Bedair blynedd yn ddiweddarach - eiliad o falchder i ddiwydiant digwyddiadau diguro Cymru

Katrina Cinus, Conference Centre Manager

Gan Katrina Cookson, Pennaeth Digwyddiadau ac Ymgysylltu â Chyn-fyfyrwyr, Prifysgol De Cymru

Mae llawer wedi newid ers i mi fyfyrio gyntaf ar gyflwr heriol diwydiant digwyddiadau Cymru yng nghanol y pandemig yn 2020: mae digwyddiadau'n ôl a masgiau, ynysu, a’r rheol dau fetr wedi mynd.

Pan fyddwn yn meddwl am ddigwyddiadau yn dychwelyd, mae'r rhan fwyaf ohonom yn meddwl am brysurdeb y ddinas, a pham na fyddem ni? Rhwng marathonau’r dinasoedd, Eisteddfodau, ac ymweliadau gan artistiaid sy'n diffinio'r genhedlaeth fel Beyonce, Taylor Swift, a Bruce Springsteen, mae 2024 wedi bod yn llawn digwyddiadau o'r safon hon.

Maen nhw'n dod ag effaith economaidd enfawr, yn creu swyddi dirifedi, ac yn atgyfnerthu proffil cyrchfan Cymru wrth adael gwaddol parhaol yn llawn buddion cadarnhaol i'r gymuned.

Mae'n anhygoel, ond nid dyna'r cyfan sydd gan ein diwydiant digwyddiadau i'w gynnig. Bob dydd, mae Cymru'n gartref i gyfarfodydd, digwyddiadau a chynadleddau ar gyfer cynulleidfaoedd busnes, a gynhelir mewn trefi a dinasoedd ledled y wlad. Yn anffodus, mae effaith economaidd a chymdeithasol hirdymor y digwyddiadau llai hyn – yn ôl safonau Beyonce o leiaf - yn aml yn cael ei hanwybyddu.

Mewn gwirionedd, mae'r digwyddiadau hyn yn darparu ar gyfer ac yn denu cannoedd o gynrychiolwyr i'n cenedl wych bob dydd. Wrth ystyried bod y rhain yn digwydd sawl gwaith y dydd mewn sawl tref a dinas, mae'r niferoedd yn cynyddu’n gyflym. Dyna pryd y byddwch yn dechrau gweld cwmpas llawn diwydiant digwyddiadau bywiog a gwydn Cymru.

Pŵer Syml o Ddod â Phobl at ei Gilydd

Yr ysbryd hwnnw sydd wir yn gosod diwydiant digwyddiadau Cymru ar wahân, ac yn arddangos ei allu i gynhyrchu gwerth amlochrog y tu hwnt i'r llinell waelod. Ystyriwch effaith cryfach cynhadledd neu arddangosfa unigol: gwestai a chanolfannau cynadledda sy'n brysur gyda gweithgaredd, cwmnïau arlwyo yn cyflawni archebion mawr, cwmnïau clyweledol yn creu profiadau trochi, a staff llawrydd digwyddiadau yn sicrhau gweithrediad di-dor i gyd yn cyfrannu at ecosystem fasnach a chreadigrwydd ffyniannus.

Mae hynny'n swnio'n dda i'r llinell waelod, ond gwir ysbryd ein diwydiant digwyddiadau yw ei allu i gyfoethogi bywydau a meithrin cymunedau. Mae ysgolion a cholegau lleol yn cael eu gwahodd i gynadleddau ac arddangosfeydd, gan roi cyfle amhrisiadwy i fyfyrwyr ddod i gysylltiad â materion yn y byd go iawn a chyfleoedd ar gyfer profiad gwaith. Mae sefydliadau elusennol yn elwa o haelioni trefnwyr digwyddiadau, ac mae arweinwyr busnes yn cymryd rhan mewn rhannu gwybodaeth a rhwydweithio, gan ddatgloi arloesedd a chydweithio a fyddai fel arall wedi bod y tu hwnt i'w cyrraedd.

Gall y digwyddiadau hyn hefyd wasanaethu fel cerbydau ar gyfer cyfnewid diwylliannol a balchder rhanbarthol, gan gynnig cipolwg ar dreftadaeth a hunaniaeth unigryw Cymru. O sesiynau dysgu iaith i arddangos artistiaid a cherddorion lleol, mae'r cynulliadau hyn sy'n canolbwyntio ar fusnes yn meithrin ymdeimlad o berthyn a gwerthfawrogiad o'n treftadaeth gyffredin y gellid anghofio amdani yn hawdd yn ein byd digidol cynyddol fyd-eang.

Oherwydd potensial diderfyn digwyddiadau o bob lliw a llun yr wyf yn hynod ddiolchgar am fy lle ym Mhrifysgol De Cymru. Efallai fy mod yn rhagfarnllyd, ond does dim gwadu'r rôl ganolog mae prifysgolion fel ein un ni yn ei chwarae wrth helpu'r diwydiant digwyddiadau i wireddu'r holl fanteision cymdeithasol ac economaidd hyn.

Mae gennym gyfleusterau ar gyfer pob digwyddiad, gan gynnal cynadleddau rhyngwladol a chyfarfodydd lleol. Rydym yn rhoi profiad uniongyrchol i fyfyrwyr y tu ôl i'r llenni ar rai o'r digwyddiadau mwyaf sydd ar gael, ac rydym yn meithrin y berthynas symbiotig rhwng y byd academaidd a diwydiant, gan chwarae rhan hanfodol wrth gyfoethogi cyfleoedd addysgol a chryfhau cysylltiadau rhwng sefydliadau a chymunedau.

Dwi'n lwcus i gael sedd flaen i hynny i gyd, ac mae'r diwydiant digwyddiadau yng Nghymru yn lwcus i gael y gofod a'r gefnogaeth i wneud iddo ddigwydd.

Mae'r Dyfodol yn Ddisglair

Efallai bod hyn i gyd yn swnio fel fy mod i'n edrych ar yr ochr orau i bethau, ond rwy'n ymwybodol iawn ei bod yn amhosibl anwybyddu'r heriau sydd wedi llunio'r llwybr hwn.

Bwriodd y pandemig gysgod hir dros y sector, tarfu ar gadwyni cyflenwi, gwasgu refeniw, a gorfodi symudiad tuag at fformatau rhithwir. Ond yng nghanol yr adfyd hwnnw, mae'r diwydiant wedi dangos gwytnwch rhyfeddol, gan addasu i realiti newydd a dod yn gryfach nag erioed.

Wrth edrych ymlaen, mae digon o reswm dros optimistiaeth; mae'r cyfyngiadau wedi llacio, mae hyder wedi tyfu, ac mae'r diwydiant digwyddiadau yn barod am atgyfodiad, wedi'i danio gan werthfawrogiad o'r newydd am bŵer rhyngweithio wyneb yn wyneb a photensial diderfyn ymgysylltu ar y cyd.

Gyda phob cynulleidfa, mawr neu fach, rydym yn ailddatgan ein hymrwymiad i adeiladu dyfodol mwy disglair i Gymru - un digwyddiad ar y tro.