PDC yn ennill tendr i ddarparu Rhaglen Data a Deallusrwydd Artiffisial Ôl-radd Llwybr Carlam

Students at the launch of The Data-AI Fast Track Programme with WCCF

Yn dilyn llwyddiant y Rhaglen Data a Deallusrwydd Artiffisial (DA) Garlam a lansiwyd gan Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru (WCCF), bydd Prifysgol De Cymru (PDC) yn darparu  ail gymhwyster ôl-radd, i gefnogi rhaglen garlam arloesol yn y sgiliau a'r wybodaeth ddiweddaraf ym maes gwyddor data a DA,  i raddedigion STEM sydd wedi eu dethol i fod yn rhan o bartneriaeth newydd.

Mae'r Rhaglen Data-DA Llwybr Carlam, dan arweiniad WCCF  a chonsortiwm o wasanaethau ariannol a  busnesau technoleg blaenllaw,  yn rhaglen garlam ddwys 10 mis o hyd, sy’n darparu dysgu a datblygiad carlam wedi’i seilio yn y gweithle, ac yn cyfuno lleoliadau diwydiant ac academaidd.

Bydd graddedigion yn cwblhau'r Diploma Ôl-raddedig mewn Data-DA i allu bwydo’r hyn a ddysgwyd yn ôl i'w lleoliad gwaith ymhlith cyflogwyr ledled de-ddwyrain Cymru, a chymhwyso’r wybodaeth honno at eu gweithleoedd.  Llwyddodd PDC i ennill y tendr gan Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru Cyf i gynnal y rhaglen.

Yn dechrau ym mis Ionawr 2022, bydd myfyrwyr y cwrs diploma yn treulio 10 mis yn gweithio ar nifer o fodiwlau sydd wedi'u llunio i ffocysu ar anghenion penodol cyflogwyr.  Ariennir y rhaglen  yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Bydd ail gwrs yn dechrau'n ddiweddarach yn 2022.

Mae'r modiwlau'n cynnwys dadansoddi data, rhaglennu, dysgu peirianyddol, dadansoddi a rhagamcanu cyfresi amser, prawfgloddio a phrosesu iaith naturiol, dysgu dwfn, sgiliau data proffesiynol, a phrosiect data a DA. Mae cynnwys ac amcanion dysgu'r modiwlau hyn wedi'u cynllunio'n  benodol gan dîm y cwrs yn PDC i adlewyrchu'r datblygiadau diweddaraf  mewn DA, Roboteg, a Gwyddor Data.

Dywedodd Arweinydd y Cwrs, Rebecca Peters, sy'n Ddarlithydd mewn Gwyddor Data a Mathemateg: "Roedd cystadleuaeth ffyrnig i gael lle ar y cwrs hwn, a dim ond dyrnaid o lefydd ar gael.

"Yn dilyn y lansiad ar 10  Ionawr, bydd y graddedigion yn dechrau'r rhaglen gyda bwtcamp dwys pedair wythnos - sydd â'r nod o'u paratoi’n syth i gymhwyso eu dysgu’n ymarferol.  Yn dilyn y bwtcamp cychwynnol hwn bydd y graddedigion yn treulio diwrnod yr wythnos yn mynychu darlithoedd ac yn cwblhau'r dysgu sydd ei angen ar gyfer yr elfen o’r cwrs sy’n cael ei addysgu.

"Bydd strwythur arfaethedig y cymhwyster yn darparu Rhaglen Data a DA Llwybr Carlam 10 mis a fydd yn cyflwyno'r agweddau sylfaenol ar ddeall, dehongli a rheoli data.

"Y ffocws yw i'r myfyrwyr gymhwyso eu dysgu o'r diwrnod cyntaf un gyda’u cyflogwyr, gan gadarnhau ac adeiladu ar wybodaeth a sgiliau, a rhoi gwerth i gyflogwyr ar yr un pryd."

Ychwanegodd Rebecca mai nod y cwrs hwn yw rhoi'r sgiliau, y wybodaeth a'r technegau i'r myfyrwyr allu ennill mewnwelediad gan ddata, a chefnogi busnesau i'w ddefnyddio yn y byd go iawn ac mewn amser real.

"Mae'r rhan fwyaf o bethau a wnawn yn ein bywydau erbyn hyn yn arwain at greu data newydd, boed hynny, er enghraifft, wrth fod ar ein ffôn, neu wrth siopa a defnyddio ein cardiau credyd i brynu pethau," meddai Rebecca.

"Mae busnesau'n awyddus i ddefnyddio'r data hwn i'w helpu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus a phenderfyniadau gwell ynghylch pethau fel sut maen nhw'n gweithredu a sut mae eu cwsmeriaid yn ymddwyn.

"Gwaith gwyddonydd data yw dadansoddi'r data hwnnw a helpu'r busnesau i ennill mewnwelediad ohono a gwneud penderfyniadau busnes da."