Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau: Mae prentisiaeth gradd Farzana yn cyd-fynd yn berffaith â'i huchelgeisiau

Farzana Alam started a degree apprenticeship through USW-based Network 75 in September 2023. Fab 2024

Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau, rydym yn tynnu sylw at y gwaith y mae Prifysgol De Cymru yn ei wneud i gefnogi'r nifer cynyddol o fyfyrwyr sy'n dewis gweithio ar yr un pryd ag astudio ar gyfer gradd

Yr hydref diwethaf, dechreuodd Farzana Alam brentisiaeth gradd trwy Rhwydwaith75 yn PDC, gan weithio fel peiriannydd sifil dan hyfforddiant gyda chwmni Hydrock o Gaerdydd, ymgynghoriaeth integredig dylunio, ynni a chynaliadwyedd peirianneg. Mae hi'n esbonio pam y penderfynodd fynd ar drywydd prentisiaeth gradd.

Dywedwch ychydig wrthym amdanoch chi

Cefais fy ngeni a'm magu yng Nghaerdydd - roedd mam a dad yn wreiddiol o Fangladesh. Es i Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd a gwneud tair Lefel A - mathemateg, ffiseg ac Addysg Gorfforol, a chael A* a dwy A.

Pam wnaethoch chi benderfynu nad oedd mynychu'r brifysgol yn llawn amser y llwybr iawn i chi?

Trwy gydol TGAU a’r chweched dosbarth, cefais y syniad nad oeddwn am fynd i'r brifysgol yn llawn amser, roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth ychwanegol nad oedd yn golygu astudio’n unig drwy'r amser.

Rwy'n teimlo y gall astudio fod yn rhy ailadroddus ac roeddwn i eisiau profi rhywbeth y tu hwnt i hynny, sgiliau ychwanegol y tu hwnt i astudio. Gyda'r brentisiaeth gradd, rydych chi'n dysgu pethau ychwanegol y tu allan i astudio yn y brifysgol, sylfeini gwaith, sy'n bwysig iawn i mi ac y gallaf adeiladu arnynt.

Pan oeddwn yn y chweched dosbarth, roedd gen i swydd ran-amser ochr yn ochr â'm Safon Uwch, felly rydw i’n gyfarwydd â'r math hwnnw o gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a sut i reoli fy amser.

Sut wnaethoch chi ymgysylltu â Hydrock?

Wrth dyfu i fyny, roeddwn i'n gwybod fy mod i am fynd i’r maes peirianneg ac felly yn y chweched dosbarth, fe wnes i e-bostio rhestr o gwmnïau peirianneg ar hap ar gyfer cyfleoedd profiad gwaith. Wnaeth y mwyafrif ohonyn nhw ddim ateb, ond cysylltodd Hydrock a chynnig profiad gwaith i mi am wythnos, a hefyd mynediad i'w rhaglen yn hyrwyddo menywod mewn STEM.

Ar yr un pryd roeddwn i'n chwilio am brentisiaethau, ond doedd hynny ddim ar gael gyda Hydrock yng Nghaerdydd. Dyna pryd y clywais am Rwydwaith75 trwy fy athro Addysg Gorfforol. Gyda Rhwydwaith75 yn gynllun lleoliad gwaith ac yn llwybr astudio rhan-amser i radd, dyna'n union yr oeddwn yn chwilio amdano.

Roedd yn swnio'n berffaith i mi, ac yna darganfyddais fod Hydrock yn gwmni oedd yn derbyn myfyrwyr gyda Rhwydwaith75.

Yn ddigon rhyfedd, cefais alwad am y rôl pan oeddwn yn dal yn yr ysgol. Ro'n i ar ganol gwers fathemateg pan ges i'r alwad gan Hydrock yn cynnig lle ar y cynllun prentisiaethau, yn dechrau ym mis Awst 2023, gyda'r astudiaethau yn dechrau fis yn ddiweddarach.

Beth fyddech chi'n ei ddweud yw manteision Rhwydwaith75?

Roedd mynd i'r brifysgol yn llawn amser yn gynllun wrth gefn i mi, felly roedd gwneud prentisiaeth gradd neu ddechrau gweithio ar ôl ysgol yn mynd i fod y llwybr i mi.

Mae Rhwydwaith75 yn gefnogol iawn, ac rwy'n ei fwynhau hyd yn hyn. Mae'r staff yn gymwynasgar iawn pan fyddwn yn y brifysgol am y ddau ddiwrnod yr wythnos rydym yn astudio yno.

Hefyd, rwy'n teimlo eu bod yn barod iawn i'm helpu i wneud llwyddiant o fy astudiaethau a'm gwaith, yn enwedig y cwmni lle dwi’n gweithio. Os oes gennyf unrhyw gwestiynau, maent yno gydag ateb cyn gynted â phosibl.