Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Pam mae Wythnos Prentisiaethau mor arwyddocaol?

Apprentice generic. National Apprenticeship Week 2024

Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydym yn tynnu sylw at y gwaith y mae Prifysgol De Cymru yn ei wneud i gefnogi'r nifer cynyddol o fyfyrwyr sy'n dewis gweithio tra ar yr un pryd astudio ar gyfer gradd.

Mae Dr Francis Cowe, Cyfarwyddwr Partneriaethau AB a Phrentisiaethau Gradd ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), yn edrych ar bwysigrwydd prentisiaethau mewn addysg fodern.

Beth yw Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau?

Yn rhedeg o ddydd Llun 5 Chwefror tan y dydd Sul canlynol, mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn ddigwyddiad blynyddol sy’n ceisio codi ymwybyddiaeth o brentisiaethau a’u heffaith gadarnhaol ar unigolion, busnesau, a’r economi.

Mae'r wythnos hefyd yn rhoi llwyfan i sefydliadau addysgol, cyflogwyr, a phrentisiaid ddod at ei gilydd ac amlygu gwerth dysgu seiliedig ar waith.

Thema Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau eleni, sydd bellach yn ei 17eg flwyddyn, yw ‘Sgiliau am Oes’, ac mae’n annog pobl i ystyried sut y gall prentisiaethau helpu unigolion i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer gyrfa werth chweil, a chyflogwyr i ddatblygu gweithlu gyda sgiliau sy’n eu paratoi ar gyfer y dyfodol.

Pam mae Prifysgol De Cymru yn ymwneud â phrentisiaethau?

Yn 2018, fe benderfynon ni fynd i mewn i’r gofod newydd o brentisiaethau gradd a gwneud penderfyniad ymwybodol i sicrhau bod darpariaeth prentisiaethau wedi’i gwreiddio yn ein strategaeth twf, gan greu cysylltiadau clir rhwng ein sgiliau, ein cyfadrannau academaidd, a’n hanes ehangach o ddysgu cymhwysol a chwricwla sy’n ystyriol o gyflogwyr, tra hefyd yn gweithio i ddiwallu anghenion cyflogwyr rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau yn caniatáu i ni dynnu sylw at y pwyslais cryf a roddwn ar brofiadau dysgu ymarferol a phwysigrwydd gwybodaeth, sgiliau ac ymddygiad yn y cwricwla. Cyn 2018 roedd y Brifysgol eisoes yn cynnig, ac yn dal i wneud, amrywiaeth eang o raglenni israddedig ac ôl-raddedig ar draws disgyblaethau amrywiol, yn amrywio o fusnes, peirianneg, seiberddiogelwch, gwyddorau data, y diwydiannau creadigol, iechyd, a'r gwyddorau cymdeithasol, i enwi dim ond rhai.

Trwy’r holl bynciau hyn, rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol i fyfyrwyr a chwricwla sy’n cysylltu â swyddi yn yr economi ranbarthol a chenedlaethol.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’n Partneriaid AB – Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg Gwent, Coleg Penybont, Coleg y Cymoedd a Choleg Caerdydd a’r Fro – drwy Gynghrair Strategol. Mae hyn yn cynnig llwybrau i’n Prentisiaethau Gradd ac, yn gynyddol, yn gyfle i fyfyrwyr ‘ddechrau’n lleol’, a hyd yn oed ddechrau eu prentisiaethau gradd cyn dod i PDC, gyda phartneriaid yn darparu llwybrau astudio sy’n arwain at astudio mewn Addysg Uwch.

Pa gyfleoedd prentisiaeth y mae'r Brifysgol yn eu cynnig?

Mae llwybrau amrywiol, ar gael yng Nghymru a Lloegr, y gall myfyrwyr eu cymryd i weithio tuag at y prentisiaethau gradd a gynigir trwy'r Brifysgol. Rydym hefyd yn cynnig ystod o raddau rhan-amser a chymhwysol sy'n cyfuno dysgu a gweithio, gyda'r cyrsiau rhan-amser fel arfer yn cymryd pum mlynedd i'w cwblhau.

Mae ein Prentisiaethau Gradd yng Nghymru bellach yn cael eu cynllunio ar sail model pedair blynedd. Yn Lloegr cyflwynir y Brentisiaeth Gradd Plismona dros dair blynedd, gyda chymhwyster Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn cael ei gynnig dros 15 mis.

Mae ein cynnig presennol yng Nghymru yn cynnwys Peirianneg Drydanol ac Electronig, Peirianneg Fecanyddol, Technolegau Lled-ddargludyddion, Seiberddiogelwch DTS, Gwyddor Data, ac Atebion Technoleg Ddigidol, a’r llynedd fe wnaethom hefyd lansio Prentisiaethau gradd pedair blynedd mewn Peirianneg Rheilffyrdd a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru ar y cyd â Choleg y Cymoedd yn Nantgarw.

Rydym hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid Cynghrair eraill ar ddatblygu ystod o Brentisiaethau Gradd Adeiladu newydd a chyffrous yn ogystal ag adolygu a diweddaru ein harlwy Digidol, gan gynnwys Prentisiaethau Gradd Seiberddiogelwch a Gwyddor Data.

Yn y cyfamser, yn Lloegr rydym yn cynnig Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid Heddlu (PCDA), cymhwyster Lefel 4 ar gyfer Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, gradd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol, a Thystysgrif Prentisiaeth (SCCH) mewn Ymarfer Plismona Cymunedol.

Rydym yn datblygu ein prentisiaethau gradd mewn partneriaeth â chyflogwyr, cyrff proffesiynol, ac i fframweithiau a safonau sector perthnasol.

Er enghraifft, yng Nghymru a Lloegr rydym yn cynnal ein darpariaeth blismona ar y cyd â nifer o Heddluoedd, gan gynnwys Dyfed-Powys, Dyfnaint a Chernyw, Dorset, Swydd Gaerloyw, a Wiltshire, gyda rhaglenni addysg newydd hefyd i fod i ddechrau fis nesaf gyda Heddlu Gwent a Heddlu De Cymru. Mae ein holl brentisiaethau plismona wedi’u mapio i’r Coleg Plismona a’u cymeradwyo ganddo.

Beth yw manteision ehangach prentisiaethau gradd?

Tra bod unigolion yn elwa’n broffesiynol o astudio ar gyfer prentisiaeth gradd, ac yn gallu manteisio ar fuddion ariannol astudio ‘ennill wrth ddysgu’, mae manteision ehangach i’r Brifysgol, y gymuned gyfagos, ac i fusnesau’r rhanbarth.

  • Mae cyfleoedd prentisiaeth gradd, sy'n cael eu rhedeg mewn partneriaeth â chyflogwyr, yn gweithredu fel catalydd ar gyfer sgiliau, twf economaidd a chyfiawnder cymdeithasol.
  • Maent yn agor doniau a chyfoeth ein cymunedau lleol i gyflogwyr ac yn adeiladu cyfleoedd adeiladol ar gyfer ymgysylltu lleol a chenedlaethol â phrentisiaethau gradd – gan gynnwys trwy ein rhwydweithiau ysgolion a cholegau a chynghreiriau strategol.
  • Mae'r prentisiaethau gradd yn cael eu meincnodi fel eu bod o ansawdd gwarantedig ac wedi'u mapio i safonau academaidd, disgwyliadau'r diwydiant a sgiliau craidd, cymwyseddau ac ymddygiad.
  • Mae prentisiaid yn cael mynediad at gymorth ac adnoddau ehangach myfyriwr prifysgol traddodiadol wrth ymgymryd â rhaglen wedi'i theilwra sy'n cyd-fynd â llwybr gyrfa swydd clir - gallant hefyd gael mynediad at gyngor ac arweiniad ar unrhyw adeg os ydynt yn teimlo nad yw'n iawn iddynt.
  • Mae cyflogwyr yn cael dweud eu dweud wrth ddylunio, datblygu ac adolygu'r cynnig, gan gyfrannu'n uniongyrchol at adolygiadau cynnydd a chefnogi eu gweithwyr yn y busnes.

A oes ffyrdd eraill o ennill gradd?

Yn y meysydd hynny nad ydynt yn cael eu hariannu ar hyn o bryd drwy’r Llwybr Prentisiaeth yng Nghymru, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig ystod o raddau rhan-amser. Mae'r rhain yn cael eu datblygu gyda chyflogwyr mewn ffordd sy'n galluogi gweithwyr i weithio ac astudio'n rhan-amser ac i gyflogwyr gyfrannu at gynllun y cwricwla.

Gweinyddir y cynllun Rhwydwaith 75 drwy Brifysgol De Cymru ac mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â chymhwyster gradd cydnabyddedig wrth gymhwyso eu gwybodaeth yn uniongyrchol yn y gweithle. Mae Rhwydwaith 75 yn llwybr gwaith ac astudio cyfun i radd, lle gall hyfforddeion ennill gwybodaeth academaidd a chymwysterau ochr yn ochr â phrofiad ymarferol, gan eu gwneud yn raddedigion sy'n barod ar gyfer diwydiant.

Mae’n gweithredu ar draws ystod eang o sectorau, gan gynnwys Cyfrifeg a Chyllid, Busnes, Cyfrifiadura, Peirianneg Drydanol ac Electronig, y Gyfraith, Marchnata, Mesur Meintiau, Arolygu Adeiladau, Peirianneg Sifil, Rheoli Prosiectau Adeiladu, Rheoli Adnoddau Dynol, Logisteg a Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi, Peirianneg Fecanyddol, ac Eiddo Tirol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein Prentisiaethau Gradd neu gynnig Rhwydwaith 75 yn PDC, gallwch gysylltu â ni yn: [email protected]