Cydweithrediad Celfyddydau Creadigol ac Iechyd Meddwl PDC a’r GIG

Creative canopies

Mae Man Arddangos y Plaza yn Ysbyty Athrofaol Llandochau (YALl) yn arddangos celf gan fyfyrwyr Prifysgol De Cymru (PDC), a grëwyd fel ymateb i weithio gyda phobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn ystod y pandemig, bu’r grŵp o fyfyrwyr ail flwyddyn BA (Anrh) Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig yn gweithio’n agos gyda staff a chleifion allanol o fewn Asesu ac Adfer, Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Bobl Hŷn (MHSOP), YALl. Cafodd y prosiect cydweithredol, ‘Creative Canopies: Stories of Nature and Heritage’, ei gefnogi a’i ariannu gan Raglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a PDC.

Dywedodd Heloise Godfrey-Talbot, darlithydd: “Ganed y syniad ar gyfer ‘Canopïau Creadigol’ o fenter plannu coed ‘Queen’s Green Canopy’ ar gyfer y jiwbilî platinwm.

“Mae’r profiad byd go iawn hwn yn amhrisiadwy i’r myfyrwyr, a hoffwn ddiolch i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro am eu cefnogaeth barhaus.”

Cyfarfu’r myfyrwyr a defnyddwyr gwasanaethau ar-lein a thrafod pethau oedd yn bwysig iddynt. Roedd y themâu yn cynnwys bywyd gwyllt lleol, lliwiau llachar, a rhaglenni teledu am fyd natur. Wedi’u calonogi gan syniadau’r cleifion, creodd y myfyrwyr flychau gweithgaredd yn cynnwys crefft a chyfarwyddiadau i gleifion eu defnyddio ar yr Uned Asesu ac Adfer. Roedd y gwaith cleifion dilynol wedyn yn ysbrydoliaeth ar gyfer yr arddangosfa gelf.

Mae Carys Morris a Daisy Rattray yn nyrsys yn yr uned. Dywedodd Carys: “Nid wyf yn artistig o gwbl, felly roedd yn hyfryd cael arweiniad ar sut i weithio’n greadigol gyda’n defnyddwyr gwasanaethau.”

Dywedodd Daisy: “Gallwn aros yn ein hunfan gyda’n gweithgareddau celf a chrefft, felly roedd yn hyfryd cael ysbrydoliaeth ar gyfer gweithgareddau newydd ac anarferol. Roedd y cyfarwyddiadau yn hawdd eu dilyn ac yn gynhwysol.

“Roedd y cleifion wrth eu bodd yn bod yn greadigol ac roedd hefyd yn hynod ddefnyddiol i dynnu sylw at bryder a thrallod. Daeth eraill o hyd i’w dawn greadigol wrth wneud y gweithgareddau ac, mewn gwirionedd, aeth un defnyddiwr ymlaen i gofrestru ar gyfer cwrs celf a chrefft.”

Yn ystod agoriad yr arddangosfa, siaradodd myfyrwyr am eu hangerdd dros helpu pobl trwy greadigrwydd a'u balchder, nid yn unig wrth weld eu harddangosfa yn cael ei harddangos, ond hefyd gan wybod bod eu bocsys gweithgareddau wedi rhoi rhywfaint o ryddhad a phleser i'r defnyddwyr. Cyflwynodd y myfyrwyr daflenni gweithgaredd wedi'u lamineiddio i'r nyrsys y gallant eu defnyddio dro ar ôl tro yn eu gofal yn y dyfodol.

Dywedodd Melanie Wotton, Rheolwr Prosiect ar gyfer Rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro: “Yn ystod cyfyngiadau diweddar COVID-19 roedd angen i ni weithio mewn partneriaeth â sefydliad a oedd nid yn unig yn rhannu ein gwerthoedd craidd ond a allai addasu i ddarparu gweithgareddau celfyddydau ystyrlon mewn iechyd dan amgylchiadau anodd. Gweithiodd y bartneriaeth gyda PDC yn dda iawn gyda myfyrwyr, cleifion, a chymorth aelodau staff i greu prosiect pleserus rhwng cenedlaethau.

“Mae prosiectau celf pwrpasol fel y rhain yn cymryd llawer o drefniadaeth ac ymddiriedaeth a dyna pam mae partneriaethau mor bwysig. Rydym yn gadael ar ôl etifeddiaeth y gall y nyrsys ei defnyddio dro ar ôl tro. Maent wedi dysgu beth sy’n gweithio o ran darparu therapi creadigol a thrwy hynny roi llais i gleifion.”

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg ym Man Arddangos y Plaza tan 6 Mehefin 2022.

Darganfyddwch fwy am yr arddangosfa a mynd i mewn i’r oriel gelf rithwir.

CTA handles: