Helpu i wneud theatr yn fwy cynhwysol i bobl ifanc ddall a rhannol ddall

TIP event Atrium 2

Mae prosiect theatr ar gyfer pobl ifanc ddall a rhannol ddall wedi dod â pherfformwyr o Gymru a ledled Ewrop at ei gilydd ym Mhrifysgol De Cymru (PDC).

Cynhaliwyd y digwyddiad dathlu, o'r enw You Can't Sit With Us, ar Gampws Caerdydd PDC, yn rhannu theatr oedd wedi’i chreu, ei chyfarwyddo a'i pherfformio gan bobl ifanc a fu’n ran o brosiect TIP (Theatre as Inclusive Practice/Theatr fel Arfer Cynhwysol).

TIP event Atrium 3Nod y prosiect ymchwil a hyfforddiant Erasmus+ yw defnyddio theatr i rymuso pobl ifanc 18-30 oed sydd wedi neu yn cael eu hallgau. Ei nod yw mynd i'r afael â rhagfarnau gwahaniaethol yn seiliedig ar hil, rhywedd, ethnigrwydd, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol a thlodi sy'n creu rhwystrau i unigolion a chymunedau.

Yn rhan o'r prosiect, datblygwyd cyfranogwyr ifanc o bum gwlad bartner i fod yn arweinwyr gweithdai trwy hyfforddiant mewn arferion theatr cynhwysol. Maen nhw, yn eu tro, yn defnyddio eu hyfforddiant a'u sgiliau i arwain gweithdai gyda phobl ifanc yn eu lleoliadau eu hunain.

Mae partneriaid y prosiect yn cynnwys UCAN (Unique Creative Arts Network), sy'n creu cyfleoedd i blant a  phobl ifanc  dall a rhannol ddall gymryd rhan yn y celfyddydau creadigol.

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae UCAN yn gweithio ledled y DU i gynnal rhaglenni sy'n helpu i ddatblygu hyder corfforol a lleisiol, codi dyheadau a hyrwyddo galluoedd unigol.

Dywedodd Jane Latham, Cyd-Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Datblygu UCAN Productions: "Rydyn ni’n hynod ddiolchgar o fod yn gweithio mewn partneriaeth â PDC ar ein Prosiect Theatr fel Arfer Cynhwysol.

"Fel sefydliad, rydyn ni’n gyfarwydd â rhai o'r rhwystrau sydd gan ein pobl ifanc i'w goresgyn. Mae gan bob un o'n partneriaid yn y prosiect hwn arbenigedd yn y gwaith o fynd i'r afael ag allgau, a’i oresgyn, felly rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni, gyda'n gilydd, gyfrannu at wneud theatr yn fwy cynhwysol."

TIP event Atrium 1Ychwanegodd Dinos Aristidou, Cyfarwyddwr Dysgu Creadigol UCAN Productions: "Mae'r prosiect ymrymuso hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc o wahanol wledydd sydd wedi cael profiad o gael eu hallgau ddod at ei gilydd i greu theatr ar sail eu profiadau.

"Mae wedi datblygu pobl ifanc fel arweinwyr gweithdai a gwneuthurwyr theatr, a’u galluogi i greu darn gwych sy'n ymdrin ag anabledd a materion LHDTC+, mewnfudo ac economaidd-gymdeithasol.

"Drwy garedigrwydd a chroeso Prifysgol De Cymru, sydd wedi hyrwyddo Theatr Gymhwysol fel rhywbeth sy'n rhoi llais i bobl ifanc, bu modd dod â phartneriaid ynghyd o Gymru, Bwlgaria a Slofenia."