Paratoi sêr Chwe Gwlad y Dyfodol

WRU

Mae Undeb Rygbi Cymru (URC) a Phrifysgol De Cymru (PDC) yn cydweithio i ddefnyddio arbenigedd ymchwil i lywio datblygiad chwaraewyr yn y gamp.

Ysgolion a Cholegau Cymru URC yw'r brif gystadleuaeth ar gyfer yr 16 o ysgolion a cholegau gorau yng Nghymru, pob un wedi'i drwyddedu gan URC i gyflwyno rhaglenni rygbi blynyddol i oddeutu 400 o chwaraewyr gwrywaidd rhwng 15 ac 18 oed ledled Cymru. Mae'r timau'n cael eu gwahodd i Barc Chwaraeon PDC, sy'n flaenllaw yn y diwydiant, ar adegau drwy'r flwyddyn er mwyn i chwaraewyr gael eu proffilio'n gorfforol. Bydd eu datblygiad hefyd yn cael ei olrhain a’i feincnodi yn erbyn ysgolion / colegau eraill, yn ogystal ag unigolion ymhellach ar hyd y llwybr.

Mae'r profion yn cynnwys asesiadau cyflymder, dycnwch, gallu i gynhyrchu grym, a ffrwydroldeb. Mae'r holl ddata a gesglir yn bwydo i'r gronfa ddata proffilio ffisegol ar gyfer rygbi Cymru, a darperir adroddiadau i'r ysgol, coleg a'r academi ranbarthol perthnasol. Mae hyn yn eu galluogi i edrych ar gymariaethau pan fesurir eto, yn ddiweddarach yn y flwyddyn, yn ogystal â lle mae chwaraewyr yn berthynol i’w cymheiriaid ar gyfer eu grŵp oedran.

Dywedodd Dr Kate Williams, Uwch Ddarlithydd mewn Therapi Chwaraeon ac Ymarfer yn PDC: "Ein nod ymchwil yw casglu'r data perfformiad dros ychydig flynyddoedd fel y gallwn edrych ar unrhyw dueddiadau sy'n dod i'r amlwg, er enghraifft, monitro anafiadau, gwella perfformiad a datblygu chwaraewyr. O ganlyniad, rydym yn gobeithio rhagfynegi canlyniadau profion. Er enghraifft, a oes cydberthynas rhwng cryfder llinyn gar chwaraewr a'i gyflymder, neu a ydynt yn agored i gael anaf penodol?

"Mae'r profion yn cael eu cynnal gan ein myfyrwyr BSc (Anrh) Cryfder a Chyflyru Chwaraeon a BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon ac Ymarfer. Mae hwn yn gyfle gwych, iddyn nhw, o ran profiad gwaith go iawn, datblygiad proffesiynol, a rhwydweithio gyda chysylltiadau a all fod yn gyflogwyr iddynt yn y dyfodol."

Dywedodd Dr John Alder, Pennaeth Datblygu Chwaraewyr URC: "Rydym wedi cydnabod mai un maes penodol sydd angen cefnogaeth bellach yw datblygiad corfforol ein chwaraewyr iau. O'r herwydd, bydd y proffilio corfforol a'r ymchwil y mae PDC yn ei gyflawni, gyda ni ac i ni, yn rhoi mewnwelediadau amhrisiadwy i ddeall ein cronfa o chwaraewyr gwrywaidd 16 – 18 oed yn well, eu cryfderau corfforol a'u meysydd ffocws allweddol, wrth hefyd osod meincnodau ar gyfer cam 16-18 oed ar lwybr y chwaraewyr gwrywaidd".

"Rydym yn hynod ddiolchgar am y cyfle i weithio gyda PDC, defnyddio eu harbenigedd, cyfleusterau gwych, a'u myfyrwyr hynod frwdfrydig a chwilfrydig. Rydym yn disgwyl i ganlyniadau'r ymchwil lywio prosesau cynllunio chwaraewyr unigol, grŵp a thîm, yn ogystal ag ymyriadau hyfforddiant. Hefyd, mewn rhai achosion, polisi."

#featured