Partneriaeth Gymreig yn datblygu system addysg realiti rhithwir

The Immersity VR system, which is being used for educational training

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) ac arbenigwyr realiti rhithwir (RR) yng Nghaerdydd, Immersity, wedi cytuno ar bartneriaeth a fydd yn hwyluso defnyddio’r dechnoleg ar gyfer hyfforddiant addysgol.

Bydd system RR Immersity yn cael ei defnyddio gan fyfyrwyr PDC sy'n gweithio tuag at gymwysterau mewn fforenseg a chynnal a chadw awyrennau i gychwyn. Wrth i'r dechnoleg gael ei lledaenu drwy’r sefydliad, bydd myfyrwyr ar ystod ehangach o gyrsiau prifysgol yn gallu defnyddio'r system.

Cyn Covid-19, roedd awydd eisoes am ddysgu 'Realiti Estynedig', ond nid oedd y dechnoleg wedi'i datblygu digon i'w defnyddio'n helaeth. Atgyfnerthodd y pandemig fanteision dysgu rhithwir, a chyflymu'r angen am dechnoleg a fyddai'n galluogi dysgu drwy efelychiadau. 

Yn rhan o Strategaeth 2030 PDC, mae'r Brifysgol yn chwilio'n barhaus am gyfleoedd i ddarparu dysgu ac addysgu arloesol, ac arferion ymchwil sy'n cael eu cynnal drwy systemau digidol, ac mae ei Hegwyddorion Cwricwlwm yn cynnwys ymrwymiad i ddatblygu arferion addysgu a dysgu newydd sy'n cael eu harwain yn ddigidol, ac sy'n berthnasol i’r hyn sy'n cael ei ddatblygu mewn diwydiant a busnes.

Mae PDC eisoes yn defnyddio systemau efelychu i gefnogi dysgu, yn enwedig yr Hydra Suite, sy'n amgylchedd trochi ar gyfer senarios efelychiadol a ddefnyddir ar amrywiaeth o gyrsiau, gan gynnwys Gwyddorau'r Heddlu, Nyrsio, Llywodraethu Byd-eang, Gwaith Cymdeithasol, Iechyd y Cyhoedd, Busnes a Marchnata.

I ddatblygu'r prosesau hyn ymhellach, roedd angen i PDC bartnera â busnes oedd ag arbenigedd technegol penodol i greu cynnwys i'w ddefnyddio yn y byd rhithwir, y gellid ei ddefnyddio ochr yn ochr ag arbenigedd academaidd a gwella'r profiad addysgu a dysgu.

Dywedodd Nathalie Czechowski, Prif Swyddog Gwybodaeth PDC: "Yn rhan o'r bartneriaeth, mae Immersity a PDC yn gweithio ar ddau brosiect Profi Cysyniad sy'n gwerthuso effaith profiadau RR o fewn cyd-destun dysgu - Tŷ Safleoedd Troseddu Rhithwir i addysgu Fforensig, a Maes Awyr Rhithwir ar gyfer Marsialiaeth Awyrennau yn y maes Peirianneg Cynnal a Chadw Awyrennau.

"Bydd y Tŷ Safleoedd Troseddau yn galluogi ein dysgwyr i ymarfer a datblygu eu sgiliau Ymchwilio Safleoedd Troseddu cyn defnyddio’r Tŷ Safleoedd Troseddu go iawn, sydd ar gampws Glyn-taf Uchaf PDC. Byddai hefyd yn gweithredu fel dewis amgen gwerthfawr pe na bai myfyrwyr yn gallu defnyddio'r tŷ go iawn.

"Bydd profiad Marsialu Awyrennau yn caniatáu i ddysgwyr gael profiad ymarferol o weithgaredd a fyddai fel arall, yn ymarferol ac yn ariannol amhosibl.

"Byddai’r dechnoleg drochi yn cefnogi ac yn gwella dysgu yn hytrach na disodli profiadau bywyd go iawn. Wedi i ni ddangos llwyddiant y prosiectau peilot hyn, byddwn yn ceisio ehangu'r berthynas a dechrau prosiectau mewn meysydd pwnc eraill."[PH1] 

I sicrhau bod y system ar gael mor eang â phosibl, ac mor fforddiadwy â phosibl, mae Immersity wedi creu gwyliwr RR cardbord sy'n gweithio gyda ffôn symudol, gan ei wneud yn hygyrch heb ddefnyddio clustffonau RR drud. Gellir defnyddio'r dechnoleg hefyd ar sgrin gyfrifiadurol 2D, er nad yw'n ymdrochol felly.

Bydd y cynhyrchion hefyd ar gael yn fasnachol, gyda'r senarios RR ychwanegol fydd yn cael eu datblygu yn sgil hynny yn eu gwneud yn hygyrch ar draws PDC ar gyfer addysgu a dysgu ar ystod o gyrsiau.

Dywedodd Hugh Sullivan, Prif Swyddog Gweithredol Immersity: "Mae gan y Brifysgol Dŷ Safleoedd Troseddau sydd wedi cael ei ddefnyddio'n draddodiadol i addysgu myfyrwyr fforenseg sut i ddiogelu safleoedd troseddu, ac ymchwilio iddynt.

"Pan darodd COVID-19, doedd hi ddim bellach yn bosibl cael grwpiau o fyfyrwyr mewn lle mor gaeedig. Fe wnaethon ni ail-greu amgylchedd tebyg ar ein platfform RR, a nawr bydd myfyrwyr yn cael cyfle i dderbyn yr hyfforddiant hwn unrhyw bryd, unrhyw le.

"Nawr ein bod wedi creu'r platfform RR hwn, gallwn adeiladu unrhyw amgylchedd ynddo yn gyflym a pharhau i dyfu, yn enwedig ym meysydd addysg a hyfforddiant. Mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw ar gyfer y dechnoleg hon."