Mae myfyrwyr yn cael mewnwelediad ymarferol i wneuthurwr byd-eang blaenllaw

Supply Chain trip Continental Teves

Ymwelodd myfyrwyr o’r radd Logisteg, Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi yn PDC yn ddiweddar â Continental Teves yng Nglynebwy – un o gynhyrchwyr rhannau ceir mwyaf y byd – i ddysgu mwy am ei gyfraniad i’r economi yng Nghymru a thu hwnt.

Mae ffatri Glynebwy yn arbenigo mewn cynhyrchu calipers brêc hydrolig a chydrannau eraill ar gyfer y diwydiant modurol, gan eu hallforio ledled y byd. Ymwelodd myfyrwyr yr ail flwyddyn â’r safle fel rhan o’u modiwl Logisteg a Rheoli Deunydd, gan fwynhau taith o amgylch y cyfleusterau a sesiwn holi ac ateb gyda thîm Continental.

Fel rhan o bartneriaeth PDC gyda Continental Teves, mae myfyrwyr yn cael y wybodaeth ddiweddaraf a mewnwelediad i dueddiadau yn y diwydiant, fel y gellir ymgorffori hyn yn theori ystafell ddosbarth. Mae'r cwmni hefyd yn cynnig cyfleoedd lleoliad i fyfyrwyr ar y cwrs rhyngosod Logisteg, Caffael a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi.

Ymunodd Luke Evans, darlithydd mewn Logisteg, Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, â PDC o Continental Teves yn gynharach eleni. Meddai: “Mae profiadau fel hyn yn caniatáu i’n myfyrwyr weld yn uniongyrchol sut mae cysyniadau damcaniaethol y maent wedi bod yn eu dysgu yn y dosbarth yn cael eu cymhwyso’n ymarferol o fewn lleoliadau gweithgynhyrchu a dosbarthu.

“Trwy arsylwi prosesau cynhyrchu, technegau rheoli rhestr eiddo, a gweithrediadau logisteg, mae myfyrwyr yn cael dealltwriaeth ddyfnach o'r cymhlethdodau a'r heriau a wynebir wrth reoli'r gadwyn gyflenwi. Yn ei dro, gall hyn eu helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth a theimlad o’r hyn y byddant yn camu i mewn iddo yn y dyfodol pan fyddant yn dechrau gweithio.”

Dewisodd John Callison, 45, sy’n wreiddiol o’r Alban ac sydd bellach yn byw yn Hengoed, astudio Logisteg, Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi yn PDC ar ôl gyrfa 15 mlynedd ym maes gwerthu.

Dywedodd: “Ces i fy niswyddo yn ystod pandemig Covid-19, ond roeddwn i’n ddigon ffodus i gael arbedion i fynd yn ôl i astudio a bod yn fwy penderfynol ynglŷn â pha ddiwydiant roeddwn i eisiau gweithio ynddo. Roeddwn i wedi cael rhywfaint o brofiad caffael yn ystod fy ngyrfa ac eisiau adeiladu ar hynny.

“Roedd yn ddiddorol gweld bod Continental Teves yn ymwneud â mwy na dim ond teiars, a bod y planhigyn bellach yn tyfu ac yn ehangu ar ôl wynebu cyfnod heriol.

“Ar ôl graddio, rwy’n gobeithio sicrhau lleoliad rhyngosod ac yn y pen draw gweithio ym maes Logisteg neu Gaffael. Rwyf hefyd wedi cyflawni fy Llain Las Lean Six Sigma [cymhwyster rheoli prosiect], a fyddai’n fy ngalluogi i fynd i Reoli Prosiect neu Wella Newid fel gyrfa.”

Mwynhaodd Eva Underdown, 21, o Gaerloyw, ymweld â Continental Teves ar ôl dysgu am y cwmni yn ystod ei hastudiaethau. Meddai: “Dewisais astudio Logisteg, Caffael a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi yn PDC gan ei fod yn cynnig llwybr clir i’r yrfa o’m dewis yn y dyfodol. Roedd y daith yn ffordd wych o ddysgu mwy am sut mae Continental Teves yn gweithredu, gan ganiatáu i mi gysylltu fy nysgu blaenorol â senarios bywyd go iawn, sydd wir yn ein helpu i gael cipolwg ar y diwydiant.”

Dysgwch fwy am gyrsiau Busnes a Rheolaeth yn PDC.