Myfyriwr peirianneg awyrennau’n cynllunio gyrfa gydag elusen ddyngarol

Matthew Veale, second year aircraft engineering student, who is on Engineer Training Scheme sponsored by Mission Aviation Fellowship.

Matthew Veale

 

Mae myfyriwr israddedig o Brifysgol De Cymru (PDC) yn un o'r myfyrwyr cyntaf i gael ei dderbyn ar gynllun hyfforddi peirianwyr gan wasanaeth dyngarol.

Mae Matthew Veale, 26 oed, o Swindon, Wiltshire, ar fin dechrau ar ail flwyddyn ei radd  Peirianneg a Systemau Cynnal a Chadw Awyrennau yn PDC, cwrs sy'n agos iawn at ei galon ac sy'n gam cyntaf i yrfa anarferol o ddewr, a allai ei arwain at wledydd lle mae rhyfeloedd, megis Chad, Indonesia, neu Dde Swdan.

Mae Matthew yn un o'r myfyrwyr cyntaf i gael ei dderbyn ar Gynllun Hyfforddi Peirianwyr newydd dan nawdd y Mission Aviation Fellowship (MAF). Wedi'i ariannu'n rhannol gan roddion a wnaed er cof am gyd-sylfaenydd yr elusen – cyn Swyddog Peirianneg gyda’r Awyrlu Brenhinol, Stuart King – mae Matthew yn gwireddu breuddwyd oes i fyw a gweithio yn rhai o'r 26 gwledydd incwm isel lle mae’r MAF yn weithredol.

Lansiodd Stuart yr MAF yng Nghanolbarth Affrica mewn ymgais i ddod â heddwch yn sgil yr Ail Ryfel Byd gan ddefnyddio awyren Miles Gemini bren. Glaniodd Stuart, fu’n rhan o laniadau D-day, ym mynyddoedd Burundi yn 1948 – ac fe oroesodd, a helpu i dyfu’r MAF tan ei farwolaeth yn 2020.

Heddiw, yr MAF yw gwasanaeth awyr dyngarol mwyaf y byd – yn cyflogi 1,249 ac yn gweithredu fflyd o 120 o awyrennau. Mae Matthew yn brawf bod dymuniad Stuart i hyfforddi peirianwyr ifanc ar gyfer yr MAF yn dal i gael ei wireddu.

Wedi ei swyno fel plentyn gan stori Stuart ac o ddarllen Through the Gates of Splendor – llyfr poblogaidd am hanes y peilot Nate Saint a ferthyrwyd ym 1956 wrth geisio cysylltu â llwyth Huaorani dwyrain Ecwador gan ddefnyddio awyren Piper PA-14 – datblygodd Matthew freuddwyd oes i helpu cymunedau ynysig drwy ddefnyddio awyrennau.

Wedi iddo glywed am yr MAF yn yr ysgol gynradd, penderfynodd Matthew y byddai, ryw ddiwrnod, yn rhan o'r gwasanaeth awyr dyngarol sy'n hedfan cymorth, meddyginiaethau, a gweithwyr cymorth i fwy o gyrchfannau nag unrhyw gwmni hedfan arall. Gwelodd Matthew dlodi’n uniongyrchol ar daith ysgol dair wythnos i gartref plant amddifad yn India yn 2013, gan ddyfnhau awydd Matthew i helpu rhai llai ffodus nag ef ei hun.

"Rwy'n cofio clywed sgwrs gan un o beilotiaid dan hyfforddiant yr MAF mewn gwasanaeth ysgol. Roedd honno’n foment dyngedfennol i fi, ac roeddwn i wrth fy modd o ddarganfod sefydliad oedd yn cyfuno fy nghariad at hedfan a fy ffydd Gristnogol," dywedodd.

"Roedd yn ddiwrnod pwysig iawn - ac mae wedi siapio gweddill fy mywyd. Roedd gweld tlodi yn India yn rhoi hyd yn oed mwy o dân yn y bol, a des i'n angerddol dros weithio dramor a defnyddio fy sgiliau i helpu rhai dan anfantais."

Ymunodd Matthew â Chadetiaid Awyr yr Awyrlu brenhinol gyda Sgwadron 878 Highworth yn ei arddegau, a pharhaodd i ddatblygu ei sgiliau hedfan ochr yn ochr â'i addysg. Roedd wrth ei fodd  – ac mae’n ystyried ei lwyddiant i gwblhau trec 100 milltir mewn pedwar diwrnod ymhlith ei gyflawniadau personol mwyaf.

 "Roedd bod yn rhan o’r Cadetiaid Awyr yn brofiad gwych - dysgais sgiliau allweddol fel adeiladu tîm, disgyblaeth, ac arwain," meddai.

"Fe wnes i wir fy ngwthio fy hun, ac roedd y daith 100 milltir i'r Iseldiroedd yn 2014 yn uchafbwynt go iawn, yn ogystal â'r hedfan. Byddwn i'n ei argymell i unrhyw un."

Wedi ennill trwydded gleidiwr gyda'r Llynges Frenhinol yn 19 oed, gwnaeth Matthew gais i ymuno â'r Awyrlu Brenhinol yn 2017 – cam amlwg i baratoi ar gyfer gyrfa yn y pen draw gyda’r MAF. Ond roedd ei gais i’r Awyrlu Brenhinol yn aflwyddiannus – ac felly hefyd ei asesiad cychwynnol fel peilot ar gyfer yr MAF  - a bu’n rhaid i Matthew ailasesu ei gynlluniau o ran gyrfa.

 "Roedd cael fy ngwrthod fel peilot yn ergyd drom ac roedd yn adeg anodd. Ond wrth edrych yn ôl, ro’n i’n benderfynol wastad o ymwneud â’r MAF – rwy'n credu bod y cyfan yn deillio o  fy ffydd, ac rwy'n credu bod Duw yn rhan o fy nhaith," meddai.

Yn 2017, ymunodd Matthew â Chorff Anllywodraethol newydd a bach oedd yn dysgu Saesneg i blant yn Tsieina, a bu'n gweithio yn Tsieina a'r DU am ddwy flynedd – gan ennill cymhwyster Addysgu Saesneg fel Iaith Dramor [TEGAL] a theithio lawer gwaith.

 "Roedd teithio ar hyd a lled Tsieina yn antur go iawn, ac yn bendant yn well na bod gartref yn paratoi brechdanau! Ond wnes i erioed roi'r gorau i ddilyn gwaith MAF ac o weld hysbyseb am eu Cynllun Hyfforddi Peirianwyr newydd ar-lein dyma aildanio fy awydd i fod yn rhan o'r sefydliad oedd wedi golygu cymaint i fi erioed," meddai.

Mae Matthew yn bwriadu dechrau ei yrfa MAF ymarferol yn Uganda yn 2027, mewn canolfan gynnal a chadw mawr sy’n eiddo i’r MAF - ac mae'n gobeithio symud oddi yno i raglen sydd ar waith yn rhanbarth Asia’r Môr Tawel:

 "O'r diwedd rwy’n cael bod yn rhan o’r MAF ac rwyf wrth fy modd. Mae'r tîm wedi bod mor groesawgar, ac rydw i wedi cwrdd â llawer o staff y DU wyneb yn wyneb ac ar-lein," meddai.

"Rwy’n gobeithio byw a gweithio yn Asia ryw ddiwrnod achos rwy’n caru'r diwylliant - maen nhw mor groesawgar - ac mae’r MAF yn hedfan yn Kalimantan, Papua New Guinea, a Timor-Leste, a mannau eraill.

"Ond am y tro, rwy'n mynd i ganolbwyntio ar fy astudiaethau, cwblhau fy ngradd, fy ESAS a'r cymwysterau ymarferol i gyd.

"Mae'r flwyddyn gyntaf wedi bod yn ddwys, ond yn gwbl werth chweil, o wybod fy mod yn agosáu at wireddu fy mreuddwyd. Mae'n sefydliad anhygoel, ac rwy’n teimlo’n hynod falch bod yn rhan ohono.

"Er y rhwystrau, y drysau’n cau, y siom, rwy'n falch na wnes i roi’r ffidil yn y to - ac rwy'n gobeithio y bydd eraill yn fy nilyn ac yn ystyried mynd ar antur gyda’r MAF."