CORONAFEIRWS | COVID-19

cyngor a diweddariadau coronavirus

Cadw pobl yn ddiogel.
Cadw'r dysgu i fynd.

cyngor a cwestiynau cyffredin

dulliau addysgu

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau, cyfleoedd ymchwil a gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl. Mae effaith barhaus pandemig Covid-19 yn golygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd yr ydym yn darparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022.

I gael rhagor o wybodaeth am ein dulliau addysgu drwy gydol 2021/22,cliciwch i ddysgu mwy am ddysgu cyfunol yn USW.

DIOGELWCH AR GAMPWS

Wrth i'n campysau a'n hadeiladau agor ar gyfer y tymor academaidd nesaf, byddwn yn cefnogi ein myfyrwyr i’n gorau gallu ac yn galluogi iddyn nhw ddefnyddio cymaint o'n cyfleusterau a'n gwasanaethau â phosibl, cyhyd â'i bod yn ddiogel gwneud hynny.  

Byddwn yn sicrhau bod yr asesiadau risg priodol yn cael eu cwblhau ac yn gweithredu mesurau iechyd a diogelwch, fel pellter cymdeithasol, ar draws pob campws.

Bydd rhai o'n cyfleusterau a'n gwasanaethau allweddol ar agor, er mae’n bosib bydd rhaid iddynt weithredu ychydig yn wahanol gydag oriau agor diwygiedig.

Cadw'r dysgu i fynd

Mae natur a chydbwysedd dulliau a gweithgareddau dysgu ac addysgu yn ddigon hyblyg i addasu ac i'ch galluogi i lwyddo yn eich astudiaethau. Oherwydd y pandemig, mae'n bosib y bydd y dulliau a gweithgareddau a ddefnyddir ar gyfer y flwyddyn i ddod yn wahanol i'r rhai a gyhoeddwyd yn flaenorol ac mae'n bosib y bydd yna newidiadau pellach yn ystod eich cyfnod astudio os yw newidiadau o'r fath yn ofynnol yn sgil pryderon iechyd cyhoeddus, arweiniad iechyd a diogelwch neu mewn ymateb i ganllawiau'r llywodraeth. 

Nodwch os ydych yn gobeithio ymuno â ni i astudio o wlad y tu allan i'r DU y bydd canllawiau neu benderfyniadau llywodraeth y wlad honno hefyd yn gallu effeithio ar eich opsiynau/astudiaethau. 

Os oes gennych unrhyw bryderon a'ch bod am drafod hyn ymhellach, cysylltwch a'r tîm Ymholiadau a Mynediadau lle bydd aelod o staff yn hapus i drafod eich opsiynau gyda chi.

SUT MAE PDC YN HELPU YN Y FRWYDR YN ERBYN COVID-19

Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn, mae ein Strategaeth 2030 yn arwain ein hymateb i Coronavirus.

Rydym yn falch o weithio gyda'n partneriaid i fynd i'r afael â'r pandemig trwy:

  • Ymchwil i fynd i'r afael â'r pandemig
  • Cefnogi'r GIG
  • Cefnogi'r economi ranbarthol
  • Cefnogi busnesau graddedigion

Coronavirus Response