Sut gallai Deallusrwydd Artiffisial (DA) helpu gyrwyr ifanc i dorri costau yswiriant modur

Driverly app. Developed in partnership with CEMET

Mae ap sy'n defnyddio DA i fonitro amodau gyrru a data damweiniau yn y byd go iawn, ynghyd â phroffilio gyrwyr a cherbydau, wedi cael ei gyfoethogi a’i wella gan Brifysgol De Cymru (PDC) a gwasanaeth yswiriant ceir yng Nghaerdydd.

Wedi i'r system gael ei datblygu ymhellach, gobaith y dylunwyr yw y gallai helpu gyrwyr ifanc i dorri costau yswiriant modur drwy brofi eu bod yn ddiogel ar y ffyrdd.

Yn gweithio gyda Chanolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol (CEMET) PDC, mae Driverly Insurance wedi datblygu'r ap fel rhan o genhadaeth y cwmni i ddarparu heolydd mwy diogel yn y DU wrth wobrwyo ymddygiadau da wrth yrru.

Mae ap Driverly yn monitro ac yn cofnodi dwsinau o wahanol feini prawf gyrru fel y gall defnyddwyr greu darlun cywir o'u harferion gyrru, a all fod o fudd uniongyrchol iddyn nhw'n ariannol.

Ar ôl monitro arferion gyrru unigolion yn wreiddiol, mae Driverly bellach wedi ychwanegu haenau pellach at y dechnoleg, diolch i'r arbenigwyr yn CEMET. Yn ogystal â chofnodi ymddygiad gyrru, gall yr ap hefyd greu proffil o holl ddamweiniau ffordd y DU, ynghyd â rhagolygon tywydd amser real i greu dehongliad DA o amodau gyrru yn y byd go iawn, a thrwy hynny greu proffil risg mwy manwl nag a welwyd erioed o'r blaen.

Bu Nestor Alonso, Prif Swyddog Data Driverly, yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr CEMET ar y datblygiad.

"Ar ôl dylunio ac adeiladu'r ap, cysylltodd Driverly â CEMET i fynd ag ef i'r lefel nesaf. Mae CEMET wedi ychwanegu haen newydd ar sail cyd-destun defnyddwyr unigol: cyflwr y ffyrdd ac amodau’r tywydd - sydd erioed wedi'i wneud o'r blaen drwy ap yn y diwydiant yswiriant.

"Gyda'r haenau ychwanegol hyn, byddwn yn gallu cynnig y dadansoddiad risg amser real mwyaf datblygedig erioed i yrwyr ifanc, a thrwy hynny gynnig premiymau yswiriant iddynt sydd wir yn adlewyrchu eu harferion gyrru ac – yn hollbwysig  – eu hamgylcheddau gyrru.

"Mae hyn yn newyddion gwych i yrwyr ifanc, ac yn newyddion gwych i'r diwydiant yswiriant. Rydym yn dileu llawer o'r gwaith dyfalu o yswirio gyrwyr iau sy'n draddodiadol yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i bolisïau yswiriant â phris cystadleuol. Ar yr un pryd, rydym yn helpu i annog gyrru mwy diogel ymhlith ein cwsmeriaid, a gwobrwyo'r gofal a'r sylw hwnnw gyda phremiwm is a gwobrau eraill."

I arbenigwyr CEMET, roedd gweithio ar brosiect Driverly yn cynnig heriau newydd i'w harbenigedd.

"Roedd prosiect Driverly yn ddiddorol iawn; mae'n braf ymgysylltu â chwmni sy'n gwthio'r ffiniau," meddai Seamus Ballard-Smith o CEMET.

"Roedd y prosiect ei hun yn gysyniadol syml ond fe ddaeth â sawl her dechnegol yn ei sgil. Mae cyfuno data o sawl ffynhonnell ar un platfform yn gofyn am amser i fireinio’r holl ddata amrywiol yn un gronfa ddata, ac yna roedd datblygu algorithmau cyfrifo risg yn llawer o hwyl."

Roedd y berthynas gyda CEMET hefyd yn brofiad gwych i dîm Driverly. "Yr unig reswm na alla i roi 10 allan o 10 i’r profiad oedd bod y cyfnod cydweithio wedi bod yn rhy fyr. Fe wnes i ei fwynhau gymaint," meddai Mr Alonso.

Mae CEMET yn galluogi Busnesau Bach a Chanolig cymwys yng Nghymru i gael mynediad at ymchwil a datblygu cydweithredol wedi'i ariannu drwy broses Ymchwil a Datblygu unigryw tri cham, sy'n trawsnewid syniad arloesol yn gynnyrch o ansawdd uchel. Mae'r broses yn sicrhau bod entrepreneuriaid yn y sefyllfa orau i fanteisio ar y cydweithio, gyda'r nod o ysgogi twf busnes.

Ariennir CEMET yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE) trwy Lywodraeth Cymru.