Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022 | Ymchwil gofal iechyd ysbrydol yn denu sylw rhyngwladol

Professor Linda Ross

Yr Athro Linda Ross


Mae'r Athro Linda Ross wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil i ofal ysbrydol mewn nyrsio ers ei PhD ar ddechrau'r 90au pan mai hi oedd y person cyntaf i archwilio canfyddiadau nyrsys o’u gallu i gynnwys yr ysbrydol wrth gynnig gofal iechyd.

Mae astudiaeth ddiweddaraf yr Athro Ross yn gydweithrediad â chwe phartner mewn pum gwlad, yn datblygu offeryn hunanasesu sy'n mesur canfyddiadau myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth israddedig o’u gallu i gynnig gofal ysbrydol yn eu hyamrfer. Bydd hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth i nyrsys o bwysigrwydd ysbrydolrwydd ar gyfer iechyd a lles, fel eu bod yn teimlo'n fwy cymwys a hyderus i fynd i'r afael â phryderon ysbrydol cleifion, gan felly hybu iechyd cyfannol.

"Mae gofal ysbrydol yn rhan o gyfrifoldeb nyrsys/bydwragedd. Mae angen meincnodi datblygiad cymhwysedd myfyrwyr mewn gofal ysbrydol yn well drwy eu haddysg," meddai.

"Mae'r teclyn hwn yn parhau â Safon bresennol Addysg Gofal Ysbrydol EPICC, a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2019. Yn sgil y lansiad hwnnw, mae gofal ysbrydol erbyn hyn yn rhan o hyfforddiant pob nyrs a bydwraig yng Nghymru. Mae wedi ehangu i lywio rhaglenni addysg ledled y byd, gyda dros 26 o brifysgolion mewn 16 o wledydd wedi mabwysiadu'r cymwyseddau hyn, ac rydyn ni’n falch iawn o hynny.

"Maen nhw wedi cael eu cyfieithu i'r Iseldireg, Norwyeg a Ffrangeg. Hefyd, mae Sefydliad Joedy, elusen yn Kenya, wedi defnyddio'r cymwyseddau i lywio’u haddysg iechyd ac yn eu defnyddio gyda’u rhaglenni i gyd, fel eu clinigau HIV a Malaria."

Mae'r ymchwil ddiweddaraf yn cyflwyno teclyn newydd sy'n caniatáu i nyrsys a bydwragedd dan hyfforddiant ystyried ac adfyfyrio'n flynyddol ar agweddau ysbrydol ar eu hymarfer.  Mae'n cynnig ffordd bendant o drafod a gwerthuso cymhwysedd gofal ysbrydol i fyfyrwyr ac addysgwyr mewn ymarfer clinigol.

Dywedodd yr Athro Ross: "Mae'r pandemig wedi newid ein ffordd o feddwl. Mae wedi tynnu sylw at bwysigrwydd gwneud y pethau sy'n gwneud i ni deimlo'n gyfan ac sy’n ein dyrchafu, pethau a ddygwyd oddi arnom.  

"Mae hwn yn declyn ymarferol iawn i fi fel addysgwr am ei fod e mor berthnasol i ymarfer. Mae gofal ysbrydol yn ymwneud â thrin pobl fel pobl a gweld yn bellach na’u cyflwr meddygol yn unig.

"Mae’r hyn sy’n ein cysylltu ac yn trosgynnu ein bywydau yn berthnasol i ni i gyd."