Petruster chwilio am gariad: pam na fyddai pobl efallai yn rhuthro i mewn i berthynas newydd y gaeaf hwn

Dating.jpg

Gan Dr Martin Graff, Uwch Ddarlithydd, Seicoleg


Cododd lefelau unigrwydd yn ystod y cyfnod clo, ond ers i'r cyfyngiadau leddfu, nid yw pobl wedi rhuthro allan i ddod o hyd i gariad newydd. Yn Saesneg, mae hyn wedi bathu’r enw, “hesidating”, ac fe’i diffinnir fel teimlo’n ddifater neu’n amwys ynglŷn â chwilio am gariad, yn ansicr a ydych chi am chwilio am gariad tymor hir neu achlysurol, neu hyd yn oed os ydych chi am wneud hynny o gwbl.

Mae'n werth archwilio rhai o'r rhesymau pam y gallai hyn fod yn duedd ar hyn o bryd.

I ddechrau, mae'n ymddangos y gallai'r unigrwydd a brofwyd yn ystod y pandemig fod wedi ysgogi pobl i ddechrau chwilio am gariad eto pan godwyd y cyfyngiadau. Fodd bynnag, mae unigrwydd hefyd yn arwain at gyfraddau iselder uwch gan achosi ymdeimlad o bryder ac anesmwythder am gymryd rhan mewn sefyllfaoedd cymdeithasol yn y dyfodol fel chwilio am gariad.

Felly, gall y graddau y mae pobl yn betrusgar efallai gael ei ddynodi i unigrwydd ac arwahanrwydd y cyfnod clo. Archwiliwyd y mater hwn mewn astudiaeth, a edrychodd i ba raddau y mae symptomau iselder a phryder cymdeithasol yn dylanwadu ar y defnydd o chwilio am gariad ar-lein.

Ar y cyfan, canfu'r astudiaeth fod dynion â lefelau uwch o bryder cymdeithasol ac iselder yn llai tebygol o gysylltu â menywod yr oeddent wedi cael eu paru â nhw ar-lein, na dynion â lefelau is o bryder ac iselder. Roedd menywod yn annhebygol o gysylltu â'r rhai y cawsant eu paru gyda nhw, ni waeth a oeddent yn arddangos lefelau uchel neu isel o bryder ac iselder cymdeithasol.

Osgoi eraill

Yn ogystal ag unigrwydd, arweiniodd y bygythiad o haint, a oedd yn gyffredin yn ystod y pandemig, at bobl yn osgoi cyswllt â'r rhai a oedd yn peri risg o'u heintio. Mewn cyfnod o haint posib, mae pobl yn tueddu i glosio at eraill yn unig pan fyddant yn sicr na fyddant yn cael eu heintio, a gallai hyn hefyd ddylanwadu ar benderfyniad unigolyn i chwilio am gariad.

Beth bynnag am hyn, fodd bynnag, mae bodau dynol yn fodau cymdeithasol ac mae angen iddynt hwyluso a chynnal perthnasoedd agos ag eraill, gan gynnwys cynhyrchu epil.

Mewn astudiaeth a geisiodd ymchwilio i'r cymhelliant cystadleuol hwn i ffurfio perthnasoedd agos ond osgoi haint rhag afiechyd, gwelwyd bod y rhai hynny sydd â mwy o bryderon am afiechyd, yn llai tebygol o chwilio am bobl nad oeddent eisoes yn eu hadnabod neu eu cyfarfod. Mwy o syndod, fodd bynnag, oedd bod yr ymddygiad osgoi hwn hyd yn oed yn ymestyn i gyswllt fideo a rhyngweithio cymdeithasol ar-lein.

Efallai y bydd y rhai sydd â bregusrwydd canfyddedig uwch i haint yn llai tebygol o fentro cwrdd â darpar bartneriaid trwy sefyllfaoedd chwilio am gariad ar-lein, sydd hefyd o bosibl yn esbonio'r arfer gyfredol o fod yn betrusgar. I'r gwrthwyneb, gall y rhai nad ydynt yn dioddef o'r risg o haint gan eraill ac sydd â bregusrwydd canfyddedig is i haint barhau i chwilio am gariad.

Efallai y gellir hefyd esbonio petrusrwydd chwilio am gariad gan y ffaith fod pobl nid yn unig yn defnyddio gwefannau ar-lein i ddod o hyd i bartneriaid rhamantus. Mae Ymchwil wedi nodi bod llawer yn defnyddio ap chwilio am gariad Tinder ar gyfer rhyw achlysurol, (cymhelliant sy'n cynyddu gydag oedran), rhwyddineb cyfathrebu, dilysu (ystyrir pariad Tinder yn aml yn fesur o lefel atyniad rhywun) a gwefr neu gyffro (gyda dynion yn adrodd ar hyn yn fwy na menywod). Ar ben hynny, mae tua 18% o bobl wedi adrodd am un noson o garu o ganlyniad i bariad Tinder, sy'n awgrymu'n gryf nad yw'r ap yn cael ei ddefnyddio’n unig i ddod o hyd i gariad tymor hir cynaliadwy.

Perthynas tyrbodrydanol

Gan ragweld y cyfnodau clo, nododd llawer o bobl eu bod yn cymryd rhan mewn perthnasoedd tyrbo, sydd yn y bôn yn cynnwys llwybr cyflym i gyd-fyw. Canlyniad hyn yw bod llai o bobl efallai wedi aros yn y farchnad chwilio am gariad.

Yn yr un modd, y gaeaf hwn mae pobl hefyd yn siarad am “cuffing”, a ddiffinnir fel cysylltu eich hun â rhywun neu greu cyswllt corfforol â rhywun yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Un esboniad posib ar gyfer cuffing yw lefelau uwch o testosteron mewn dynion yn ystod misoedd y gaeaf sy'n eu harwain i chwilio am gwmni partneriaid rhywiol ychydig yn fwy parhaol. Yn ogystal, mae misoedd y gaeaf yn oer ac yn dywyll ac nid yw mynd allan mor apelgar. Byddai wedi bod yn strategaeth dda i’n cyndeidiau chwilio am gwmni eraill yn ystod y fath amser, pan allent o bosibl farw o ddod i gysylltiad â’r oerfel a lle gallai’r tywyllwch fod wedi eu gadael yn fwy agored i ymosodiad gan ysglyfaethwyr heb eu hamddiffyn gan eraill.

Mae chwilio am gariad ar hyn o bryd hefyd yn cael ei gymhlethu gan faterion fel cadw pellter cymdeithasol a gwisgo masgiau wyneb, neu yn wir a ddylai pobl gymryd y brechlyn. Mae hyn i gyd yn cyfuno i wneud chwilio am gariad yn fwy cymhleth ac yn fwy o ymdrech nag o'r blaen a gallai atal rhai pobl rhag chwilio am rywun newydd.


Ailgyhoeddir yr erthygl hon o The Conversation dan Drwydded Creative Commons. Darllen yr erthygl wreiddiol.