Rôl bwysig i PDC yng nghonsortiwm gwerth £6m drwy’r Water Breakthrough Challenge

USW takes major role in £6m Water Breakthrough Challenge consortium

Mae prosiect sy'n cynnwys Prifysgol De Cymru (PDC) wedi'i enwi ymhlith enillwyr y Water Breakthrough Challenge gyntaf, fydd yn rhannu cronfa £36m gyda'r nod o fynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu'r sector dŵr yng Nghymru a Lloegr.

Mae consortiwm sy'n cynnwys PDC, dan arweiniad Thames Water ac sydd hefyd yn cynnwys Dŵr Cymru, South West Water, United Utilities, Scottish Water, Yorkshire Water a Northumbrian Water, wedi derbyn dros £6m i ddatgarboneiddio triniaeth dŵr gwastraff – gan leihau allyriadau ocsid nitraidd ac adennill adnoddau buddiol gan gynnwys ffosfforws a nitrogen.

Mae'r diwydiant dŵr yn defnyddio rhwng dau a thri y cant o'r trydan a gynhyrchir yn y DU – yr un faint ag y mae rhyw ddwy filiwn o aelwydydd yn ei ddefnyddio – ac mae tua 55% o'r ynni a ddefnyddir gan waith carthion nodweddiadol yn cael ei ddefnyddio i brosesu dŵr gwastraff. Mae'r prosiect yn datblygu datrysiadau fyddai'n lleihau'r ynni sydd ei angen ar gyfer trin gwastraff.

Dywedodd yr Athro Sandra Esteves, arweinydd y prosiect yn PDC: "Rydyn ni wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil a datblygu ar gyfer prosesau anaerobig ac yn deall pwysigrwydd y biobrosesau hyn mewn nifer o sectorau. Bydd y cyllid yn galluogi'r tîm i yrru'r broses o integreiddio cysyniadau newydd a gwerthuso eu heffaith o ran lleihau ôl troed ynni trin gwastraff a hyrwyddo adfer adnoddau’n gynaliadwy."

Dywedodd Sarah Bentley, Prif Swyddog Gweithredol Thames Water: "Rwy'n angerddol dros adael cymynrodd i genedlaethau'r dyfodol,  fel y gwnaeth y Fictoriaid i ni. Felly, rwy'n falch iawn ein bod wedi ennill y wobr hon, fydd yn ein galluogi i newid ein dull o ymdrin â gwastraff mewn ffordd fydd yn lleihau ein hôl troed carbon.

"Mae'n wych gallu gweithio ochr yn ochr â saith sefydliad gwych, sy’n rhannu ein hawydd i arloesi a siapio'r dyfodol. Hoffwn hefyd longyfarch pawb sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y gwobrau hyn. Rwy'n edrych ymlaen at weld canlyniadau’r holl brosiectau sydd ar waith."