Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gyllid o £50m

TV Studio_web.jpg

Bydd media.cymru yn gwneud y rhanbarth yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer arloesedd a chynhyrchu ym maes y cyfryngau


Mae Prifysgol De Cymru yn falch iawn o fod yn aelod o gonsortiwm media.cymru sydd wedi ennill cais gwerth £50m i ddatblygu clwstwr fydd yn arwain y byd ar gyfer arloesedd ym maes y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, mae media.cymru yn dod â 24 o sefydliadau o bob rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ynghyd ac yn cynnwys partneriaid sy'n gweithio ym meysydd addysg, darlledu, technoleg, cynhyrchu ym myd y cyfryngau ac arweinyddiaeth leol i yrru twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy yn ogystal â £236m yn ychwanegol mewn Gwerth Ychwanegol Gros erbyn 2026.

Daw’r cyllid o gronfa flaenllaw Cryfder mewn Lleoedd y Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) a cheir £3m o arian cyfatebol gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ogystal â £2m gan Lywodraeth Cymru trwy Gymru Greadigol. 

Ers 2006, mae cyfradd twf sector y cyfryngau yn y rhanbarth wedi bod ymhlith yr uchaf yn y DU. Mae wedi denu un o bob wyth o’r holl swyddi newydd ym maes ffilm/teledu yn y DU ac mae Sex Education, His Dark Materials, Doctor Who a Dream Horse ymhlith y llwyddiannau byd-eang sydd wedi’u cynhyrchu yma. 

Gan ymateb i'r datblygiadau ym maes cynhyrchu o bell a rhithwir yn ystod pandemig COVID-19, bydd media.cymru yn buddsoddi yn seilwaith digidol y rhanbarth, gan ganolbwyntio ar dechnolegau sy'n dod i'r amlwg, cynyddu gallu busnesau bach i arloesi a mynd i'r afael ag anghenion sgiliau.

Dywedodd Ruth McElroy, Cyd-Gyfarwyddwr Clwstwr, Athro Diwydiannau Creadigol a Phennaeth Ymchwil Cyfadran yn PDC: ʺDyn ni’n falch iawn o fod wedi derbyn yr arian hwn gan y llywodraeth a ddarparwyd drwy gronfa Cryfder mewn Lleoedd blaenllaw UKRI. Mae arloesi’n hanfodol i’n sector sgrin sy’n tyfu – yn fwy nag erioed erbyn hyn, ar ôl effaith ddinistriol Covid-19 – ac mae'n rheidrwydd masnachol mewn economi fyd-eang gystadleuol.

“Rydyn ni yn USW wrth ein bodd yn manteisio ar ein harbenigedd ymchwil a datblygu i gefnogi rhaglen media.cymru, sy'n canolbwyntio ar wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer arloesi yn y cyfryngau. Bydd yn rhoi cyfle inni adeiladu ar ein hymchwil sgiliau fel rhan o raglen Clwstwr er mwyn cefnogi gweithlu sgrin gynhwysol, medrus o'r ystafell ddosbarth i'r ystafell fwrdd.

ʺBydd y cyllid hwn yn rhoi cyfleoedd cyffrous i fusnesau a gweithwyr llawrydd gydweithio ac arloesi, gan eu helpu i wneud cynnwys a gwasanaethau gwych a fydd yn cael eu cydnabod ledled y DU ac yn rhyngwladol. Ein nod yw cefnogi datblygiad sector cyfryngau o’r radd flaenaf yng Nghymru sy’n ysbrydoli’r byd.”

Bydd cyfres o heriau a arweinir gan ddiwydiant i ymchwilio iddynt, gan gynnwys cynaliadwyedd, cynhyrchu’n ddwyieithog, amrywiaeth a chynhwysiant, twristiaeth a thechnoleg yn gosod sector cyfryngau'r rhanbarth fel mainc arbrofi ar gyfer cynnwys, dulliau a fformatau newydd.

Bydd ymchwilwyr o PDC a Phrifysgol Caerdydd yn rhoi benthyg eu harbenigedd i gefnogi ecosystem arloesi, sydd â'r nod o greu pibell sy'n mynd â 100 o gwmnïau o'r syniad cychwynnol i gynhyrchion a gwasanaethau cyfryngau newydd sy'n barod i'r farchnad.

Bydd PDC hefyd yn arwain strategaeth sgiliau gydgysylltiedig a arweinir gan ymchwil, gan gysylltu darparwyr hyfforddiant ag anghenion a seilwaith y diwydiant, gan ganolbwyntio ar denu, datblygu a chadw talent i gefnogi fformatau a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg.

Ychwanegodd Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, Dawn Bowden: “Rydym yn falch iawn bod UKRI wedi dyfarnu swm sylweddol i gonsortiwm Cryfder mewn Lleoedd media.cymru.

“Wrth i’r diwydiannau creadigol yng Nghymru fynd o nerth i nerth, mae’r cyllid hwn yn hanfodol i roi help i fusnesau creadigol brofi eu hunain yn y dyfodol gyda’r technegau cynhyrchu diweddaraf. Bydd hefyd yn eu helpu i neilltuo amser gwerthfawr i ymchwilio a datblygu cynnwys a phlatfformau cyflwyno'r dyfodol.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio i gynhyrchu pecyn cefnogaeth gwerth £2m gan ein hadrannau sgiliau, rhanbarthol ac isadeiledd a gydlynir gan Gymru Greadigol. Bydd y gwaith a gaiff ei wneud yn gynaliadwy, yn unol â'n hymrwymiadau amgylcheddol ac yn cefnogi gweithlu amrywiol a chynhwysol." 

Dyma aelodau o Gonsortiwm media.cymru: Alacrity Foundation, BBC, Boom Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Cardiff Productions, Prifysgol Caerdydd, Channel 4, Dragon DI, Ffilm Cymru Wales, Gorilla TV, Great Point Media, Nimble Dragon, Object Matrix, Rescape Innovation, Rondo Media, S4C, Shwsh, Town Square Spaces, Prifysgol De Cymru, Unquiet Media, Wales Interactive a Llywodraeth Cymru.