Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022 | Kelly’n dal i dangos gofal yn ei gyrfa er gwaethaf Canser

Stethescope

Yn rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022, rydym wedi bod yn siarad â Kelly Howell, un o raddedigion nyrsio Prifysgol De Cymru (PDC), ynghylch parhau â'i hastudiaethau ar ôl cael diagnosis ysgytwol.

Kelly Howell 2Dros gyfnod y Nadolig yn 2018, sylwodd Kelly Howell o Ben-y-bont ar Ogwr ar lwmp yn ei bron. Roedd hi'n astudio i gymhwyso fel Ymwelydd Iechyd yn PDC ac roedd yn agosáu at gymal olaf y cwrs.

Cyfeiriwyd Kelly fel achos brys ac, o fewn pythefnos, roedd wedi cwrdd â'i honcolegydd a wnaeth ddiagnosis o ganser y fron HER2 triphlyg positif - ffurf ymosodol iawn, felly bu’n rhaid iddi ddechrau triniaeth ar unwaith, er mawr bryder iddi hi a'i theulu.  Dywedodd:

"Roeddwn i dan driniaeth weithredol drwy gydol 2019, felly bu’n rhaid i fi ohirio fy astudiaethau. Gwnaeth y cemotherapi leihau’r tiwmor digon i fi allu cael lwmpectomi, ac fe ddilynwyd hynny gan radiotherapi.

"Gweithiodd y driniaeth. Diolch byth, mae’r canser wedi cilio ac fe allais ddychwelyd i PDC ym mis Ionawr 2020. Fodd bynnag, roeddwn i wedi colli fy hyder.  Roeddwn i wedi colli fy ngwallt, felly doeddwn i ddim yn edrych yr un fath, a doeddwn i ddim yn teimlo'r un fath chwaith.  Rwy’n dal i fod yn brin o anadl, ac yn dioddef o flinder, a sgil-effeithiau eraill.

"Oni bai am fy narlithydd, Michelle Thomas, a Debbie Lewis, fy Athro Ymarfer, dydw i ddim yn siŵr a fyddwn i wedi dychwelyd. Roedden nhw’n hynod gefnogol, hyd yn oed ar ôl i fi ohirio fy astudiaethau, roedden nhw’n dal i gysylltu i holi amdana i."

A hithau eisoes yn nyrs oedolion gymwysedig, roedd Kelly wedi eisiau bod yn Ymwelydd Iechyd ers amser. Yn fam i bedair merch, cafodd ei hysbrydoli gan y sawl fu’n ei chefnogi hi pan gafodd ei phlant eu geni.

"Yn aml, dyw Bydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd ddim yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu am y gwaith anhygoel maen nhw’n ei wneud. Rwy'n teimlo mor lwcus o fod wedi cael pobl anhygoel i geisio’u hefelychu," meddai.

"Rwyf wir yn caru fy swydd. Rwy'n cael cwrdd â llawer o deuluoedd yn y gymuned. Gall y llwyth gwaith fod yn heriol, ond mae e mor werth chweil. Drwy gefnogi teuluoedd agored i niwed, gallwch chi wir helpu a gwneud gwahaniaeth. Mae gyda ni gymaint o wasanaethau y gallwn ni gyfeirio teuluoedd atyn nhw, fel iechyd meddwl, gwasanaethau iaith a lleferydd a chlyw, ffisiotherapi ac ati. Mae diogelu yn rhan fawr o'n rôl hefyd.  Mae'n rhoi boddhad mawr i chi pan fydd teuluoedd agored i niwed yn symud yn eu blaen ac nad oes  bellach yn risg diogelu. "

Yn ystod ei hastudiaethau, enwebwyd Kelly ar gyfer Gwobr Dora Roylance Sefydliad Nyrsio Queen’s am 'Gyflawniadau Eithriadol fel Myfyriwr Ymwelydd Iechyd’, a’i hennill.

Graddiodd Kelly o'r MSc Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol - Ymwelwyr Iechyd, gan groesi'r llwyfan yn ei chap a'i gown eleni yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Casnewydd.  Dywedodd:

"Roeddwn i'n teimlo mor lwcus a balch o gael croesi'r llwyfan a dathlu fy llwyddiant. Allwn i ddim fod wedi ei wneud e heb gefnogaeth fy ffrindiau a’r teulu."

Dywedodd Michelle Thomas, Arweinydd y Cwrs: "Pan ddaeth Kelly i gyfweliad ar gyfer y rhaglen Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol, fe lenwodd hi’r ystafell gyda'i brwdfrydedd dros rôl yr ymwelydd iechyd. Pan aeth yn sâl, fe gawson ni ein brawychu, ac roedden ni wrth ein bodd bod Kelly wedi gallu dychwelyd i gwblhau ei hastudiaethau ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Kelly yn y dyfodol pan fydd yn cefnogi myfyrwyr y dyfodol."