PDC i gynnal Gwersyll Gofod i Ddysgu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau

Space

Bydd Prifysgol De Cymru (PDC) yn cynnal y Gwersyll Gofod i Ddysgu wythnos gyntaf yr haf hwn.

Bydd y digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â'r Academi Ofod Genedlaethol (NSA), yn cael ei gynnal ar Gampws Trefforest PDC rhwng 24 a 28 Mehefin ac mae wedi'i anelu at ddysgwyr sydd wedi cwblhau eu TGAU.

Bydd y Gwersyll yn anelu at ddysgu'r rhai sy'n mynychu am feysydd allweddol yn y sector gofod, yr opsiynau gyrfa sydd ar gael iddynt, a gwella eu sgiliau STEM, a dysgu cymdeithasol ac emosiynol.

"Bydd gan bob diwrnod thema wahanol a bydd dysgwyr yn cwblhau prosiect trosfwaol drwy gydol yr wythnos i glymu’r hyn maen nhw wedi'i ddysgu yn gynharach yn y gwersyll a sgiliau busnes allweddol ynghyd," meddai Em Truman, Swyddog Rhanbarthol Cymru yn yr NSA.

Bydd y themâu yn cynnwys Edrych i Fyny, Ein Daear Dan Fygythiad, Lloerennau, Rocedi, a Goroesi yn y Gofod.

"Bydd y rhaglen Gofod i Ddysgu hefyd yn cynnwys cysylltiadau â'r ardal leol a'r sector gofod lleol. Bydd y rhaglen yn anelu at gael gwared ar rwystrau rhag cael mynediad i'r mathau hyn o ddigwyddiadau, a gweithio gyda dysgwyr nad ydynt efallai'n cael y cyfle i brofi'r math hwn o ddysgu." meddai Dr Leshan Uggalla, Uwch Ddarlithydd yn PDC.

"Hoffem weithio gyda theuluoedd y rhai sy'n mynychu'r digwyddiad hwn lle bo modd i roi cyd-destun i'r hyn y mae eu plant yn ei ddysgu a chynyddu ymwybyddiaeth o'r sector gofod. Rydym yn falch iawn o gymryd rhan yn y bartneriaeth hon gyda'r NSA. Bydd y digwyddiad yn meithrin diwylliant gofod bywiog yn y rhanbarth ac yn rhoi cyfle cyffrous i fyfyrwyr sy'n angerddol am y gofod i gymryd rhan."

Dywedodd Lynne Neagle, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru: "Mae'n wych bod Prifysgol De Cymru a'r Academi Ofod Genedlaethol wedi cydweithio i gynnal y Gwersyll Gofod i Ddysgu. Mae'n gyfle cyffrous i ddysgwyr archwilio'r sector gofod, gwella eu sgiliau STEM, a chael eu cyflwyno i opsiynau sydd ar gael iddynt.

"Mae STEM yn chwarae rhan bwysig yng Nghymru ac mae pob plentyn yn haeddu mynediad at gyfleoedd cyfoethogi fel y rhain. Wrth i PDC ac NSA geisio cael gwared ar rwystrau, bydd mwy o ddysgwyr yn cael cyfle i ddarganfod eu hoffterau a chredu bod gyrfa mewn STEM yn y dyfodol yn gweddu’n dda atynt."

Dywedodd Marianne Shelton o Asiantaeth Ofod y DU: "Mae Asiantaeth Ofod y DU yn falch o gefnogi'r Academi Ofod Genedlaethol i lansio ei gwersyll gofod cyntaf yng Nghymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.

"Rydym am i bob person ifanc ledled y DU gael cyfleoedd i feithrin eu chwilfrydedd, eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn STEM ac archwilio lle gallai gyrfa yn y gofod eu cymryd. Rydyn ni'n gyffrous i allu helpu pobl ifanc yn Ne Cymru i sylweddoli beth all y sector gofod ei gynnig iddyn nhw."

Dywedodd Dr Paul Davies, Deon Cyfadran Gyfrifiadureg, Peirianneg a Gwyddoniaeth PDC: "Rydym wrth ein bodd yn cynnal y Gwersyll Gofod i Ddysgu eleni. Yn PDC, fel un o brif ddarparwyr addysg STEM, rydym mewn sefyllfa berffaith i roi cipolwg i'r rhai sydd â diddordeb yn y sector gofod ar y nifer enfawr o yrfaoedd sydd ar gael a'u helpu i gyflawni eu potensial llawn."

Dywedodd David Wilkinson, Rheolwr Cyffredinol yr NSA: "Ni fu erioed amser pwysicach i ennyn brwdfrydedd y genhedlaeth nesaf yn y pynciau STEM. Gan ddefnyddio'r cyd-destun gofod gallwn addysgu ac ysbrydoli'r bobl ifanc sydd eu hangen arnom i ddatrys y problemau sy'n wynebu'r byd heddiw."