PDC yn cyfrannu £1.1 biliwn i economi'r DU

Neon graph_cropped.jpg

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn cyfrannu £1.1 biliwn i economi'r DU bob blwyddyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw (dydd Iau 21 Hydref). 

Mae'r adroddiad, a luniwyd gan gwmni ymgynghori annibynnol Biggar Economics, wedi archwilio data ar gyfer Prifysgol De Cymru, sy'n cynnwys dau is-gwmni sy'n eiddo llwyr i'r Brifysgol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a’r Coleg ym Merthyr Tudful. Edrychwyd ar ddata o flwyddyn academaidd 2019/20 i ddadansoddi'r effaith gymdeithasol ac economaidd yn lleol, yng Nghymru, a ledled y DU.  

Mae canfyddiadau'r adroddiad newydd yn cynnwys: 

  • Mae'r Brifysgol yn cefnogi 10,600 o swyddi ar hyd a lled y DU. 
  • Mae pob person a gyflogir gan PDC yn cefnogi 3.2 o swyddi eraill ledled y DU.
  • Am bob £1 y mae PDC yn ei derbyn mewn incwm, cynhyrchir £5.30 i'r economi ehangach.
  • Mae ein cyfnewid gwybodaeth yn cynhyrchu £25 miliwn a 370 o swyddi yn y DU. 
  • Darparodd PDC 126,149 o ddiwrnodau DPP. 

Mae’r adroddiad hefyd yn sôn am effaith presenoldeb staff a myfyrwyr ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, gyda llawer yn byw, ac yn gweithio, yn y rhanbarth: 

  • Mae gwariant a gwaith myfyrwyr yn cyfrannu Gwerth Ychwanegol Crynswth o £111 miliwn a 2,740 o swyddi ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd.
  • Mae 81% o weithwyr PDC wedi'u lleoli ym Mhrifddinas-ranbarth Caerdydd, ac yn gwario tua £27m.

Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys tystiolaeth o lwyddiant y Brifysgol yn ehangu mynediad. Aeth tuag un o bob tri myfyriwr o’r ardaloedd sydd o fewn dau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) ac a ymunodd ag addysg uwch yn 2018/19 i PDC. Roedd hyn yn cynrychioli bron hanner (49%) myfyrwyr israddedig Cymru PDC ac mae'n sylweddol uwch na'r cyfartaledd ar gyfer sefydliadau addysg uwch yng Nghymru (39%) a'r DU (34%). Mae'n cyfateb i 28% o'r holl fyfyrwyr o’r ardaloedd yn nau gwintel isaf MALlC a ymunodd ag addysg uwch yng Nghymru yn 2018/19.
Dywedodd Dr Ben-Calvert, Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol De Cymru: 

"Mae effaith Prifysgol De Cymru ar y rhanbarth, ar Gymru, ac ar y DU i'w gweld yn glir. Rydym wedi ein gwreiddio yn ne Cymru ond gellir teimlo ein cyfraniad i'r economi a chymdeithas yma ac ymhell y tu hwnt hefyd. Nid effaith ariannol yn unig mohoni ’chwaith - mae'r brifysgol yn sicr yn creu swyddi yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, yn ysgogi'r economi ehangach drwy ein myfyrwyr a'n staff, ac yn cynorthwyo'r farchnad swyddi drwy gynhyrchu graddedigion medrus iawn bob blwyddyn sy'n barod i weithio yn eu diwydiant dewisol.

"Ond rydyn ni'n gwneud cymaint mwy na hynny. Mae'r brifysgol yn cefnogi’r gwaith o ddarparu gwasanaethau'n gynaliadwy drwy hyfforddi nyrsys, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a swyddogion yr heddlu. Mae'r brifysgol yn gwneud gwaith ymchwil cymhwysol a phwysig – yn creu, yn cydweithio ac yn arloesi - i ateb heriau'r byd modern."

Dywedodd Louise Evans, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr Prifysgol De Cymru: 

“Mae partneriaeth a chydweithio yn ein DNA - fe'n sefydlwyd gan ddiwydiant dros 170 o flynyddoedd yn ôl. Rydyn ni’n ymdrechu i fanteisio ar y byd y tu hwnt i’r brifysgol, gyda chwricwlwm wedi’i arwain gan ddiwydiant, profiad gwaith yn y byd go iawn, ac ymchwil gymhwysol ac arloesol, wedi'i gyd-greu â diwydiant i fynd i'r afael â heriau lleol a byd-eang.

"Rydyn ni’n hynod falch o'r cyfraniad cadarnhaol y mae PDC yn ei wneud i ffyniant ein rhanbarth a'n cenedl."

Mae rhagor o wybodaeth am yr adroddiad ar gael ar ein gwefan.


#featured