Cefnogaeth gan PDC i Ganolfan Arloesi Seiber i ddatblygu twf clwstwr seiberddiogelwch yn Ne Cymru

cyber

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn bartner cydweithredol mewn cynnig i sefydlu Canolfan Arloesi Seiber sydd wedi denu ymrwymiadau cyllid gan Lywodraeth Cymru a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Disgwylir i'r cyd-fuddsoddiad gwerth £6m mewn Canolfan Arloesi Seiber (CAS) dan arweiniad Prifysgol Caerdydd sbarduno trawsnewid a thwf clwstwr seiberddiogelwch yn Ne Cymru.

Mae cyllid wedi ei roi i gonsortiwm dan arweiniad Caerdydd i ddatblygu'r bartneriaeth gyda chydweithredwyr yn cynnwys PDC, Airbus, Alacrity Cyber, CGI, Thales NDEC, a Tramshed Tech.

Gyda chefnogaeth £5.68m cychwynnol dros ddwy flynedd gan Lywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd , mae CAS yn disgwyl denu cyfanswm o £15m dros bum mlynedd. 

Mae CAS yn disgwyl hyfforddi dros 1,000 o bobl â sgiliau seiber a chreu catalydd cydgysylltiedig ar gyfer cynhyrchion newydd, busnesau twf uchel, a thalent yn y rhanbarth.

Wedi'i datblygu o dan gyfarwyddyd Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch, Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, nod CAS yw rhoi hwb i’r nifer o fusnesau seiberddiogelwch sydd wedi'u hangori yn Ne-ddwyrain Cymru, a gwella sgiliau seiberddiogelwch er mwyn ehangu ac arallgyfeirio'r gronfa dalent seiberddiogelwch.

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford: "Mae Llywodraeth Cymru yn falch o gyd-ariannu cenhadaeth y Ganolfan Arloesi Seiber i drawsnewid Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un o brif glystyrau seiber y DU erbyn 2030. Mae'r pandemig wedi amlygu mor bwysig mae arloesi ym maes seiber o ran cefnogi a diogelu rhannu gwybodaeth tra'n cynnig data a mewnwelediad i helpu i gadw'r rhanbarth i symud a thyfu."

Erbyn 2030, nod CAS yw creu o leiaf 27 o fusnesau seiberddiogelwch newydd llwyddiannus, trosoli £24m mewn ecwiti preifat o fuddsoddiad cychwynnol y Ganolfan, ac uwchsgilio 1,750 o unigolion ag arbenigedd seiber.

Bydd CAS yn dwyn ynghyd heriau seiberddiogelwch wedi’u gyrru gan y farchnad drwy gymorth gan gwmnïau mawr fel Airbus, Thales a CGI, a’r rhagoriaeth ymchwil a sgiliau a gydnabyddir gan NCSC yng Nghanolfan Ymchwil Seiber Prifysgol Caerdydd, ynghyd â PDC.

Dywedodd yr Athro Paul Harrison, Dirprwy Is-Ganghellor, Arloesi ac Ymgysylltu PDC: "Mae gan PDC eisoes arbenigedd eang mewn cefnogi busnesau sy'n gweithredu yn y sector seiber.

"Mae'r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol, sydd wedi'i lleoli ar ein Campws yng Nghasnewydd, wedi arloesi gweithio mewn partneriaeth gan fyfyrwyr a busnesau seiber, gyda'r israddedigion yn cael eu gwreiddio mewn cwmnïau fel rhan o'u hastudiaethau. Mae'r dull hwn wedi ein helpu i gael ein henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn gan y Gwobrau Seiber Cenedlaethol am y tair blynedd diwethaf.

"Bydd yr arbenigedd hwn yn helpu i sicrhau y bydd y CAS yn llwyddiant mawr wrth ddatblygu arbenigedd seiber y rhan hon o Gymru ymhellach." 

Dywedodd Kellie Beirne, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: "Rydym yn falch iawn o fod yn cyd-ariannu'r fenter newydd arloesol hon sy'n hanfodol i dwf y sector seiberddiogelwch yn y rhanbarth a bydd yn creu mantais gystadleuol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd yn erbyn rhanbarthau eraill yn y DU.

"Mae Caerdydd a PDC yn cael eu cydnabod gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (rhan o GCHQ) fel Canolfannau Rhagoriaeth Academaidd mewn ymchwil ac addysg. Mae eu gwaith yn sail i ymchwil arloesol sydd wedi creu cwmnïau deillio a busnesau bach a chanolig ac wedi'u troi'n fusnesau mwy. Mae hyn yn creu cadwyn gyflenwi gref a chynaliadwy yng Nghymru, sy'n cael ei chydnabod a'i gwerthfawrogi gan ei busnesau a'i phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus sydd hefyd â rhan sylweddol yn nyfodol y sector hwn. Mae cael y cynhwysion hyn yn ein gwneud yn ecosystem seiberddiogelwch ragorol yn genedlaethol."

Dywedodd Chris Ensor, Dirprwy Gyfarwyddwr Twf Seiber NCSC: "Mae'r Ganolfan Arloesi Seiber yn ychwanegiad i'w groesawu i ecosystem seiberddiogelwch sydd eisoes yn drawiadol yn Ne Cymru, gan ddod â manteision nid yn unig i'r ardal leol ond i'r DU gyfan. Mae'r NCSC yn edrych ymlaen at gefnogi'r CAS ar ei thaith o sbarduno trawsnewid a thwf arloesi seiber."

Ymhen amser, bydd y Ganolfan yn trosglwyddo’n sefydliad cynaliadwy, annibynnol. Bydd gwaith y  prosiect wedi'i wasgaru'n ddaearyddol, gan ddod â manteision economaidd a chymdeithasol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.