Cynllun bwrsariaeth Heddlu De Cymru i fyfyrwyr Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol

police


Mae Prifysgol De Cymru yn falch o fod yn rhan o gynllun Bwrsariaeth Gradd Plismona Proffesiynol Heddlu De Cymru (PPD), i annog mwy o geisiadau gan grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli a sicrhau bod Heddlu De Cymru yn fwy cynrychioladol o'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu.

Mae Heddlu De Cymru’n gwasanaethu poblogaeth leol o 1.3 miliwn o bobl, gyda 6.7% ohonynt o gefndiroedd Du, Asiaidd neu ethnig leiafrifol (BAME). Fodd bynnag, dim ond 3.5% o'u swyddogion heddlu sydd o gefndiroedd ethnig leiafrifol ac, ymhlith yr heddlu’n gyffredinol, 2.9% sy’n dod o’r cefndiroedd hynny.  Mae Heddlu De Cymru'n gweithio i fynd i'r afael â'r dangynrychiolaeth hon er mwyn gwasanaethu eu cymunedau amrywiol yn well.

I fynd i'r afael â’r dangynrychiolaeth, mae Heddlu De Cymru'n cynnig uchafswm o £4,000 i fyfyrwyr BAME ar gyfer cyfnod cyn-ymgeisio ac astudio blynyddoedd 1-3 y PPD, mewn un o’r prifysgolion dynodedig yng Nghymru.

Dywedodd Helen Martin, Pennaeth Pwnc Plismona a Throseddeg: "Rydyn ni’n falch iawn o weld cynllun bwrsariaeth o'r fath yn cael ei lansio i gynorthwyo myfyrwyr BAME i  gwblhau eu gradd BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol.  Yn PDC, rydyn ni’n falch mai ni yw’r brifysgol gyntaf yn y DU i ddylunio, dilysu a chynnig fersiwn gyfunol o'r radd Plismona hon, mewn fformat cyflym dwy flynedd, wedi'i hachredu gan y Coleg Plismona. Rydyn ni’n parhau i ddylunio ein cyrsiau i wella mynediad i bawb a chynorthwyo heddluoedd i recriwtio darpar swyddogion."

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan Heddlu De Cymru:  Bwrsariaeth PPD Heddlu De Cymru |  Heddlu De Cymru (south-wales.police.uk)