PDC yn cynnal digwyddiad i annog y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiber

Around 300 students from across South Wales have attended an event to learn more about the opportunities available in the cyber sector.

Mae tua 300 o fyfyrwyr o bob rhan o Dde Cymru wedi mynychu digwyddiad i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael yn y sector seiber.

Cynhaliodd Prifysgol De Cymru (PDC) y digwyddiad ar ei Champws Casnewydd fel rhan o'i gwaith sy'n arwain ar raglen Ysgolion a Cholegau CyberFirst yng Nghymru, sy'n cael ei chynnal mewn partneriaeth â phrifysgolion Bangor ac Abertawe.

Arweinir CyberFirst gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC), sy'n rhan o'r GCHQ a gynhelir gan y Llywodraeth, ac fe'i crëwyd i helpu pobl ifanc i archwilio eu hangerdd am dechnoleg trwy eu cyflwyno i fyd prysur seiberddiogelwch.

Mae'r rhaglen hefyd yn cael ei chefnogi gan ddau gorff sy'n darparu cyfrifiadureg ac allgymorth seiber yng Nghymru – Technocamps, a'r Ganolfan Ecsbloetio Digidol Genedlaethol yng Nglyn Ebwy (NDEC), a ddatblygwyd ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, PDC, a'r cwmni technoleg Thales.

Fel rhan o hyn, mae'r Wobr Ysgolion a Cholegau CyberFirst yn cydnabod sefydliadau sydd wedi dangos ymagwedd ragorol at addysg seiber a chyfrifiadureg. Yng Nghymru, ar ôl ennill y wobr, mae'r ysgolion a'r colegau yn cael eu partneru â busnes seiber neu dechnoleg i weithio ar 'fframwaith ymgysylltu' ar thema seiber a gynlluniwyd i gefnogi'r sefydliad i ddatblygu ei strategaeth addysg seiber a chyfrifiadureg.

Around 300 students from across South Wales have attended an event to learn more about the opportunities available in the cyber sector.

Mae digwyddiad yr wythnos diwethaf yn rhan o Fframwaith Ymgysylltu CyberFirst Cymru, lle gall ysgolion neu golegau brofi'r gefnogaeth a fyddai ar gael iddynt pe baent yn llwyddiannus mewn dod yn sefydliad CyberFirst. Cynigir y cymorth hwn gan arbenigwyr sy'n gweithredu ledled Cymru yn y diwydiant, y byd academaidd a'r llywodraeth.

Dywedodd Holly Lidbury, Arweinydd Prosiect CyberFirst PDC: "Roedd y digwyddiad yn gydnaws â CyBok: The Cyber Body of Knowledge a chyflwynodd fyfyrwyr i'r 21 maes gwybodaeth gwahanol sy'n rhan o'r diwydiant seiber.

"Y syniad yw rhoi blas iddyn nhw ar y gwahanol feysydd seiber y gallen nhw fynd iddyn nhw, helpu i symleiddio'r sector, a helpu'r myfyrwyr i benderfynu ym mha faes yr hoffent arbenigo ynddo. Ar ôl iddynt nodi hyn, gallant siarad â chyflogwyr, prifysgolion, darparwyr cyrsiau i nodi 'llwybr' y gallent eu dilyn i ddechrau gyrfa mewn i seiber.

"Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Sudo Cyber am fod yn brif noddwyr y digwyddiad a rhoi defnydd o'u platfform dysgu seiber i fyfyrwyr ei ddefnyddio ar y diwrnod."

Daeth yr arbenigwyr sy'n cefnogi'r digwyddiad o ystod eang o sectorau, gan gynnwys PDC, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd o'r sector addysg uwch; Cyber College Cymru, Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, y Swyddfa Eiddo Deallusol, Wales & West Utilities, British Telecom, Tarian, Itsus Consulting, PureCyber, Bridewell, Axyl Cloud, Airbus, PWC, Thales, Kocho, NDEC, a Cyber Wales.

Dywedodd Hannah Ribeyro, Rheolwr Adnoddau Dynol PureCyber o Gaerdydd: "Rydym yn gyffrous i fynychu'r digwyddiad Llwybrau CyberFirst gan ei fod yn chwarae rhan hanfodol wrth arwain myfyrwyr tuag at eu nodau a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, wrth greu cysylltiadau â myfyrwyr a chyflogwyr. Yma yn PureCyber rydym yn angerddol am ddarparu cefnogaeth i unigolion sydd eisiau dechrau eu gyrfa mewn seiber."

Ychwanegodd Scott Nicholson, Cyd-Brif Swyddog Gweithredol Bridewell o Gaerdydd: "Rydym yn falch o fod yn cefnogi'r digwyddiad Llwybrau CyberFirst. Mae'r cynllun CyberFirst yn ffordd wych o helpu i annog mwy o amrywiaeth i'r diwydiant Seiberddiogelwch a rhoi mewnwelediad a sgiliau iddynt y bydd eu hangen arnynt i lwyddo."