Ymchwil PDC yn mynd i'r afael â stelcio ymhlith pobl ifanc

Dr Sarah Wallace_47726

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi derbyn cyllid ymchwil gyda'r nod o fynd i'r afael â stelcio ymhlith pobl ifanc (16-24). Bydd y prosiect yn derbyn grant o £23,657 gan 'Gronfa Prosiectau Bach' VISION Consortium.

Yn un o 5 dyfarniad llwyddiannus allan o 73 cais, bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru a'r elusen cam-drin domestig, Calan DVS.

Mae stelcio, ymddygiad sy'n aml yn cael ei anwybyddu neu ei gamddeall, yn cael ei ddiffinio gan Paladin fel 'patrwm o ymddygiad digroeso, obsesiynol, ac wedi’i sefydlogi, sy'n ymwthiol ac sy'n achosi ofn trais, neu fraw neu ofid difrifol'. Mae'r mater wedi dod yn bryder cynyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf; Amcangyfrifir bod 1.5 miliwn o achosion o stelcio yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn. Mae pobl ifanc 16-24 oed yn fwy tebygol o brofi stelcio ond nid yw llawer ohonynt yn adrodd nac yn chwilio am gymorth arbenigol. Bydd y cyllid yn hwyluso menter ymchwil gynhwysfawr gyda'r nod o ddeall cwmpas y broblem, ei hachosion sylfaenol, a strategaethau effeithiol ar gyfer atal ac ymyrryd ymhlith yr ystod oedran hon yng Nghymru.

Bydd yr ymchwil yn cynnwys dwy brif ran. Yn gyntaf, adolygiad llenyddiaeth cyflym i nodi tystiolaeth bresennol ac arferion gorau yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Yn ail, cyfres o weithdai gyda phobl ifanc ledled Cymru i gasglu profiadau a safbwyntiau uniongyrchol ar ymddygiadau stelcio a hwyluso cyd-ddysgu rhwng pobl ifanc ac ymchwilwyr.

Pwysleisiodd Dr Sarah Wallace, y Prif Ymchwilydd, bwysigrwydd yr ymchwil, dywedodd: "Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn cyllid ar gyfer y mater hanfodol hwn ac mae gweithio gyda phobl ifanc i lywio ein gwaith yn hanfodol. Bydd canfyddiadau ymchwil yn llywio datblygiad cyfres o adnoddau gan gynnwys map trywydd ar gyfer adnabod, cefnogi a mynd i'r afael ag ymddygiadau stelcio ymhlith pobl ifanc, yn ogystal â chanllawiau ar gyfer gwasanaethau cymorth ac ymarferwyr. Yn ogystal, byddwn yn cynhyrchu deunyddiau addysgol, gan gynnwys ffilm fer, i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo deialog ar y mater pwysig hwn.

"Mae'r cyllid hwn yn cynrychioli dechrau rhaglen ymchwil stelcio aml-gam yng Nghymru, gyda chynlluniau yn y dyfodol i ehangu a dyfnhau'r ymchwiliad i ymddygiad stelcio a'i effaith."

Bydd Elinor Spiers-Morgan, Cydlynydd Stelcio'r Heddlu yn Heddlu De Cymru, yn darparu arbenigedd amhrisiadwy i'r prosiect, meddai: "Mae stelcio’n drosedd llechwraidd, a all gael effaith barhaol ar oroeswyr-dioddefwyr. Y gobaith yw y gall yr ymchwil hwn fod yn gam i'r cyfeiriad cywir o ran taflu goleuni ar brofiadau pobl ifanc o stelcio a helpu i lywio strategaethau yn y dyfodol o ran addysg, atal a chymorth."