Mae angen i fusnesau bach gydio yn y cyfleoedd mae AI yn eu cynnig

Dr Mabrouka Abuhmida - MSc Artificial Intelligence _52263

Dywed Dr Mabrouka Abuhmida, Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg a Gwyddorau Mathemategol ym Mhrifysgol De Cymru, nad oes angen ofni deallusrwydd artiffisial (AI).

Mae deallusrwydd artiffisial wedi dod yn derm sydd, i raddau cyfartal, yn codi ofn ar bobl ac yn eu cyffroi.

Rydyn ni i gyd wedi clywed y straeon am ddeallusrwydd artiffisial yn meddiannu’r byd, gyda golygfeydd apocalyptaidd o ffilmiau sci-fi yn dod i'r meddwl a rhagfynegiadau o adeg pan fydd y 'robotiaid yn dod yn hunanymwybodol' ac yn penderfynu bod dynoliaeth wedi cael ei dydd.

Er mor ddifyr y gallai'r golygfeydd hyn fod, maen nhw'n bell o realiti ac yn methu tynnu sylw at y da y gall deallusrwydd artiffisial ei wneud.

Gyda hyn mewn golwg, roeddwn yn falch iawn o chwarae rhan flaenllaw mewn menter arloesol sy'n anelu at yrru Cymru i flaen y gad o ran defnydd cyfrifol ac arloesol o ddeallusrwydd artiffisial.

Lansiwyd Clwstwr Deallusrwydd Artiffisial Cymru, sy'n rhan o fenter Cyber Wales, yn ddiweddar ar Gampws Casnewydd Prifysgol De Cymru o flaen mwy na 60 o arbenigwyr â diddordeb a welodd sut y bydd y fenter weledigaethol yn gyrru Cymru i flaen y gad o ran defnydd cyfrifol ac arloesol o ddeallusrwydd artiffisial.

Amlygodd nifer o fyfyrwyr Prifysgol De Cymru[R1] botensial deallusrwydd artiffisial yn y lansiad hefyd, gan gynnwys sgyrsiau ar bynciau fel deallusrwydd artiffisial yn IVF, Rhyngrwyd Pethau Meddygol (IoMT), a sut y gall AI ddangos tuedd. Cododd eu cyflwyniadau lawer o gwestiynau.

Un o nodau allweddol Clwstwr Deallusrwydd Artiffisial Cymru yw gwneud technoleg deallusrwydd artiffisial yn hygyrch i bawb drwy greu cymuned sy’n llawn dysgu ac arloesi, a all wedyn roi cyfle i unigolion a sefydliadau ledled y wlad defnyddio potensial trawsnewidiol Deallusrwydd Artiffisial.

I fusnesau bach, gallai cyflwyno offer a phrosesau wedi'u pweru gan ddeallusrwydd artiffisial i'w gweithrediadau roi hwb mawr i'r llinell isaf.

Mae nifer o brosesau bob dydd sy’n gallu cymryd llawer o amser y gellid eu hawtomeiddio’n rhwydd, gan gynnwys cysylltiadau a rhyngweithiadau â chwsmeriaid, dadansoddi data, marchnata, rheoli stocrestr, canfod twyll, cynhyrchiant gweithwyr, a rheoli cyfryngau cymdeithasol, i enwi ond ychydig.

Symleiddio'r prosesau hyn ar gyfer busnesau bach y mae'r Clwstwr yn ceisio eu hannog a'u cefnogi.

Er mwyn helpu'r nod hwn i gymryd cam ymlaen, bydd sesiynau drwy gydol y flwyddyn hon yn cael eu sefydlu ledled Cymru i roi cyfle i bobl fusnes edrych ar yr hyn y gall deallusrwydd artiffisial ei gynnig iddynt, ac i gefnogi nod allweddol Clwstwr Deallusrwydd Artiffisial Cymru - i feithrin cymuned lle mae gwybodaeth yn llifo'n rhydd, gan rymuso busnesau i arloesi a ffynnu.

Rwy'n gobeithio y bydd y gymuned fusnes yn ymuno â ni i fanteisio ar y cyfle hwn i ddefnyddio'r datblygiadau technolegol cyffrous hyn.

[R1]Please link to Welsh post, diolch