Yn harneisio menter sy'n wynebu'r gymuned mewn pandemig? Cynhaliwch ŵyl gerddoriaeth

Bloom.jpg

gan Lucy Squire, Pennaeth Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru; Aelod o Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd

Yn Ne Cymru, creodd gŵyl gerddoriaeth ddigidol ar anterth y pandemig rwydweithiau newydd a phrofodd yn faes hyfforddiant amhrisiadwy i'w myfyrwyr a oedd yn ei threfnu.

Mae Immersed! yn ŵyl gerddoriaeth unigryw sy'n cael ei churadu gan fyfyrwyr y Diwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru, gan weithio ar y cyd â'r gymuned leol er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau a'r ymgyrch #saveourvenues. Mae'r prosiect trochi wedi bod yn rhedeg ers tair blynedd ac mae'n cynnwys cydweithredu dwys â sawl rhanddeiliad, gan gynnwys disgyblaethau traws-bynciol, cefnogwyr cerddoriaeth, lleoliadau masnachol, elusennau, cyrff proffesiynol, asiantau archebu, artistiaid, cymunedau, llunwyr polisi a thechnegwyr.

Yn 2021, roedd y prosiect yn wynebu problem anodd a oedd yn cyd-fynd â'r hyn sy'n wynebu'r diwydiant cerddoriaeth: sut i addasu brand gŵyl lwyddiannus i ennyn diddordeb ystod o randdeiliaid a chynulleidfaoedd â chysyniad digidol yn ystod pandemig? Sefydlu ymdeimlad o ‘fywiogrwydd’ a chymuned gan ddefnyddio technoleg oedd craidd yr her, ynghyd â sicrhau bod myfyrwyr yn cyrchu profiad dysgu dilys. Mewn diwydiant lle mae profiad yn hanfodol, roedd cychwyn ar y genhadaeth hon yn chwyddo anghenion lles myfyrwyr, staff ac, yn gritigol, y gymuned.  Roeddem yn ymwybodol iawn o anfantais ddigidol a heriau cynhwysiant eraill - wastad yn bresennol, ac wedi’u gwaethygu gan y pandemig.

Roedd y fframwaith a ddefnyddiwyd i archwilio datrysiadau yn fethodoleg meddwl dylunio gan dynnu adnoddau at ei gilydd i ddatrys problemau gan ddefnyddio dull tri darn:

1. Ysbrydoliaeth: Gwnaethom gynnal ymchwil maes, archwilio tueddiadau'r farchnad a chymryd dylanwadau o ddigwyddiadau ledled y byd i ystyried arferion a allai gyd-fynd â'n cynulleidfa.

2. Syniadau: Fe wnaethon ni ymgynghori, trafod syniadau a syntheseiddio opsiynau gydag ystod amrywiol o unigolion a grwpiau i ysgogi meddwl dargyfeiriol. Gwelsom fod themâu cyffredin yn parhau i godi i'r brig wrth i syniadau eraill gael eu taflu: er enghraifft, pwysigrwydd rhaglen gynrychioliadol ac amrywiol, neu'r nod o flaenoriaethu cynnwys o ansawdd i'w ddarlledu trwy geisio ffilmio y tu mewn i leoliadau cerddoriaeth dros amgylcheddau llai proffesiynol.

3. Gweithredu: Dechreuon ni droi ein syniadau yn gynllun gweithredu, gyda phrototeipio yn cael ei ddefnyddio i brofi a dilysu'r prosiect yn y pen draw. Gwnaethom gynnal archwiliad helaeth ynghylch sut a ble orau i gynnal yr ŵyl.  Yn dilyn cyfnod profi, gwnaethom setlo ar dri llwyfan - Facebook, Twitch a YouTube - i hwyluso ansawdd a hygyrchedd i'n rhanddeiliaid allweddol.

Gan weithio gyda'r diwydiant lleol, cafodd 50 o fyfyrwyr y dasg o raglennu cerddoriaeth, perfformio, hyrwyddo a chynhyrchu gŵyl bywyd go iawn mewn tasg a oedd yn meithrin sgiliau galwedigaethol ac adeiladu rhwydwaith.  Gwreiddiwyd yn y prosiect - amrywiaeth eang o rinweddau personol, ymddygiadau a sgiliau trosglwyddadwy sy'n cwmpasu'r chwe nodwedd yr ydym yn ceisio eu datblygu trwy gydol siwrneiau myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru - sef, ymwybyddiaeth fasnachol, cyfathrebu, llythrennedd digidol, rheoli prosiect, arweinyddiaeth, arloesi a menter. Ar adeg pan awgrymodd negeseuon y llywodraeth mai'r opsiwn mwyaf hyfyw i weithwyr proffesiynol y diwydiant creadigol oedd ailhyfforddi, roedd angerdd ar gyfer llwyfannu'r ŵyl yn uchel ac achubodd y myfyrwyr ar y cyfle i dynnu'r ŵyl ynghyd. Roedd tudalen gartref y wefan yn mynd i’r afael â chwestiwn hyfywedd y celfyddydau yn uniongyrchol, gan ymgorffori ethos yr ŵyl.

Adwaith.jpegLogisteg oedd y mater mwyaf. Gyda chadw pellter cymdeithasol ar waith a lleoliadau ar gau, gweithiodd y tîm yn galed i ddod o hyd i atebion ymarferol a diogel i hwyluso perfformiadau ffilmio i'w darlledu.

Manteisiodd lleoliadau cerddoriaeth ar y cyfle i agor eu drysau i gefnogi'r prosiect a chodi ymwybyddiaeth o'u cyflwr, a arweiniodd yn ei dro at asesu risg a rheoli safle trwyadl. Gweithiodd y tîm hyrwyddiadau yn ddiflino i chwistrellu personoliaeth ac ystyr i mewn i storïau’r ŵyl - nid yn unig ei chynnwys wedi’i raglennu, ond yr arwyr y tu ôl i’r llenni oedd yn gwneud iddi ddigwydd. Cafwyd cyfweliadau, clipiau cerddoriaeth, erthyglau i'r wasg, blogiau a nodweddion am y lleoliadau cerddoriaeth, artistiaid, gwleidyddiaeth ac ymgyrchoedd elusennol dan sylw, a gynyddodd ymgysylltiad.

Cyn y pandemig, cynhaliwyd Immersed! Gŵyl 2020 yn Tramshed Caerdydd. Roedd yn cynnwys 27 o fandiau, gan gynnwys y seren gwobr Grammy, Richard Ashcroft, a chododd filoedd i'r elusen Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau trwy werthiant tocynnau. Heb gyfyngiadau gan gapasiti lleoliad, dyddiadau ac amseroedd, gwelodd Immersed! 2021 gymuned greadigol yn cychwyn ar daith llwybr cyflym i ehangu'r wyl yn ddigidol. Y canlyniad oedd digwyddiad tridiau gyda 48 o artistiaid wedi'u ffrydio ar draws sawl platfform i gynulleidfa o 10,000, gan gynnig rhaglen amrywiol a oedd yn cynrychioli ac yn dathlu'r cyfoeth o dalent yn Ne Cymru, wrth gynrychioli buddugoliaeth dros adfyd yn ystod yr amseroedd mwyaf heriol. Ehangwyd cwmpas codi arian y gweithgaredd wrth i'r mynychwyr gyfrannu at achosion Immersed! gan ddefnyddio'r platfform Just Giving trwy gydol darllediad y penwythnos.

Yn allweddol i lwyddiant yr ŵyl roedd partneriaethau a chydweithrediadau diwydiant a roddodd y sgiliau, y wybodaeth a'r rhwydweithiau i reolwyr digwyddiadau gyrfa gynnar i wneud y gorau o'u potensial. Fe wnaethom ddyrannu llwyfannau i labeli cerddoriaeth i arddangos eu talent a buom yn gweithio gyda busnesau lleol i gynhyrchu cynnwys a nwyddau i godi arian ar gyfer yr ymgyrch #saveourvenues, sy'n anelu at atal cau lleoliadau yn barhaol oherwydd COVID-19.  Cynhyrchodd cystadleuaeth ddylunio grys-t goffaol yr ŵyl, gan godi ymwybyddiaeth ac elw i gefnogi'r ymgyrch. Roedd mynd i’r afael â heriau, dod o hyd i atebion i broblemau’r byd go iawn a phartneru â diwydiant ar flaen y gad yn y genhadaeth. Gyda'r sector byw mewn cyflwr o aflonyddwch, roedd yn hanfodol meddwl yn greadigol ac ystyried cynaliadwyedd, amrywiaeth a menter.

Sefydlu ymdeimlad o ‘fywiogrwydd’ a chymuned gan ddefnyddio technoleg oedd craidd yr her

Mae Immersed! wedi darparu glasbrint diriaethol ar gyfer cychwyn digwyddiadau ac arallgyfeirio digidol o fewn a thu allan i addysg. Ymhlith y canlyniadau roedd archebion ar gyfer artistiaid a gwahoddiadau ar gyfer y brand Immersed! i gynnal llwyfannau o fewn prosiectau gwyliau mwy ledled y DU, yn ogystal â chynigion cyflogaeth i'r trefnwyr myfyrwyr gyda Gŵyl Jazz Aberhonddu, Celfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru, Cynghrair Sgrin Cymru a Libertino Records.

Rydym wedi adeiladu rhwydwaith gwerthfawr o amgylch Immersed!, gan ddarparu cysylltiadau ac adnoddau parhaus i randdeiliaid o'r un anian eu bwydo i mewn i’r ŵyl y flwyddyn nesaf ac egin gyfleoedd. Wrth symud ymlaen, rydym yn bwriadu adeiladu ar ein llwyddiant trwy ymgorffori cydweithredu trawsddisgyblaeth pellach a chreadigrwydd amlgyfrwng a mynd i'r afael â phroblemau anoddach.

Bydd Immersed! 2022 yn parhau i ymgysylltu ag ystod o randdeiliaid ac yn mynd i’r afael â materion pwysig, gyda chynhadledd newid yn yr hinsawdd a cherddoriaeth wedi’i hymgorffori yn yr ŵyl. Rydym wedi ymrwymo i uwchsgilio a datblygu elfennau ar-lein i wella unrhyw ŵyl gorfforol yn y dyfodol, wrth archwilio modelau cylchredeg arian ar gyfer profiadau creadigol digidol. Mae'n gae chwarae cyffrous wrth i ni ystyried sut i adeiladu'n ôl yn well.

 

Ailgyhoeddwyd yr erthygl hon o gylchgrawn diweddaraf Creativity, Culture & CapitalI ddarllen y rhifyn llawn, cliciwch yma.