Isabelle pedwerydd myfyriwr PDC i gyflawni canlyniadau ACCA gorau'r byd

Isabelle Lowe ACCA

(ch-dd): Kelvin Alexander, Rheolwr Gyfarwyddwr Hawkins Priday, Isabelle Lowe, a Teresa Marsh, tiwtor Treth Ymlaen Llaw yn PDC

Mae myfyriwr Cyfrifeg ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) wedi cael ei chydnabod fel enillydd gwobr ACCA byd-eang – y pedwerydd yn ystod y pedair blynedd diwethaf ar ei chwrs – ar ôl ennill y marc uchaf yn fyd-eang yn ei harholiad Trethiant Uwch.

Sgoriodd Isabelle Lowe, 25, o Ledbury, Swydd Henffordd, 96% yn yr arholiad, gan barhau â llwyddiant anhygoel cyn-fyfyrwyr ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig) yn PDC - Nicola Lloyd yn 2019, Bryony Lewis yn 2020, a William Douglas yn 2021 .

Ar ôl ymuno â chwrs ACCA yn 2019 – cydbwyso gwaith gyda’r cwmni cyfrifyddu Hawkins Priday o Henffordd ochr yn ochr â’i hastudiaethau – mae Isabelle wedi cyflawni marciau rhagorol o’r diwrnod cyntaf. Ar ôl cwblhau'r arholiadau ACCA, mae hi wedi derbyn statws cyswllt gan y Gymdeithas a bydd yn cael ei derbyn i aelodaeth lawn unwaith y bydd wedi cwblhau'r gofynion profiad ymarferol.

Ar ei phrofiad o hyfforddi i fod yn gyfrifydd, dywedodd Isabelle: “Mae’r tiwtoriaid yn PDC wedi bod mor gefnogol trwy gydol fy siwrnai ACCA, gan ddarparu cymorth ac arweiniad pryd bynnag y bo angen. Mae hyn yn arbennig o wir o ystyried bod COVID-19 wedi amharu ar gyfran fawr o’m hastudiaethau, a phrofodd pob un ohonom newid mewn dulliau cyflwyno. Gallwch ddweud bod yr holl staff yn meddwl am eu myfyrwyr, gyda thiwtoriaid yn aml yn ein hannog i ofyn cwestiynau ar unrhyw adeg, nid yn ystod darlithoedd yn unig.

“Gwnaeth ffocws PDC ar dechneg arholiadau ynghyd â chynnwys technegol wahaniaeth mawr o ran arholiadau. Mae bod yn ymwybodol o’r dull cywir i’w gymryd a sut i sgorio’r marciau ‘hawdd’ wedi bod yn amhrisiadwy, yn ogystal â’r adborth manwl ar brofion cynnydd wedi’u hamseru a ffug arholiadau. Rwy’n amau ​​a fyddwn wedi gallu cyflawni’r canlyniadau sydd gennyf heb hyn.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i PDC a Hawkins Priday am fy ngalluogi i berfformio cystal ag y gallwn drwy gydol y cwrs ACCA. Wrth gwrs, mae llawer o waith caled yn mynd i mewn i arholiadau gan fyfyrwyr ond mae cael cefnogaeth PDC a fy ngwaith wedi fy helpu’n aruthrol.”

Dywedodd Teresa Marsh, tiwtor Trethiant Uwch yn PDC: “Cefais fy synnu o weld sgôr Isabelle o 96%. Mae ennill marc o'r maint hwnnw mewn arholiad lefel uwch o gorff cyfrifeg proffesiynol yn rhyfeddol.

“Mae Isabelle yn amlwg yn hynod ddisglair ond i sgorio mor uchel â hyn mae hi wedi gweithio’n galed iawn, wedi ystyried yr holl ganllawiau ac wedi cymhwyso ei hun yn berffaith. Rwy’n ei llongyfarch hi a’n holl fyfyrwyr sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn cyfnod heriol iawn.”

Ychwanegodd Nicola Gilbert, Arweinydd Cwrs ACCA: “Mae perfformiad Isabelle yn rhyfeddol. Mae hi wedi gweithio’n eithriadol o galed yn ystod ei chyfnod yn PDC ac rydw i mor falch drosti. Mae'n crynhoi'r ymrwymiad a'r ymroddiad y mae ein myfyrwyr a'n tiwtoriaid yn eu gwneud. Mae ein canlyniadau arholiadau rhagorol wedi rhoi statws Darparwr Dysgu Platinwm ACCA i ni, yr achrediad uchaf a ddyfarnwyd.”

Dywedodd Dr Jared Davies, Pennaeth Cyfrifeg a Cyllid: “Mae hanes Isabelle yn siarad drosto’i hun ac mae’r canlyniad hwn yn coroni popeth! Mae bron yn anghredadwy bod PDC wedi dysgu enillydd gwobr fyd-eang am bedair blynedd yn olynol. Rwy’n hynod falch o Isabelle, ein holl fyfyrwyr a thiwtoriaid.”

Ychwanegodd Kelvin Alexander, Rheolwr Gyfarwyddwr Hawkins Priday: “Cyn ymuno â ni yma yn Hawkins Priday yn 2019, roedd Isabelle yn cael ei chyflogi mewn cwmni o Gyfreithwyr fel Cynorthwyydd Cyllid, gyda chyfrifoldeb am eu swyddogaethau cleient a chyfrifon rheoli gyda phrofiad a gwybodaeth gyfyngedig iawn o'r hyn y mae practis cyfrifeg proffesiynol yn ei wneud o ddydd i ddydd.  Wrth symud ymlaen tair blynedd, mae Isabelle bellach yn aelod gwerthfawr iawn o'n tîm, yn aelod ACCA cwbl gymwys ac yn llythrennol ar ben y byd!

“Mae Isabelle yn amlwg wedi gweithio’n galed iawn yn ei hastudiaethau, gan gyflawni pasio tro cyntaf drwy gydol y cyfnod sydd wedi arwain at ei marc anhygoel o 96% yn ei phapur Trethiant Uwch. Rydym wedi defnyddio Prifysgol De Cymru ers rhai blynyddoedd bellach fel ein darparwr hyfforddiant ‘troi ato’ ar gyfer ein myfyrwyr ACCA. Mae'r cyfraddau pasio yn siarad cyfrolau!

“Mewn cyfarfod gwerthuso diweddar, pan ofynnwyd iddi am ei huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol, atebodd Isabelle ei bod am fod yn eistedd yn fy sedd! Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth o gwbl gyda’r ethig gwaith a’r uchelgais y mae hi’n ei ddangos yn barhaus y bydd Isabelle yn cyflawni’r nod hwnnw yn y dyfodol – mae gyrfa cyfrifyddiaeth wych ar y gorwel i rywun yr ydym yn hynod falch ohoni.”

Ychwanegodd Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru Wales: “Llongyfarchiadau mawr i Isabelle ar ei pherfformiad gwych yn arholiad Trethiant Uwch diweddar ACCA – camp anhygoel i ennill sgôr byd-eang arobryn. Dyma’r pedwerydd enillydd byd-eang o Brifysgol De Cymru yn y blynyddoedd diwethaf – da iawn i’r myfyrwyr dawnus a gweithgar ac i ymroddiad a chefnogaeth staff PDC.”

#featured