PDC yn cefnogi 18 achos da trwy roi dodrefn swyddfa

Foodbank_tables.jpg

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi helpu i gefnogi ysgolion, elusennau a grwpiau cymunedol trwy roi dodrefn swyddfa dros ben - gan gynhyrchu mwy na £300,000 o werth cymdeithasol.

Gan weithio mewn partneriaeth â Collecteco, cwmni ailddefnyddio sy'n gweithredu ledled y DU, llwyddodd PDC i helpu 18 o wahanol sefydliadau nid-er-elw i dderbyn dodrefn, gan ganiatáu iddynt barhau â'u gwaith yn y gymuned heb orfod buddsoddi mewn byrddau, cadeiriau ac eitemau eraill.

Trwy roi 1884 o ddarnau o ddodrefn ac offer, mae PDC a Collecteco wedi sicrhau bod 69,795kg o wastraff wedi cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi, gan osgoi rhyddhau 88,622kg o garbon deuocsid i'r atmosffer.

Gyda 22 miliwn o ddarnau o ddodrefn yn cael eu taflu yn y DU bob blwyddyn, a dim ond 15% ohono yn cael ei ailddefnyddio, mae'n hanfodol bod cwmnïau'n gallu ailddosbarthu eu hoffer i'r rhai sydd ei angen.

Dywedodd Steve Sliney, Cyfarwyddwr Collecteco: “Dechreuon ni weithio gyda’r Brifysgol gyntaf ar ôl gweld postiad ar LinkedIn gan aelod o’r adran Ystadau, a oedd yn edrych i ailgartrefu rhywfaint o git dros ben. Cysylltais, ac roedd yn amlwg bod cyfle gwych wrth wneud hynny; roedd gan y Brifysgol lawer o offer dros ben ar gael ac roedd gan Collecteco lawer o alw gan achosion da ar ei rhestrau aros, wrth fynd ati i chwilio am roddion cit.

“Roedd yn wych bod y Brifysgol yn agored i weithio gyda Busnes bach a Chanolig fel Collecteco ac mae’r bartneriaeth wedi mynd o nerth i nerth, gyda llawer o achosion da wedi elwa o git gwych a llawer o garbon a thirlenwi wedi’i osgoi.”

Ymhlith y 18 achos da sydd wedi elwa o rodd PDC mae 11 sefydliad yng Nghymru:

 • Multi Organ Transplant Support (MOTS), elusen wedi'i lleoli yng Nghasnewydd sy'n ymroddedig i gefnogi cleifion a'u teuluoedd y mae trawsblaniadau coluddyn bach ac aml-organ yn effeithio arnynt.
 • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, Caerdydd.
 • Ymddiriedolaeth Insole Court, elusen gofrestredig yng Nghaerdydd, sydd wedi ymrwymo i warchod ac amddiffyn Insole Court a'i erddi er budd y cyhoedd, addysg, lles, lles cymdeithasol a hamdden.
 • Sgowtiaid Cwmbrân a Phont-y-pŵl.
 • Banc Bwyd Pontypridd.
 • Dreams & Wishes, elusen yng Ngwent sy'n helpu plant sy'n ddifrifol wael a'u teuluoedd i adeiladu atgofion hapus trwy roi dymuniadau gydol oes.
 • Noddfa cathod Tŷ Nant, Port Talbot.
 • Boomerang Caerdydd, elusen sy'n helpu i atal digartrefedd, tlodi, amodau byw critigol ac arwahanrwydd cymdeithasol.
 • Sefydliad Prydeinig y Galon.
 • Ysgol Uwchradd Llanisien, Caerdydd.
 • Changing Gearz, prosiect wedi'i leoli yn Nhorfaen sy'n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed sy'n wynebu rhwystrau i'w dysgu neu eu dilyniant, trwy ddarparu mynediad at gynnal a chadw beiciau a hyfforddiant arweinyddiaeth.

Dywedodd Sylfaenydd MOTS, Emma Abdullah: “Diolch i’r rhoddion o ddodrefn swyddfa ac offer, yr oeddem yn gallu eu gwerthu yn ein siop elusennol, rydym hyd yma wedi codi £1,200! Mae hwn yn swm anhygoel o arian i’n helusen, a bydd hyn yn mynd tuag at ddarparu pecynnau ysbyty i’n haelodau sy’n mynd trwy eu taith trawsblannu.”

Ychwanegodd Gareth Davies, Dirprwy Gomisiynydd Ardal Sgowtiaid Torfaen: “Bydd ein Clwb Saethu Sgowtiaid Ardal (Cwmbrân a Phont-y-pŵl) yn defnyddio'r eitemau hyn i gefnogi darparu reiffl awyr/pistol saethu i bobl ifanc yn Nhorfaen a'r cyffiniau.

“Mae maint y byrddau yn ddelfrydol i saethwyr unigol fod yn hunangynhwysol gyda’r holl offer sydd ei angen arnyn nhw i gymryd rhan. Mae hyn yn caniatáu mwy o ryddid gyda chadw pellter cymdeithasol i helpu i wneud y gweithgareddau hyn yn COVID-19 ddiogel yn y tymor byr, gan ganiatáu ar gyfer cludiant haws ar gyfer digwyddiadau ac ati yn y tymor hir hefyd!”

Dywedodd Danielle Booy-Pinker, Rheolwr Cynorthwyol Cyfleusterau yn PDC: “Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ymrwymiadau amgylcheddol sy’n sicrhau bod sero gwastraff yn cael ei anfon yn uniongyrchol i safleoedd tirlenwi ac sy’n gwneud y mwyaf o ddargyfeirio gwastraff i atebion mwy cynaliadwy.

“Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â Collecteco, sydd wedi ein cefnogi i roi dodrefn ac offer i elusennau lleol, ysgolion, grwpiau cymunedol, Ymddiriedolaethau GIG ac achosion da eraill nid-er-elw.”