Hanesion Graddio | Y ffoadur, Ida, yn ffoi rhag erledigaeth ac yn ennill Meistr

Ida Mirzaee 1

Pan ffodd Ida Mirzaee ei mamwlad o Iran, bu'n rhaid iddi ailadeiladu ei bywyd yn llwyr, heb yn wybod i neb. Yr wythnos hon, bydd yn graddio o Brifysgol De Cymru (PDC) gyda gradd Meistr mewn Animeiddio, diolch i ysgoloriaeth unigryw i bobl sy'n ceisio lloches.

Ar ôl cyrraedd Cymru ym mis Ionawr 2020 – ychydig fisoedd cyn i bandemig COVID-19 daro – cafodd Ida ei hun mewn diwylliant rhyfedd ac roedd yn wynebu’r dasg enfawr o ailddechrau, er mai ychydig iawn o Saesneg oedd ganddi. Roedd bod yn rhan o’r system lloches yn golygu bod yn rhaid iddi oroesi ar ddim ond £5 y dydd, a byw gydag ansicrwydd beth allai ddod nesaf.

Er gwaethaf hyn, mynychodd Ida ddosbarthiadau ar-lein ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill) a ddarparwyd gan Dr Mike Chick, Hyrwyddwr Ffoaduriaid PDC, a helpodd i adeiladu ei hyder a’i chyflwyno i ffrindiau newydd. Aeth ymlaen i dderbyn lle ar gynllun Ysgoloriaeth Noddfa PDC, a alluogodd iddi astudio ei gradd Meistr.

Dywedodd Ida: “Roedd dosbarthiadau Mike yn fan cychwyn mor bwysig i mi, oherwydd roedd ei arweiniad a’r wybodaeth a roddodd wedi fy helpu i gael cymaint o gymorth, gan gynnwys y cyfle i astudio yn PDC diolch i’r Ysgoloriaeth Noddfa. Yn ystod y pandemig COVID-19 fe gadwodd ni i fynd, gan roi gobaith i ni ac yn y pen draw caniatáu i ni gymryd y cam cyntaf hwnnw i newid ein bywydau.

“Cefais hefyd gefnogaeth anhygoel gan Eglwys Bedyddwyr Albany Road, a ddarparodd gartref i mi ac a ofalodd amdanaf trwy gydol y trawma a’r problemau iechyd meddwl roeddwn yn eu hwynebu ar y pryd. Fe wnaethon nhw ddarparu amgylchedd i mi astudio a chanolbwyntio ar fy addysg.

“Rwy’n meddwl am fy nghymuned Eglwysig a chymuned y Brifysgol fel teulu, gan fod y bobl hyn wedi chwarae rhan mor allweddol yn fy nhaith – pobl â chalon dda a gymerodd yr amser i’m helpu i adennill gobaith am fy nyfodol.”

Ar ôl dwy flynedd hir o aros am benderfyniad gan y Swyddfa Gartref ar ei chais am loches, cafodd Ida statws ffoadur o’r diwedd yn 2022 – ac mae bellach ar y ffordd i gyflawni ei swydd ddelfrydol yn y diwydiant Animeiddio.

Gwyliwch rhaghysbyseb ar gyfer Final Step, ffilm animeiddiedig Ida yn seiliedig ar ei stori:


Ychwanegodd: “Mae bod yn berson sy’n ceisio noddfa yng Nghymru yn newid bywyd yn wir – fel eich bod chi’n sefyll wrth ymyl ffordd brysur. Mae un ffordd yn arwain at swydd nad oes angen y sgiliau na'r cymwysterau a allai fod gennych. Gall gwneud y swyddi hyn, pan fyddwch chi'n gwybod bod gennych chi fwy i'w gynnig, arwain at broblemau iechyd meddwl gan eich bod chi'n teimlo nad ydych chi'n cael eich gwerthfawrogi ac nad oes fawr o ddefnydd i gymdeithas.

“Fodd bynnag, i’r cyfeiriad arall, os ydych chi’n lwcus, gallwch chi ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad a datblygu gyrfa broffesiynol a bod yn ddefnyddiol i gymdeithas. Yn ffodus, roedd astudio yn PDC yn golygu y gallwn ddilyn y cyfeiriad hwn, sydd wedi effeithio'n fawr ar fy mywyd nawr, a'm cyfleoedd bywyd yn y dyfodol. Mae gobaith yn awr ar y ffordd hon, lle o'r blaen, nid oedd dim.

“Mae cyflawni fy ngradd Meistr y teimlad gorau erioed. Gobeithio y gallaf ysbrydoli eraill i ddilyn eu breuddwydion ac astudio neu weithio yn eu dewis faes. Credaf fod addysg yn cynnig gobaith yn y presennol a’r addewid o fywyd boddhaus, gwerth chweil yn y tymor hwy.”

Ychwanegodd Dr Mike Chick: “Mae Ida yn unigolyn eithriadol sydd wedi goresgyn llawer o galedi, rhwystrau ac anfanteision yn ei brwydr i gyflawni bywyd gydag urddas, ystyrlon heb erledigaeth a bygythiad. Mae bob amser yn rhyfeddol cwrdd â phobl fel Ida sy’n wynebu’r fath adfyd gyda gwydnwch ac optimistiaeth natur dda na all neb ond ei hedmygu.”