Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022 | "Y peth gorau wnes i oedd mynd y tu hwn i fy mharth cysur"

Victoria Gibson

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (dydd Iau 12 Mai), rydym wedi bod yn siarad â Victoria, un o raddedigion Prifysgol De Cymru (PDC), a ddilynodd ei chalon ac ailhyfforddi fel Nyrs Anabledd Dysgu.

Hyfforddodd Victoria Gibson, 36 oed, o Flaenafon, fel cantores glasurol o oedran ifanc a symudodd i Lundain i astudio cerddoriaeth ac addysg cyn syrthio'n feichiog gyda'i merch. Dywedodd:

"Rwyf wastad wedi dwlu ar ganu, a phan oeddwn i'n iau dyna beth oeddwn i wir eisiau ei wneud. Talodd fy mam-gu a fy mam i fi gael hyfforddiant clasurol o 14 oed ymlaen.  O ran mynd i’r brifysgol, doeddwn i ddim eisiau gwneud unrhyw beth arall. Es i amdani o ddifri gyda fy ngyrfa ganu, ac yna fe wnes i syrthio'n feichiog, a aeth â fi ar drywydd gwahanol."

Ar ôl cael ei merch, aeth Victoria yn ei baen i weithio fel gweithiwr cymorth i bobl ag anableddau dysgu, lle sylweddolodd ei bod hi am wneud mwy i helpu pobl. Gyda chefnogaeth ei theulu, ymwelodd â diwrnod agored yn PDC i ddysgu mwy am y cyrsiau nyrsio.

"Roeddwn i wedi meddwl dechrau astudio ymhen blwyddyn. Ond fe gyrhaeddais i'r diwrnod agored, cael amser wrth fy modd, fe ges gyfweliad ac yna dechreuais i ymhen rhyw fis! Felly, newidiodd yr hyn oedd i fod yn nod 18 mis o fewn ychydig wythnosau. Dyna lle dechreuodd fy nhaith gyfan, a dweud y gwir."

Roedd Victoria yn teimlo bod Nyrsio Anabledd Dysgu yn cydweddu'n naturiol â'i set sgiliau.

"Yn y Diwrnod Agored, siaradais â'r darlithwyr am fy sgiliau cyfathrebu estynedig, sef disodli lleferydd neu ysgrifennu ar gyfer y rhai â namau. Roeddwn i'n bendant eisiau gweithio gyda phobl ag anableddau dysgu - mae'n gymaint o fraint," meddai.

Yn ystod ei blwyddyn gyntaf o astudio, mynychodd Victoria gynadleddau a chyfrannodd at We Student Nurses ar Twitter, rhwydwaith sy'n rhoi cymorth ac arweiniad i eraill yn y maes.  Fodd bynnag, newidiodd popeth dros nos pan darodd y pandemig ym mis Mawrth 2020.

"Pan ddaeth Covid-19 roedd yn gyfnod unig, oherwydd pan rydych chi'n gwneud cwrs nyrsio rydych chi am fod wyneb yn wyneb â phobl, rydych chi am fod yn helpu pobl, ac yn lle hynny roeddech chi'n eistedd y tu ôl i sgrin cyfrifiadur. Roeddech chi’n gallu siarad â’ch cyfoedion ar y ffôn, ond dyw hynny ddim yr un peth. Ond er mor anodd roedd pethau, rwy’n meddwl ei fod e wedi ein gwneud ni'n nyrsys gwell."

Yn ystod y cyfnod hwn, rhoddwyd lleoliad i Victoria yn gweithio fel nyrs gymunedol, ac roedd hi'n synnu o sylweddoli ei bod hi’n ei fwynhau mwy nag yr oedd hi wedi ei ddisgwyl.  

"Yn wreiddiol, roeddwn i'n meddwl nad oedd nyrsio cymunedol yn addas i fi. Ond dyma benderfynu rhoi cynnig arno, ac roeddwn i wrth fy modd."

Er gwaethaf hynny, cyflwynodd y pandemig heriau newydd o ran gofalu am ei chleifion.

"Roedd yna adegau pan oeddwn i’n eistedd mewn gardd yn y glaw gydag ymbarél dros fy mhen ac roedd fy nghleifion yn eistedd yn eu cyntedd yn sgwrsio â fi drwy’r ffenestr. Ond roedd yn bwysig cadw golwg ar eu hiechyd meddwl, a gwneud yn siŵr bod eu teuluoedd yn ymdopi hefyd,"  meddai Victoria.

"Roeddwn i'n gweithio wyth deg awr ambell wythnos. Hyfforddais hefyd i roi brechiadau, ac roeddwn i’n ysgrifennu fy nhraethawd hir pryd bynnag roedd gen i foment sbâr. "

Aeth Victoria yn ei blaen i gwblhau ei hastudiaethau yn 2021 a graddiodd yn swyddogol o PDC mewn seremoni raddio ym mis Mawrth 2022. Mae hi bellach yn gweithio mewn tîm cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn gofalu am bobl ag anableddau dysgu.

"Rwyf wedi bod yn y swydd ers chwe mis nawr, ac rwy'n ei mwynhau'n fawr! Mae Nyrsio Anabledd Dysgu yn faes mor fach, ac os oes angen unrhyw beth arnoch chi, waeth ym mha fwrdd iechyd rydych chi'n gweithio, bydd pobl yn eich helpu.  Nyrsio cymunedol yn bendant oedd y llwybr iawn i fi  - y peth gorau wnes i erioed oedd mynd y tu hwnt i fy mharth cysur."

Mae Victoria yn argymell i bobl eraill fentro arni a newid gyrfa os oes ganddyn nhw rywbeth maen nhw’n angerddol amdano.

"Os oes gyda chi ddiddordeb mewn rhywbeth, gwnewch ychydig o ymchwil, a phenderfynu a yw’n iawn i chi.  Mae'n rhaid bod gyda chi gefnogaeth y tu ôl i chi – pe na bai’r gefnogaeth honno gen i, fyddwn i ddim lle ydw i nawr.  Ond os yw rhywbeth i fod, yna fe ddaw’n wir. Ewch amdani! "

Yn y dyfodol, mae Victoria yn gobeithio parhau â'r gwaith y mae'n ei wneud, ac mae hefyd yn ystyried dilyn cwrs meistr mewn gofal lliniarol.

"Rwyf wedi gwneud llawer o waith yn gysylltiedig â gofal lliniarol, ac roedd fy nhraethawd hir yn ymdrin â chynllunio gofal ymlaen llaw. Ond gallwn greu ein llwybrau ein hunain mewn Nyrsio Anabledd Dysgu gan fod llawer o feysydd lle mae pobl ag anableddau dysgu yn wynebu anghydraddoldebau, felly mae lle bob amser i gael Nyrsys Anabledd Dysgu, fydd yn cyfrannu mewn ffordd gadarnhaol," meddai.

Dilynodd Victoria lwybr anghyffredin i gyrraedd lle mae hi bellach yn ei gyrfa, ond dyw hi’n difaru dim. 

"Mae wedi bod yn daith a hanner, ac wrth edrych yn ôl, pe bawn i wedi mynd i nyrsio yn ddeunaw oed, dydw i ddim yn meddwl y byddwn i, yn bersonol, wedi bod yn barod. Roedd angen i fi fynd drwy bopeth arall cyn i fi gyrraedd y man lle'r ydw i nawr. Does dim amser wedi’i wastraffu, achos mae’r cyfan wedi fy mharatoi ar gyfer pen y daith. Rwyf wrth fy modd gyda fy swydd; dyma'r peth gorau a wnes i erioed. Mae popeth yn digwydd am reswm."