Tenantiaid cymdeithasau tai yn cael cyngor diogelwch ar-lein gan arbenigwyr seiber PDC

Newport City Homes resident Keith Wood gets advice form USW cyber students

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) a Chartrefi Dinas Casnewydd (NCH) wedi bod yn helpu cwsmeriaid y gymdeithas dai i gadw’n ddiogel ar-lein yn ystod cyfres o ddigwyddiadau arbenigol.

Cynhaliodd Campws Casnewydd PDC sesiynau galw heibio Clinig Cymunedol Seiber ar 9, 10 ac 11 Mai, yn ogystal â gweithdai yn egluro peryglon sgamiau ar-lein a sicrhau bod cyfrineiriau yn ddiogel.

Mae PDC wedi’i henwi’n Brifysgol Seiber y Flwyddyn am y tair blynedd diwethaf, ac mae Campws Casnewydd yn gartref i’r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSA), lle mae myfyrwyr yn gweithio’n agos gyda nifer o gwmnïau allanol i sicrhau eu bod yn seiberddiogel.

Yn ystod y Clinigau, rhannodd myfyrwyr PDC yr arbenigedd hwn, gyda staff y Brifysgol hefyd yn rhoi awgrymiadau ar ddiogelwch ar-lein.

Dywedodd Sharan Johnstone, sy'n bennaeth yr NCSA, fod y clinigau wedi'u cynllunio i roi cyfle i gwsmeriaid NCH adeiladu eu hyder ar-lein.

“Gyda chymaint o bethau dydd i ddydd bellach yn cael eu rheoli ar-lein, mae’n hanfodol bod pawb sy’n defnyddio’r rhyngrwyd ac apiau yn deall beth yw’r peryglon, a sut i osgoi peryglu eu hunaniaeth neu ddata,” meddai.

“Yn PDC, mae gennym ni fyfyrwyr a staff sy’n gweithio gyda rhai sefydliadau mawr i sicrhau eu bod yn seibr-ddiogel, ac roeddem yn fwy na pharod i drosglwyddo’r arbenigedd hwn i unigolion a allai elwa o’r wybodaeth.

“Dyma’r rhan gyntaf o bartneriaeth sydd gennym gyda NCH, yr ydym wedi arwyddo Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MOU) ag ef a fydd yn ein gweld yn gweithio gyda nhw yn strategol ar leoliadau myfyrwyr, gweithgareddau cymunedol, a phrosiectau eraill.

“Bydd hefyd yn ein helpu ni a NCH i gefnogi Strategaeth Ddigidol i Gymru Llywodraeth Cymru, sy’n anelu at wella cynhwysiant digidol a sgiliau, a thrwy hynny leihau anghydraddoldeb, a Strategaeth Ddigidol Cyngor Dinas Casnewydd, sy’n cynnwys iddo gael Achrediad Siarter Cynhwysiant Digidol.”

Nathan Davies, Rheolwr Datblygu Cymunedol, “Mae NCH wedi ymrwymo i ddatblygu dealltwriaeth gryfach o weithgareddau, partneriaethau a chyfleoedd a fydd yn cael yr effaith fwyaf ar ein cymunedau. Rydyn ni wir yn credu, trwy weithio gyda’n cwsmeriaid a’n partneriaid fel PDC a Newport Transport, ein bod ni’n diwallu’r angen i gefnogi ein cwsmeriaid i ddod yn rhan o gynhwysiant digidol ac yn bwysicach fyth, eu helpu nhw i aros yn ddiogel ar-lein.

Dywedodd Rachael Davies, Rheolwraig Cymdogaeth NCH: “Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio gyda’n cymunedau a Phrifysgol De Cymru. Rwy’n edrych ymlaen at fentrau yn y dyfodol mewn partneriaeth ac ehangu ar y gwaith y gallwn ei wneud gyda’n gilydd. Hoffwn ddiolch yn fawr i Newport Transport am eu cefnogaeth i’n helpu i gael cwsmeriaid i’r digwyddiad drwy roi tocynnau bws.”

Mae Prifysgol De Cymru hefyd yn bwriadu cynnal clinigau Seiberddiogelwch Cymunedol ar gyfer holl drigolion ardal Casnewydd ar brynhawn dydd Mercher o fis Hydref ymlaen.


‘Mae’r bobl yma o’r Brifysgol wedi bod yn help mawr’

The teams from USW and NCH at the cyber clininc. Mr Wood is fourth from the right.Roedd Keith Wood yn un o gwsmeriaid Cartrefi Dinas Casnewydd a fynychodd y Clinig Cymunedol Seiber ar Gampws Casnewydd PDC.

Mae’r dyn 79 oed, a fu’n gweithio i British Telecom am 30 mlynedd, yn barod i gyfaddef nad oedd ganddo ddiddordeb i ddechrau defnyddio cyfrifiadur, na mewngofnodi i wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook.

Ond, fel cadeirydd partneriaeth graffu annibynnol Cartrefi Dinas Casnewydd, bu’n rhaid iddo ddod yn gyfarwydd â mynd ar-lein a defnyddio’r offer oedd ar gael iddo i gadw mewn cysylltiad.

“Mae’n bwysig fy mod i yn y cyfarfodydd Zoom yn gallu cyfrannu, gan na allwn wneud hynny yn flaenorol,” meddai Mr Wood.

“Bydden nhw’n anfon y cofnodion ata’ i a byddwn i’n ymateb i’r cofnodion ac ati. Ac fe weithiodd hynny, iawn.

“Ond, o ganlyniad i’r pandemig, mae wedi bod yn arf hanfodol i’w ddefnyddio, ac rydw i wedi ei werthfawrogi. Mae wedi gwneud gwahaniaeth - gwahaniaeth mawr.”

Roedd yr angen i fynd ar-lein yn rhywbeth y dywedodd Mr Wood ei fod wedi'i wrthsefyll. Dywed y byddai’n well ganddo ‘siarad wyneb yn wyneb’ ac nad oedd am gael ei ‘sugno i mewn’ i’r cyfryngau cymdeithasol ar ôl sefydlu ei hun ar iPad.

“Gallaf weld yr atyniad a’r apêl iddo,” meddai. “Ac yn aml rydw i'n Gwglo pethau'n achlysurol iawn pan fydd angen i mi wybod rhywbeth. Felly dwi'n gwneud cynnydd.”

O ran y Clinigau, a ydw i’n meddwl eu bod wedi bod yn syniad da?

“Yn bendant,” dywedodd Mr Wood. “Rwyf bob amser eisiau datblygu fy nysgu. Felly mae unrhyw beth mewn perthynas â diogelwch, unrhyw ddarnau o wybodaeth y gallaf eu casglu, yn bendant yn werth chweil.

“Mae’r bobl yma o’r Brifysgol wedi bod yn help mawr, a gallant eich cyfeirio i’r cyfeiriad cywir.

“Roeddwn wedi bod yn colli e-byst, ond dywedwyd wrthyf fod cyfleuster lle gallaf eu trosglwyddo i’r archif, ond ni allwn ddod o hyd i’r archif ac ni allai neb arall. Ond fe wnaethon nhw ddatrys hynny i mi, sydd wedi bod yn wych.”