brifysgol ac efallai ychydig yn betrus ynghylch cael y brechlyn, fy neges i yw ewch amdani. Mae peidio â chael y brechlyn yn risg. Mae’n anodd rhagweld sut bydd Covid-19 yn effeithio ar bobl, a gall effeithio ar unrhyw un. Ond mae  brechu'n lleihau'r risg o fod yn sâl iawn pe baech chi’n dal Covid."Carys Davies resized.JPG

Mae Carys Davies, o Gastell-nedd, wedi cymhwyso'n ddiweddar fel Nyrs Bediatrig o PDC. Dywedodd:

"Fe wnes i fwynhau fy astudiaethau yn PDC yn fawr iawn. Roedd yn gwrs gwych ac roedd pawb mor gefnogol.  Nawr ymlaen i'r cam nesaf, sef swydd ar Ward y Plant yn Ysbyty Treforys.

"Byddwn yn annog myfyrwyr i gael y brechiad. Fel nyrsys, ein cyfrifoldeb ni yw diogelu'r GIG. Mae ein gwasanaeth iechyd yn un o'r pethau pwysicaf sydd gennym yn y wlad hon.

"Os oes unrhyw un yn poeni, rydym yn fwy na pharod i ateb eu cwestiynau."


Dywedodd Clare Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Strategaeth a Thrawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg,Bwrdd Iechyd Bwrdd Ealth:  "Diolch i bawb a fu'n rhan o'r clinigau brechu dros dro. Mae wedi bod yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth. Diolch i'r holl dimau a wnaeth iddo ddigwydd.

"Os ydych chi'n fyfyriwr yn PDC a dal heb gael eich dos gyntaf, neu os ydych chi’n hwyr am eich ail ddos, dewch i'n gweld yn unrhyw un o'n canolfannau brechu cymunedol, i’ch diogelu chi eich hun, eich ffrindiau, eich teulu a'ch cymuned."