Yr Ysgrifennydd Iechyd yn canmol cyfleusterau addysg gofal iechyd o’r radd flaenaf y Brifysgol

Eluned Morgan visit

Mae Eluned Morgan, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, wedi ymweld â chyfleusterau addysg feddygol blaenllaw ym Mhrifysgol De Cymru (PDC).

Ar daith o amgylch canolfan efelychu clinigol o’r radd flaenaf PDC, sydd ar Gampws Glyn-taf y Brifysgol, roedd yr Ysgrifennydd Iechyd yn gallu gweld drosto’i hun y cyfleuster sydd wedi’i sefydlu i efelychu amgylchedd gofal acíwt y GIG.

Croesawyd Ms Morgan i’r campws gan Is-ganghellor PDC, Dr Ben Calvert, ac roedd Dr James Gravelle, sy’n Ddeon Cyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg PDC; Dr Ian Mathieson, Deon Cyswllt y Gyfadran - Partneriaethau a Datblygu Busnes (Iechyd a Gofal Cymdeithasol); a Bob Hudson, sy'n Athro Gwadd yn y Gyfadran ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Arwain Trawsnewid Digidol, yr Academi Dysgu Dwys yn PDC, yn gwmni iddi ar y daith.

Yn ystod yr ymweliad dangoswyd y cyfleusterau hyfforddi amrywiol i’r Ysgrifennydd Iechyd, gan gynnwys y wardiau a’r adrannau achosion brys, a dangoswyd darpariaeth gofal iechyd PDC iddi, gan gynnwys nyrsio cyn ac ar ôl cofrestru, gofal cymdeithasol, lleoliadau, gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, y gwaith o Academi Dysgu Dwys PDC, ystafell Efelychu Hydra, a'r gwaith sy'n mynd rhagddo yn Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC).

Mae'r ganolfan yn darparu hyfforddiant ar gyfer ystod eang o weithwyr gofal iechyd proffesiynol megis anesthetyddion, meddygon iau, myfyrwyr meddygol, ymarferwyr nyrsio, ymarferwyr adrannau llawdriniaeth, parafeddygon, pediatregwyr, nyrsys arbenigol yn nhimau rhoi organau, a Gwasanaeth Meddygol y Fyddin Diriogaethol.

Yn ystod yr ymweliad roedd yr Ysgrifennydd Iechyd hefyd yn gallu siarad â rhai o fyfyrwyr PDC am yr addysg a’r cymorth a gânt gan y cydweithwyr profiadol sy’n gweithio yn y Brifysgol, y mae llawer ohonynt wedi treulio llawer o flynyddoedd yn gweithio mewn rolau gofal iechyd ar y rheng flaen.

Ar ôl yr ymweliad, dywedodd Dr Calvert: “Roedd yn bleser gennym groesawu’r Ysgrifennydd Iechyd i’r Brifysgol a’r ystafell efelychu clinigol, sy’n darparu cyfleusterau sydd ar flaen y gad ar gyfer addysgu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

“Rydyn ni’n gwybod bod y cyfleusterau clinigol realistig y mae’r ganolfan efelychu yn eu darparu i’n myfyrwyr heb eu hail, ac yn rhoi’r profiad ymarferol iddyn nhw sydd ei angen ar bobl sy’n mynd i ofalu am lawer o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

“Rydym yn gobeithio bod y cyfleuster wedi gwneud argraff ar Ms Morgan, a’r modd y mae’r sectorau addysg a gofal iechyd yn cydweithio i ddatblygu gweithlu sy’n arwain y byd.”

Dywedodd Eluned Morgan, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Roedd yn fraint cwrdd â myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru a’u gweld yn gwneud defnydd gwych o’r ystafell efelychu clinigol newydd o’r radd flaenaf yn y Ganolfan Efelychu.

“Bydd y cyfleusterau newydd rhagorol hyn yn helpu i hyfforddi a datblygu ein gweithlu gofal iechyd yn y dyfodol yng Nghymru, ac yn bwysicaf oll, gwella profiad y claf.”

#featured