PDC yn cefnogi entrepreneuriaid benywaidd mewn partneriaeth gyda NatWest

NatWest WiB.png

Mae partneriaeth rhwng NatWest a Phrifysgol De Cymru wedi helpu i gefnogi entrepreneuriaid benywaidd i ddechrau busnesau ac ymuno â chymuned o fenywod sydd wedi sefydlu busnesau.

Mae'r RhaglenDatblygu Menywod Entrepreneuraidd yn gyfres o ddosbarthiadau meistr a digwyddiadau sydd wedi’u hariannu’n llawn ac sy’n cael eu darparu gan PDC mewn partneriaeth â NatWest Cymru.

O ennill gwybodaeth ariannol a chyfreithiol, i ddatblygu strategaeth farchnata, mae'r menywod ar y rhaglen wedi derbyn gwybodaeth dechnegol i helpu i lansio eu busnesau newydd, ac hefyd wedi elwa ar gefnogaeth cymuned o arweinwyr busnes.  

Mae'r rhaglen wedi helpu 29 o fusnesau i ddechrau, gyda 38 o sylfaenwyr benywaidd ysbrydoledig yn darparu dosbarthiadau meistr a sesiynau rhwydweithio dan arweiniad arbenigwyr. Elwodd 303 o fenywod ar y cymorth a gynigiwyd gan y rhaglen, gyda 30 yn cael cyfle ychwanegol i fynychu sesiynau hyfforddiant busnes a datblygiad proffesiynol, oedd yn mynd i'r afael â rhwystrau cyffredin sy'n wynebu entrepreneuriaid benywaidd.

Nicola Morgan WEH quote copy 2.jpgRoedd Nicola Morgan, Sylfaenydd The Welsh Facialist, yn un o'r rheiny.

Mae ei chwmni'n arbenigo mewn triniaethau i’r wyneb a gofal croen wedi’u teilwra at anghenion cwsmeriaid.

Dywedodd: "Rwyf wedi mwynhau'r rhaglen yn fawr ac wedi teimlo cefnogaeth fawr gan bawb sy'n cymryd rhan.

"Gan fy mod yn gweithio’n uniongyrchol gyda phobl, mae Covid-19 wedi effeithio'n ddifrifol ar fy musnes.

"Roedd gweithio ar y rhaglen hon gyda PDC a NatWest yn cynnig gwahanol opsiynau i fi a dangos gwahanol ffyrdd o gyfathrebu â chleientiaid i fy ngalluogi i gadw fy musnes ar ei draed mewn cyfnod ansicr."Cherie Arlett WEH quote copy 3.jpgCymerodd Cherie Arlett, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Ffasiwn Shecan Closet, ran hefyd. Mae Shecan  yn gasgliad o ddillad sy'n ceisio grymuso menywod.

Dywedodd Cherie: "Mae'r economi mor gyfnewidiol ar hyn o bryd , yn enwedig o ran dechrau busnes yng nghanol pandemig byd. Dydych chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf. Mae ceisio rhagweld sut y bydd pobl yn gwario yn dipyn o her. Mae'n rhaid i chi fod un cam ar y blaen gyda busnes beth bynnag, ond gyda'r pwysau ychwanegol hyn yn sgil y pandemig mae angen i chi fod 20 cam ar y blaen.

"Helpodd y rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd drwy ddarparu rhwydwaith cymorth o bobl o'r un anian i bwyso arnyn nhw mewn cyfnod anodd. Gwnaeth i fi ystyried hefyd sut mae'r byd yn newid, a sut y gallaf addasu a marchnata fy musnes i oroesi.

"Fy nghyngor i fenywod eraill fyddai: cadwch afael ar y weledigaeth a'r angerdd, bob amser, waeth beth sy’n digwydd, ac rydych chi'n mynd i gael cyfnodau da a rhai fydd ddim cystal.  Mae ambell beth yn mynd i’ch bwrw chi ’nôl.  Ond cyn belled â bod gyda chi’r angerdd a'r weledigaeth, all ddim byd eich atal chi. Byddwch yn realistig hefyd, dydych chi ddim yn mynd i fod yn filiwnydd dros nos, neu ymhen blwyddyn. Peidiwch â mynd i fusnes gan feddwl eich bod yn mynd i fynd yn gyfoethog yn gyflym, ewch i fusnes oherwydd mai dyma'r hyn rydych chi am ei  wneud a’r hyn rydych chi’n credu ynddo. Yn olaf, peidiwch â’ch anghofio chi eich hun. Cadwch gydbwysedd, mwynhewch eich bywyd a pheidiwch â meddwl mai’r busnes yn unig yw eich bywyd."

Kimberley Thomas WEH quote copy 2.jpgElwodd Kimberley Thomas, sylfaenydd Handy HR, o'r rhaglen hefyd. Nod Handy HR yw gwneud Adnoddau Dynol yn llai o ben tost ac yn fwy fforddiadwy i fusnesau bach.

Dywedodd: "Ar ddechrau 2021, roedd gen i syniad busnes, ond roeddwn i'n ansicr sut i’w droi'n realiti. Doeddwn i ddim yn hyderus, a doeddwn i erioed wedi rhwydweithio â phobl eraill ar-lein. Drwy'r rhaglen, gwnes i gwrdd â menywod anhygoel a oedd i gyd yn wynebu'r un rhwystrau. Fe gefnogon ni ein gilydd,  gan gynnwys delio â diffyg hyder a’r teimlad nad ydych chi’n haeddiannol, a sut i gadw’n frwdfrydig. Mae'r rhaglen  yn bendant wedi newid fy meddylfryd, a chaniatáu i fi fyw bywyd mwy cadarnhaol! Ac rwyf wedi cwrdd â chriw gwych o fenywod rwyf bellach yn eu hystyried yn ffrindiau.

"Oni bai am PDC a NatWest, byddai fy ymdrechion i gychwyn busnes wedi bod yn ynysig iawn. Rhoddodd y rhaglen gyfle i fi feithrin perthnasoedd a dysgu gan eraill. Roedd hefyd yn golygu y gallwn gynyddu fy nghysylltiadau ar lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol. Yn sicr, helpodd y rhaglen hon fi i fod y person yr ydw i heddiw. Hoffwn ddiolch i PDC a NatWest am wneud y daith hon yn llai unig o lawer, ac rwy’n sicr y bydd y wybodaeth rwyf wedi'i hennill yn parhau i fod o gymorth ar daith a fydd, gobeithio, yn un wych a llwyddiannus."

Dywedodd Cheryl Gourlay, o Fwrdd NatWest Cymru: "Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ysgubol y Rhaglen Datblygu Menywod Entrepreneuraidd mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Mae cyrraedd a grymuso cynifer o fenywod yn gam cadarnhaol iawn ymlaen. Fel banc, rydym wedi gosod nod i’n hunain i helpu i greu 50,000 o fusnesau newydd ychwanegol erbyn 2023 ac yn hollbwysig bydd 60% yn cael eu harwain gan fenywod. Mae ariannu prosiectau fel hyn yn bwysig i ni gyrraedd mwy o fenywod a sicrhau bod mwy o fusnesau yn cael eu harwain gan fenywod ledled Cymru."