Zoe yn dysgu pobl ifanc Casnewydd sut i gadw'n ddiogel ar-lein

Zoe Paterson  - Newport Cyber Skills Inspiration Officer

Mae gan Zoe Paterson genhadaeth –  sicrhau bod disgyblion ysgol ledled Casnewydd yn ddiogel ar-lein.

Mae hynny oherwydd bod y ferch 27 oed, sy'n wreiddiol o Buxton yn Swydd Derby ond sydd bellach yn byw yng Nghasnewydd, yn un o bum Swyddog Ysbrydoli Sgiliau Seiber sydd wedi'u cyflogi ledled y DU i hyrwyddo SeiberArchwilwyr mewn ardaloedd peilot, sy'n cynnwys Casnewydd, Newry, Inverclyde, Birmingham, a Bradford.

Nod cynllun SeiberArchwliwyr yw addysgu sgiliau digidol hanfodol i bobl ifanc 11-14 oed i ateb y galw am dalent yn y sector seiberddiogelwch yn y dyfodol. Y rhaglen hon yw'r fenter ddiweddaraf a gefnogir gan Lywodraeth y DU i ategu'r rhaglen weithgareddau SeiberYnGyntaf bresennol, sy'n cael ei harwain gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol. 

Ymgymerodd Zoe â rôl Swyddog Ysbrydoli Sgiliau Seiber, sy'n gweithredu o Brifysgol De Cymru (PDC), yn gynharach eleni yn y gobaith y bydd yn helpu gyda'i huchelgais o fod yn athro, a thrwy'r swydd, mae'n bwriadu gweithio gydag ysgolion ledled Casnewydd i roi help llaw i'r bobl ifanc, a'r athrawon.

"Mae dwy ran i fy nod gyda'r swydd hon – rwyf am hyfforddi'r plant mewn seiberddiogelwch, a hefyd yn gobeithio sicrhau rhywfaint o amser rhydd i'r athrawon ganolbwyntio ar rannau eraill o'u swyddi tra fy mod i’n addysgu dosbarthiadau SeiberArchwilwyr," meddai Zoe.

"Rwy'n gwybod bod bod ar-lein yn ail natur i blant modern – maen nhw’n gallu defnyddio Snapchat, YouTube, a TikTok heb unrhyw drafferth o gwbl - ond efallai na fyddan nhw’n sylweddoli bod peryglon. Mae'r SeiberArchwilwyr yn tynnu sylw at y materion hyn, ac yn rhoi cyfle iddyn nhw ddeall ac ymladd y peryglon.

"Mae gan y gynllun hefyd nod hirdymor i dynnu sylw at yrfaoedd mewn seiber a rhoi blas i'r bobl ifanc o sut beth ydyn nhw. Mae digon o gwmnïau'n sylweddoli bod angen iddyn nhw gael mynediad at sgiliau seiber, ond mae diffyg pobl hyfforddedig i lenwi'r rolau gan nad oes digon o hyfforddiant ar gael – y gobaith yw y bydd y rhaglen hon yn ysbrydoli'r bobl ifanc i ystyried seiber fel gyrfa.

"Rwyf eisoes wedi cofrestru i ddarparu sesiynau SeiberArchwilwyr yn Ysgol St Joseph ac Ysgol  Basaleg, a dros gyfnod o ychydig wythnosau byddaf yn cyflwyno sesiynau i ryw 1,000 o ddisgyblion. Ond nid dyna fydd y diwedd, y gobaith yw ymweld â mwy o ysgolion yn y ddinas a allai fod eisiau sesiynau SeiberArchwilwyr, a byddwn i’n hapus iawn petaen nhw’n cysylltu â fi i drafod."

Dywedodd Clare Johnson, Rheolwr Partneriaethau ac Allgymorth (Digidol a STEM) PDC, y bydd y gwaith y mae Zoe yn ei wneud yn helpu i ddod â mwy o amrywiaeth i'r sector seiber.

"Ar hyn o bryd, mae merched a myfyrwyr o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is yn cael eu tangynrychioli mewn cyrsiau cyfrifiadureg a TG ar lefel TGAU a lefelau cyfatebol," meddai Clare,

"Mae'r duedd hon yn parhau yn y gweithlu seiberddiogelwch. Dim ond mewn 16 y cant o rolau’r  sector y mae menywod a dyw’r swyddi uwch ar y cyfan ddim yn cynrychioli'r gymdeithas ehangach yn llawn. Mae SeiberArchwilwyr wedi'i gynllunio i ymgysylltu â myfyrwyr iau cyn iddyn nhw ddewis pynciau ar gyfer eu TGAU a chymwysterau cyfatebol, gyda'r nod o wella amrywiaeth y disgyblion sy'n ystyried cyrsiau cyfrifiadureg yng Nghyfnod Allweddol 4 ac wedi hynny."

Mae rhagor o fanylion am y rhaglen SeiberArchwilwyr ar gael yn yma.

Gellir cysylltu â Zoe ar [email protected]