Myfyrwyr Bydwreigiaeth PDC yn codi arian ar gyfer teuluoedd mewn angen

Midwifery coffee morningjpg

(o'r chwith i'r dde) Ciera Johnson, Hilary Johnstone a Charlotte Moses


Cynhaliodd Cymdeithas Bydwreigiaeth Prifysgol De Cymru (PDC), sy'n cynnwys myfyrwyr ar y cwrs BSc (Anrh) Bydwreigiaeth, fore coffi i godi arian ar gyfer elusen leol a hanfodol.

Gan godi dros £115 mewn ychydig oriau, roedd aelodau'r gymdeithas yn gwerthu cacennau, diodydd poeth, a thocynnau raffl, ar gyfer Banc Babis Cwtch, sy'n helpu teuluoedd agored i niwed gael nwyddau sydd mawr eu hangen ar gyfer babanod.

Dywedodd Hilary Johnstone, Sylfaenydd Banc Babis Cwtch: "Rwy'n falch iawn bod y Gymdeithas Bydwreigiaeth wedi dewis codi arian ar ein cyfer ni. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar.

"Fe wnes i  sefydlu  Banc Babis Cwtch saith mlynedd yn ôl. Roeddwn i'n arfer maethu babanod, o’u geni tan iddyn nhw gael eu mabwysiadu. Pan wnes i ymddeol, roedd gen i'r holl nwyddau yma ar gyfer babis a dyma feddwl y gallen nhw fod o ddefnydd i rywun oedd yn methu fforddio prynu rhai newydd. Dyna sut cafodd Cwtch ei eni.

"Rydyn ni wedi helpu dros 4050 o deuluoedd. Fodd bynnag, ac mae pethau wedi newid yn fawr iawn dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r argyfwng costau byw yn golygu bod nifer yr atgyfeiriadau, gan ymwelwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol ac ati, wedi dyblu o leiaf."

Dywedodd Rhiannon Kozaczynski, Cadeirydd Cymdeithas Bydwreigiaeth PDC: "Rydyn ni’n falch o gefnogi Banc Babis Cwtch a'r gwaith pwysig maen nhw'n ei wneud.

"Rwy'n ddiolchgar i fy nghyd-aelodau a'r gymdeithas am wneud i hyn ddigwydd, yn enwedig Ciera Johnson a Charlotte Moses a drefnodd y digwyddiad, ac i bawb a ddaeth draw i brynu cacen a dweud helo.

"Fel cymdeithas, mae gyda ni  gynlluniau mawr o ran codi mwy o arian a chodi ymwybyddiaeth. Ein cyflawniad mwyaf, hyd yn hyn, yw ein Coeden Goffa yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babanod. Cafodd rhai a oedd wedi colli babis yn eu teuluoedd gyfle i adael cerdyn coffa ar y goeden. O ganlyniad i'r gweithgaredd hwn, mae placiau coffa i fabanod yn cael eu cyflwyno yn ysbytai De Cymru.

"Rydyn ni hefyd yn gobeithio cefnogi elusen 'Kicks Count' a'u helpu nhw i gael y fenter bwndeli babis “enfys” yn ôl ar waith ar ôl Covid. Pecynnau ar gyfer pobl sydd wedi colli babis ac sy’n disgwyl babi 'enfys' arall yw’r rhain. Mae'n cynnwys band arddwrn y gallant ei ddefnyddio i gyfri ciciau babi.

"Ac mae mwy. Mae gyda ni ddau aelod sydd wedi rhedeg marathonau ar gyfer Cymorth i Fenywod ac rydyn ni’n gobeithio dechrau ymgyrch tlodi mislif yn PDC. Rydyn ni'n gymdeithas brysur ac eisiau gwneud gwahaniaeth."

 

I gael rhagor o wybodaeth am Fanc Babis Cwtch a sut i gyfrannu, ewch i'w gwefan. Mae ganddynt hefyd restr Amazon ddefnyddiol, lle gall cyfranwyr brynu eitem fydd yn cael ei chyflwyno'n uniongyrchol i Cwtch.