PDC yn cynnal cystadleuaeth Celfyddydau Perfformio gyntaf ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

SCW Performing Arts 2023

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cynnal y gystadleuaeth Celfyddydau Perfformio gyntaf erioed a gynhelir gan Gystadleuaeth Sgiliau Cymru, sy'n cefnogi pobl ifanc ledled y wlad i gyflawni rhagoriaeth.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth ar Gampws Caerdydd PDC, a bu myfyrwyr yn creu perfformiadau byr ar y thema ‘A beth nawr?’, yn cynnwys cymysgedd o ddawns, actio a chanu. Cipiodd Coleg Ceredigion fedal aur, tra enillodd Coleg Penybont arian a Choleg Merthyr oedd enillwyr y fedal efydd.

Cynhaliwyd rhagbrofion cystadleuaeth ar gyfer Cynhyrchu Cyfryngau Digidol a Chyfryngau Sgiliau Cynhwysol ar yr un pryd o Gampws Caerdydd. Cynhaliwyd cystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd, gyda myfyrwyr o Goleg Penybont, Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg Sir Benfro, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent, Coleg Sir Gâr a Choleg Cambria, hefyd yng Nghanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio ym Mangor.

SCW Winners Pembrokeshire College The OuttakesCynhaliwyd y gystadleuaeth mewn fformat ‘brwydr y bandiau’, gyda myfyrwyr yn perfformio set fer o fersiynau clawr, cyfansoddiadau gwreiddiol neu gyfuniad o’r ddau.

Y band buddugol oedd yr Outtakes o Goleg Sir Benfro, gyda Wired o Goleg Penybont yn dod yn ail agos.

Beirniadwyd y cystadlaethau gan banel o arbenigwyr academaidd a diwydiant – ar gyfer Cerddoriaeth Boblogaidd, roedd hyn yn cynnwys DJ BBC Radio Wales Adam Walton, y cerddor Cymreig Gaz Williams, a Phennaeth Cerdd a Drama PDC, Lucy Squire. Ar gyfer y Celfyddydau Perfformio, roedd y panel yn cynnwys Matthew Gough o PDC, Uwch Ddarlithydd mewn Dawns; ac ar gyfer Cyfryngau Digidol, roedd y beirniaid yn cynnwys Lesley Harbidge, Pennaeth Ffilm a Theledu yn PDC, y Cynhyrchydd Creadigol Stifyn Parri, a Rhys Bebb, Rheolwr Addysg a Hyfforddiant Cymraeg yn Screen Alliance Wales.

Gwelodd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru eleni fwy na 1,200 o fyfyrwyr o bob rhanbarth Cymreig yn brwydro i gael eu henwi y gorau yn y wlad yn eu sgil ddewisol. Dyfarnwyd medalau i 293 o bobl ifanc dalentog am eu llwyddiant mewn categorïau gan gynnwys iechyd a gofal cymdeithasol, economeg ddiwydiannol, gwaith coed, sgiliau byw'n annibynnol a llawer mwy.

Arweiniodd cystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd PDC hefyd at fyfyrwyr coleg yn curadu’r gig ymylol craidd ar gyfer Immersed eleni! Gŵyl, sydd wedi dod yn nodwedd reolaidd o'r digwyddiad cerddorol blynyddol.

Dywedodd Angela Fitzgerald, tiwtor Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg y Cymoedd: “Roedd blwyddyn gyntaf y gystadleuaeth hon yn teimlo fel petai’n dechrau ar ei hanterth yn PDC. Roedd yr holl brofiad i’r dysgwyr yn drawiadol; y gofod theatr, y beirniaid, y gefnogaeth gan golegau eraill a'r gweithdai a ddarperir ar gyfer y dysgwyr. Rwy’n gobeithio y gallwn barhau i wella a darparu’r cyfle gwych hwn i fyfyrwyr Celfyddydau Perfformio ledled Cymru.”

Ychwanegodd Lucy Squire, Pennaeth Cerdd a Drama yn PDC: “Rydym wrth ein bodd yn adeiladu perthnasoedd gyda Chystadleuaeth Sgiliau Cymru a’n colegau partner i gefnogi cyfranogiad yn y fenter gyffrous hon i bobl ifanc, sy’n meithrin y doniau sydd ar y gweill yng Nghymru.”

SCW Popular Music 2023Wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn cael ei rhedeg gan y prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru; rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru a redir gan rwydwaith ymroddedig o golegau, darparwyr dysgu seiliedig ar waith a sefydliadau a arweinir gan gyflogwyr.

Mae'r rhai sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru nawr yn cael y cyfle i gystadlu yng nghystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol WorldSkills UK, EuroSkills a WorldSkills International, yn amodol ar rownd bellach o geisiadau.

Y flwyddyn nesaf, bydd Lyon yn Ffrainc yn cynnal 47ain cystadleuaeth WorldSkills Rhyngwladol, a elwir fel arall yn ‘Gemau Olympaidd Sgiliau’. Mae cyfanswm o 38 o gystadleuwyr ledled Cymru wedi dechrau ar eu teithiau hyfforddi yn y gobaith o gynrychioli Tîm y DU yn Lyon 2024, ac o bosibl yn cael eu coroni’r gorau yn y byd am eu dewis sgil.

Dywedodd Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething: “Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn llwyfan ardderchog i bobl ifanc herio eu hunain a rhoi eu sgiliau ar brawf. Ar ôl cefnogi a mynychu nifer o’r cystadlaethau yn y gorffennol, rwyf wedi gweld â’m llygaid fy hun y dalent anhygoel sydd gan Gymru i’w chynnig. Gwnaeth brwdfrydedd y cyfranogwyr argraff arbennig arnaf. Roedd eu hangerdd am eu crefft yn amlwg wrth iddynt roi eu troed gorau ymlaen a chystadlu am anrhydeddau mawr.

“Mae’n ysbrydoledig gweld pobl ifanc yn ymfalchïo yn yr hyn maen nhw’n ei wneud ac yn ymdrechu i fod y fersiynau gorau ohonyn nhw eu hunain. Mae rhaglenni fel Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn helpu i hyrwyddo diwylliant o dwf a rhagoriaeth ar bob lefel. Hoffwn longyfarch pob cystadleuydd ar eu llwyddiannau hyd yma. Mae gan bob un ohonoch daith gyffrous iawn o’ch blaen.”