Diwrnod y Lluoedd Arfog 2022 | Capten Cadetiaid y Fyddin yn cael ei gydnabod am ymrwymiad rhyfeddol

Captain Kim Smith

Capten Kim Smith


Mae’r Capten Kim Smith, Casnewydd, ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer ei PhD mewn Seiberddiogelwch ym Mhrifysgol De Cymru (PDC). Mae hi wedi derbyn Tystysgrif Teilyngdod yr Arglwydd Raglaw am ugain mlynedd o wirfoddoli gyda Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF).

Gyda thair gradd meistr, ymhlith cymwysterau eraill, eisoes o dan ei gwregys, nid yw Kim yn ddieithr i addysg. Mae hi hefyd yn darlithio’n rhan-amser ar y cyrsiau Seiberddiogelwch a’r cyrsiau Cyfrifiadura yn PDC. Fodd bynnag, nid yw ei hymrwymiad i weithio gyda phobl ifanc yn dod i ben yno.

Ers 2003, mae Kim wedi gweithio’n ddiflino gyda’r ACF, gan ddechrau fel hyfforddwr datgysylltu ar Ynys Wyth a bellach yn swyddog a gomisiynwyd yn rheng Capten yn Ne Cymru. Dywedodd:

“Dechreuodd y cyfan pan oeddwn i’n arfer bod yn arweinydd sgowtiaid ac roeddwn i’n edrych am rywbeth arall i’w wneud. Roeddwn i eisiau rhoi fy amser i helpu eraill. Mae gwaith gwirfoddol yn bwysig iawn i mi.

“Deuthum ar draws yr ACF lleol. Roedd helpu a chefnogi pobl ifanc yn apelio ataf. Roeddwn i wedi gwasanaethu dros bedair blynedd yn y Fyddin Diriogaethol yn y gorffennol ac mae gen i ddiddordeb mawr yn y fyddin oherwydd bod fy Hen Daid wedi ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf.”

Mae Llu Cadetiaid y Fyddin yn dysgu sgiliau bywyd i bobl ifanc rhwng 12 a 18 oed.

“Rydym yn dysgu’r cadetiaid sut i ofalu amdanynt eu hunain a’u cit, sut i goginio drostynt eu hunain, sgiliau cyfathrebu, sgiliau cymdeithasol, a llawer mwy,” meddai Kim.

“Maen nhw’n cael llawer o hwyl hefyd. Maen nhw'n cael gwneud pob math o hyfforddiant antur, digwyddiadau elusennol, nofio, teithio, gwersylloedd ac ati. Mae'n werth chweil eu gweld yn tyfu i fyny ac yn gadael yr ACF, yn unigolyn hyderus, 18 oed.”

Mae Kim wedi gweithio gyda miloedd o blant dros y blynyddoedd. Mae hi’n ymwneud yn helaeth â Gwobr Dug Caeredin, yn Swyddog Hyfforddiant Ardal, ac yn aelod annatod o’r band. Dechreuodd chwarae'r symbalau ond, yn 56 oed, penderfynodd ddysgu sut i ddarllen cerddoriaeth a chwarae offeryn gan ddechrau gyda'r Tiwba ond bellach mae'n chwarae'r sacsoffon bariton.

“Roeddwn i bob amser yn meddwl fy mod yn dôn-fyddar,” meddai.

“Ond fel mae’n digwydd, dim ond datblygwr hwyr ydw i a darganfyddais fod gen i allu cerddorol mewn gwirionedd. Rwyf bob amser wedi bod yn un i herio fy hun a pharhau i ddysgu.”

Mae Kim wedi’i gwahodd i fynd â mintai o gadetiaid i Dde Affrica, ynghyd â’r ddwy Sir ACF arall yng Nghymru. Dywedodd hi:

“Mae hwn yn gyfle anhygoel. Bydd y cadetiaid yn mynd ar saffari, yn gweithio gydag ysgolion lleol, ar daith i lawr Afon Tugela, ac yn cerdded ar hyd llwybr Survivor a Zulu.”

 

Cododd yr enwebiad am ei gwobr yn sgil gofyn iddi gamu i mewn a rhedeg un o’r gwersylloedd blynyddol, wythnos o hyd.

 

“Roedd hi mor wych cyrraedd yn ôl i’r gwersylloedd, ar ôl COVID-19. Roedd natur y rôl hon yn cynnwys oriau hir - cychwyn am 6am, a gorffen am 10pm. Roedd yna lawer o waith papur ac roeddwn i'n teimlo pe na bawn i'n ei wneud ar unwaith, gallai fod yn wythnosau o waith ar ôl i'r gwersyll ddod i ben.

 

“Roedd un o’r swyddogion uchaf yn fy ngweld yn y swyddfa yn hwyr yn y nos. Yn ddiweddarach, galwodd fi a dweud ei fod yn fy rhoi ymlaen am y wobr.

 

“Mae’r Arglwydd Raglaw yn gweithredu fel cynrychiolydd personol y Frenhines mewn sir, felly roedd yn anrhydedd enfawr ennill y wobr hon a chael fy nghydnabod am y gwaith rydw i wedi’i wneud.”

 

Mae nodi Diwrnod y Lluoedd Arfog o'r pwys mwyaf i Kim.

 

“Rwy’n meddwl ei fod yn gyfle i bawb sylweddoli a pharchu’r hyn y mae’r lluoedd arfog yn ei wneud i ni fel unigolion,” meddai.

 

“Mae’r lluoedd arfog yn rhoi ein rhyddid i ni.”