Myfyrwyr y gyfraith a phlant ysgol yn ymgymryd â her arddull Taskmaster

Hirwaun Primary and USW Legal Advice Clinic - School Tasking regional finals

Tîm Ysgol Gynradd Hirwaun gyda staff PDC yn rowndiau terfynol rhanbarthol School Tasking

Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Hirwaun wedi ymuno â myfyrwyr y Gyfraith o Glinig Cyngor Cyfreithiol Prifysgol De Cymru (PDC) i gymryd rhan mewn School Tasking – menter gyffrous sy’n addysgu pobl ifanc am y gyfraith trwy dasgau rhyngweithiol.

Wedi’i ysbrydoli gan Taskmaster, sioe gêm banel gomedi Channel 4 a grëwyd gan Alex Horne, mae’r prosiect yn gweld disgyblion Blwyddyn 5 yn cael eu cyflwyno i rai o feysydd mwyaf diddorol y gyfraith, ac yn cael cyfle i ymarfer sgiliau allweddol megis gwaith tîm, cyfathrebu, a meddwl ochrol.

Creodd Dr Ali Struthers, Athro Cyswllt yn Ysgol y Gyfraith Warwick, School Tasking yn 2022 gyda’r syniad o wneud gwaith allgymorth y brifysgol gydag ysgolion cynradd yn fwy deniadol a rhyngweithiol. Fel cefnogwr Taskmaster mawr, roedd hi’n meddwl y byddai fformat y sioe yn ffordd wych o gael plant i fod yn frwdfrydig ac i ymgysylltu â’r syniad o nid yn unig astudio’r Gyfraith, ond mynd i’r brifysgol yn fwy cyffredinol.

Ar ôl mwynhau sesiynau gan fyfyrwyr y Gyfraith PDC, teithiodd tîm buddugol Ysgol Gynradd Hirwaun i Brifysgol Bryste ar gyfer rowndiau terfynol rhanbarthol School Tasking, diolch i gefnogaeth gan Reaching Wider PDC, sydd â’r nod o gynyddu cyfranogiad addysg uwch gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.

Dywedodd Hannah Menard, Cyfarwyddwr Clinig Cyngor Cyfreithiol PDC: “Mae bod yn rhan o’r prosiect Tasgio Ysgol a gweld ein myfyrwyr y Gyfraith yn cyflwyno sesiynau ar y gyfraith i ysgolion cynradd lleol wedi bod yn brofiad anhygoel a boddhaus i bawb dan sylw.

“Mae dod i adnabod y disgyblion a’u gweld yn cymryd rhan ym mhob un o’r tasgau – gan gynnwys penderfynu a yw Teisen Jaffa yn gacen neu’n fisged – wedi bod yn gymaint o hwyl. Gweld hyn yn cyrraedd penllanw wrth fynd â’r tîm buddugol o Ysgol Gynradd Hirwaun i’r rownd derfynol ranbarthol, i gystadlu yn erbyn timau buddugol eraill, oedd yr eisin ar y gacen.

“Rydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan eto y flwyddyn nesaf, a rhoi cyfle i lawer mwy o fyfyrwyr y Gyfraith PDC ac ysgolion lleol gymryd rhan!”

Ychwanegodd Bethan Hill, Pennaeth Ysgol Gynradd Hirwaun: “Roedd y plant wrth eu bodd yn rhan o’r prosiect Tasgio Ysgol. Roedd cael y cyfle i ymweld â Phrifysgol Bryste ar gyfer y rowndiau terfynol rhanbarthol yn rhoi cipolwg iddynt ar yr hyn y gallent anelu ato yn y dyfodol. Roedd yn brofiad anhygoel, ac rydyn ni wir yn gwerthfawrogi bod yn rhan ohono.”

Dywedodd Chris Webb, Cyfarwyddwr Reaching Wider: “Mae’r cyfleoedd hyn yn chwarae rhan hanfodol wrth fynd i’r afael â’r gwahaniaethau mewn cyfleoedd addysgol ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig, cartrefi incwm is, a grwpiau ymylol eraill yn aml yn wynebu rhwystrau ychwanegol i ddilyniant. Trwy ddarpariaeth fel hon gallwn rymuso’r dysgwyr hyn i wireddu eu llawn botensial, lleihau anfantais gymdeithasol ac economaidd, a chreu cymdeithas decach.”