Cyngor i Fyfyrwyr | Cwestiynau Cyffredin

Diweddariad diwethaf: 22 Medi 2020

Gweld crynodeb o ddiweddariadau 

Os ydych chi’n fyfyriwr yn PDC, gallwch ddod o hyd i gyngor a chanllawiau ychwanegol ar UniLife

EICH IECHYD A LLES

Dilynwch y cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf ar wefan gov.uk

Symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws (COVID-19) yw datblygiad diweddar o:

  • beswch parhaus newydd a/neu
  • tymheredd uchel
  • colli, neu newid, eich synnwyr o arogl
  • colli, neu newid, eich synnwyr o flas

Fe ddylech:

Os ydych chi'n derbyn prawf positif, anfonwch e-bost at [email protected] a bydd ymgynghorydd nyrsio o PDC yn cysylltu â chi. Byddy Tîm Profi, Olrhain a Diogelu hefyd yn cysylltu â chi - rhowch y wybodaeth y maen nhw'n gofyn amdani, bydd y tîm hefyd yn gwirio'ch lles.

Os ydych chi'n byw mewn neuaddau preswyl myfyrwyr, rhowch wybod i'r Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl. Gellir dod o hyd i arweiniad llawn yma ar gyferamddiffyn eich hun ac eraill sy’n hunanynysu

Os ydych chi'n byw mewn ardal sy'n profi lefel uchel o achosion lleol o Covid-19 a lle mae cyfyngiadau lleol wedi'u gosod, gall gwahanol ganllawiau a deddfwriaeth fod yn berthnasol.

Os bydd eich symptomau'n gwaethygu a bod angen i chi ofyn am gymorth meddygol brys, PEIDIWCH ag ymweld â'ch meddygfa neu'r ysbyty oni bai eich bod yn cael eich cynghori i wneud hynny.

Mae apwyntiadau ffôn i siarad ag ymgynghorydd Nyrsio PDC ar gael a gellir eu harchebu trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein. Dylech bob amser gadw’ch manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn y bydd angen i'r Brifysgol gysylltu â chi.

Os oes angen help arnoch i gofrestru gyda meddygfa newydd, ewch i https://wellbeing.southwales.ac.uk/llesiant/iechyd/cofrestrwch/ 

Gallwch gael gwybod mwy am yr hyn y mae angen ichi ei wneud ar UniLifeEich iechyd a'ch lles yw ein prif flaenoriaeth. Rhaid i bob myfyriwr (rhai newydd a rhai sy'n dychwelyd) ddarllen trwy'r wybodaeth Asesiad Risg Unigol a rhaid iddynt hysbysu'r Brifysgol os ydynt yn nodi eu bod yn Eithriadol Fregus, Bregus neu os oes ganddynt sgôr asesiad risg o bedwar neu'n uwch. Rhaid i chi hysbysu'r Brifysgol trwy lenwi'r ffurflen hon.

Os oes angen i chi hunanynysu gan fod gennych symptomau coronafeirws (COVID-19) neu wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â’r firws, rhowch wybod i arweinydd eich cwrs os nad ydych chi'n gallu mynychu unrhyw weithgaredd arfaethedig ar y campws.

Os oes angen, gallwch hefyd wneud cais am amgylchiadau esgusodol - gall yr Ardal Gynghori eich helpu gyda hyn.Eich iechyd a'ch lles yw ein prif flaenoriaeth. Rhaid i bob myfyriwr (rhai newydd a rhai sy'n dychwelyd) ddarllen trwy'r wybodaeth Asesiad Risg Unigol a rhaid iddynt hysbysu'r Brifysgol os ydynt yn nodi eu bod yn Eithriadol Fregus, Bregus neu os oes ganddynt sgôr asesiad risg o bedwar neu'n uwch. Rhaid i chi hysbysu'r Brifysgol trwy lenwi'r ffurflen hon.

Bydd hyn yn helpu'r Brifysgol i sicrhau bod mesurau priodol yn cael eu rhoi ar waith i reoli'r risg cyn i chi fynychu'r campws. Os oes angen i chi ddechrau eich astudiaethau ar gyfer y tymor newydd yn rhithiol, yna bydd y Brifysgol yn rhoi trefniadau yn eu lle i alluogi hyn. Ar gyfer cyrsiau lle ceir elfennau gorfodol o ymarfer neu sesiynau ymarferol, byddwn yn gweithio gyda chi i wneud popeth o'n gallu i wneud trefniadau amgen lle bo hynny'n bosibl.


Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae'n orfodol gwisgo gorchuddion wyneb y tu mewn i bob un o'n safleoedd.

Gellir eu tynnu mewn lleoedd addysgu os dymunir, lle mae pellter cymdeithasol 2m ar waith yn ddiogel, a lle nad yw PPE wedi'i ystyried yn orfodol ar gyfer tasg benodol. Byddwch yn ymwybodol o les pobl eraill ac os ydych yn ansicr gwisgwch orchudd wyneb. Wrth gwrs bydd rhai eithriadau i bobl sy'n gwisgo gorchuddion wyneb, a gall hyn fod oherwydd salwch corfforol neu feddyliol, neu oherwydd anabledd neu nam.

Ni fydd yn amlwg bob tro a oes gan rywun esgus rhesymol i beidio â gwisgo gorchudd wyneb. Wrth gwrs ni fydd angen i fyfyrwyr wisgo gorchuddion wyneb pan fyddant yn eu llety eu hunain mewn neuaddau preswyl sy'n eiddo i'r Brifysgol ar ein campws yn Nhrefforest. Bydd angen i fyfyrwyr eu gwisgo y tu allan i'w llety mewn cyfleusterau a rennir fel y cyfleusterau golchi dillad. Pan fydd angen PPE, oherwydd tasg benodol neu oherwydd na ellir cyflawni pellter cymdeithasol digonol, yna darperir cyfarpar diogelu personol safonol clinigol ar ôl cynnal asesiad risg perthnasol o dasgau.

Dyluniwyd ein canllawiau i ddefnyddwyr y safle i helpu ein staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddeall sut y bydd ein hadeiladau a'n cyfleusterau yn gweithredu ar gyfer tymor cyntaf blwyddyn academaidd 2020/21.

Fe welwch wybodaeth ddefnyddiol am ein safleoedd a'n hadeiladau, sut y bydd lleoedd penodol yn cael eu trefnu, yn ogystal â pha gyfleusterau sy'n hygyrch.

Gallwch weld copi o'r canllaw trwy ddilyn y ddolen hon.

Peidiwch ag argraffu copi o'r canllaw - cyfeiriwch yn ôl at y dudalen hon am y fersiwn ddiweddaraf, gan y bydd yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu unrhyw newidiadau i'r canllawiau.


EICH ASTUDIAETHAU

Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau, ein cyfleoedd ymchwil a gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl. Mae effaith barhaus pandemig Covid-19 yn golygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd rydym yn darparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021.

Mae eich profiad myfyriwr yn bwysig i ni ac rydym wedi bod yn gweithio ac yn parhau i weithio i sicrhau eich profiad cyffredinol. Rydym yn bwriadu cyflwyno ein cyrsiau mewn fformat cyfunol; gyda chyfran o'r addysgu a'r dysgu yn Mae lles ac iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yn hollbwysig i ni. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu ein cyrsiau, ein cyfleoedd ymchwil a gwasanaethau eraill mor ddiogel â phosibl. Mae effaith barhaus pandemig Covid-19 yn golygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r ffordd rydym yn darparu ein cyrsiau a'n gwasanaethau ar gyfer y flwyddyn academaidd 2020/2021.


Mae eich profiad myfyriwr yn bwysig i ni ac rydym wedi bod yn gweithio ac yn parhau i weithio i sicrhau eich profiad cyffredinol. Rydym yn bwriadu cyflwyno ein cyrsiau mewn fformat cyfunol; gyda chyfran o'r addysgu a'r dysgu yn Rhaid i bob myfyriwr (rhai newydd a rhai sy'n dychwelyd) ddarllen trwy'r wybodaeth Asesiad Risg Unigol a rhaid iddynt hysbysu'r Brifysgol os ydynt yn nodi eu bod yn Eithriadol Fregus, Bregus neu os oes ganddynt sgôr asesiad risg o bedwar neu'n uwch. Rhaid i chi hysbysu'r Brifysgol trwy lenwi'r ffurflen hon. Os na allwch fynychu'r campws am unrhyw reswm arall, yna mae'n rhaid i chi lenwi'r un ffurflen hefyd.

Os oes angen i chi ddechrau eich astudiaethau ar gyfer y tymor newydd yn rhithiol, yna bydd y Brifysgol yn rhoi trefniadau yn eu lle i alluogi hyn. Ar gyfer cyrsiau lle ceir elfennau gorfodol o ymarfer neu sesiynau ymarferol, byddwn yn gweithio gyda chi i wneud popeth o'n gallu i wneud trefniadau amgen lle bo hynny'n bosibl.Byddwn yn darparu profiad addysgu a dysgu cyfunol llawn a rhyngweithiol a byddwn yn eich cefnogi gyda'ch astudiaethau. Bydd y dull dysgu cyfunol y byddwn yn ei ddarparu, sy'n cynnwys cyfuniad o ddarpariaeth rithwir ac ar gampws, yn sicrhau eich bod yn parhau i gael profiadau da ac addysg o ansawdd uchel. O ganlyniad, ni fyddwn yn lleihau ein ffioedd.


Gan fod dychwelyd at ddarpariaeth ar gampws yn raddol ar gyfer mis Medi, mae'n annhebygol y bydd patrwm arferol teithiau maes yn bosibl yn ystod y flwyddyn academaidd. Ni fydd unrhyw deithiau maes rhyngwladol yn cael eu cynnal tan o leiaf Ionawr 2021. Fodd bynnag, efallai y bydd rhywfaint o waith maes yn y DU yn bosibl os gellir cynnal diogelwch myfyrwyr a staff, ac os yw'n cydymffurfio â chanllawiau cyfredol y Llywodraeth. Ystyrir pob taith maes yn unigol gan dimau'r cwrs i werthuso a fyddant yn bosibl yn ddiweddarach yn ystod y flwyddyn academaidd, gan ystyried y sefyllfa ehangach gyda'r pandemig Covid-19 bryd hynny, yn ogystal â chanllawiau'r Llywodraeth, cyfyngiadau teithio a phrotocolau ymbellhau cymdeithasol.


MYFYRWYR YMCHWIL ÔL-RADDEDIG

Mae rhestr gynhwysfawr o Gwestiynau Cyffredin i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig ar gael ar wefan yr Ysgol Graddedigion.

MYFYRWYR NEWYDD

Cyfeiriwch at y cwestiynau cyffredin i ymgeiswyr a myfyrwyr newydd yma.

LLETY

Mae unrhyw eiddo sydd wedi'i adael yn llety'r Brifysgol yn Nhrefforest yn cael eu storio'n ddiogel. Gall myfyrwyr sydd wedi gadael eiddo wneud trefniadau i'w casglu. Os na allwch ddod yn bersonol i gasglu eich eitemau, gallwch naill ai enwebu aelod o'r teulu neu ffrind, neu drefnu i gwmni wneud hyn ar eich rhan. Rydym wedi anfon manylion llawn drwy'r e-bost at bawb am y broses ond os oes gennych unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at [email protected].

Os ydych wedi gadael eiddo mewn llety rhent preifat, yna siaradwch â'ch landlordiaid yn uniongyrchol.


Mae ein llety ar agor, ac rydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer neuaddau preswyl ar gyfer Medi 2020. Rydym yn cynnig dyddiad cychwyn hyblyg i ymgeiswyr a all ddewis archebu neuaddau o fis Medi 2020 neu Ionawr 2021, yn unol â'u gofynion cwrs a'u dewisiadau. Gallwch ddarganfod mwy am opsiynau llety a chyflwyno cais yma.

Bydd fflatiau gyda chegin a rennir yn cael eu hystyried yn aelwyd. Bydd angen cadw pellter cymdeithasol y tu allan i'r aelwyd, gan gynnwys mewn ardaloedd cymunedol fel yr Hwb a chyfleusterau golchi dillad.


Os ydych yn bwriadu archebu ystafell gyda darparwr llety preifat neu landlord, byddem yn eich annog i wirio'r telerau a'r amodau yn ofalus. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau llety amrywiol sydd ar gael yma.

Rydym yn gweithio gyda'n dau brif ddarparwr llety preifat – Unite ar gyfer Campws Caerdydd a Campus Living Villages ar gyfer Campws Casnewydd. Mae Unite wedi llunio fideo byr i esbonio i fyfyrwyr y camau y maent yn eu cymryd i gadw pobl yn ddiogel, ac mae Campus Living Villages wedi cyhoeddi gwybodaeth ar eu gwefan.


 

CYLLID MYFYRWYR

Mae’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn parhau i gynnig arweiniad a chymorth i fyfyrwyr drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein, trwy e-bost, ac apwyntiadau ffôn.

Mae apwyntiadau ffôn ar gael ddydd Llun – ddydd Gwener, 10:00am - 4:00pm. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn yr adran nodiadau ar y ffurflen archebu ar-lein.


Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cyngor a chefnogaeth i unigolion sy'n cael eu heffeithio gan Covid-19. Mae canllawiau ar gael ar:

Efallai gall y Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr gynnig rhagor o wybodaeth a chymorth.


Gallwch gysylltu â'r Adran Refeniw  os hoffech drafod gwneud newidiadau i'ch cynllun talu cyfredol.


Mae’r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr wedi cyhoeddi gwybodaeth i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr israddedig wneud cais/ailymgeisio am gyllid ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth ddiweddaraf am y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr ar wefan gov.uk ac ar wefanLlywodraeth Cymru.


GWASANAETHAU CYMORTH

Gellir cysylltu â'n holl Wasanaethau Cymorth trwy’r Ardal Cynghori Ar-lein ac atebir ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol sef rhwng 8.30am a 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener.


Gyda gwaith ar y gweill i sicrhau bod ein hadeiladau'n barod ar gyfer y tymor academaidd nesaf a'ch bod yn dychwelyd i'n campysau, rydym hefyd yn gwneud trefniadau i lawer o'n cyfleusterau a’n gwasanaethau cymorth fod ar gael ar y campws hefyd.


Rydym wedi bod yn brysur y tu ôl i'r llenni i ailagor ein llyfrgelloedd yn ddiogel fel y gallwch gael mynediad i fannau astudio a gwasanaethau eraill y llyfrgell.

Bydd ein llyfrgelloedd yn edrych ac yn teimlo'n wahanol, ond yr ydym yma’n rhithiol ac yn bersonol i'ch cefnogi chi a'ch anghenion academaidd.

Edrychwch ar y CwestiynauCyffredin hyn. Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch cwestiwn, cysylltwch â ni.

 

Mae Caplaniaid y Brifysgol ar gael i gynnig cymorth i'r holl fyfyrwyr a’r staff. I siarad â'r gaplaniaeth yn ystod oriau swyddfa, ffoniwch 01443 654060. I gysylltu â nhw y tu allan i'r amser hwn, ffoniwch 03455 760101. Cymerir eich manylion cyswllt, a bydd caplan yn eich ffonio yn ôl. Gallwch hefyd siarad â Chaplan trwy Skype - i ofyn am alwad Skype unigol neu ymuno â grŵp e-bost Skype y Gaplaniaeth, cysylltwch â [email protected]


LLEOLIADAU’N SEILIEDIG AR WAITH

Fe’ch anogir i ddilyn y cyngor iechyd y cyhoedd, diweddaraf ynghylch ymbellhau cymdeithasol a hunanynysu. Os na allwch fynychu’ch lleoliad, rhowch wybod i sefydliad/cwmni eich lleoliad ac arweinydd eich cwrs.

Iechyd a diogelwch ein myfyrwyr a'n staff yw ein prif flaenoriaeth ac rydym yn dilyn cyngor y llywodraeth yn ofalus. Bydd cyflogwyr hefyd yn ystyried y cyngor hwn yn ofalus a byddant, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, yn edrych i’w staff i weithio o bell. Felly gall cyflogwyr ddewis dod â lleoliadau byr, yn seiliedig ar y cwricwlwm, i ben neu eu gohirio. Rheolir y lleoliadau gwaith hyn gan arweinwyr cyrsiau unigol, gyda threfniadau amgen yn cael eu datblygu i gydnabod credydau dysgu yn y gweithle, pe na bai'r lleoliadau hyn yn bosibl yn yr hinsawdd sydd ohoni.


 

Nid ydym yn gwybod eto pa mor hir y bydd y pandemig presennol yn parhau na sut y bydd hyn yn effeithio ar gynlluniau recriwtio cyflogwyr, neu a fydd eu cynlluniau’n newid dros yr wythnosau nesaf.

Mae cyflogwyr yn dal i hysbysebu cyfleoedd ac yn defnyddio Skype ac offer eraill i gyfweld o bell. Gall y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd eich helpu gyda cheisiadau, a pharatoi ar gyfer cyfweliadau Skype a gweithgareddau dethol eraill.


UNDEB Y MYFYRWYR

Am restr lawn o Gwestiynau Cyffredin am Undeb y Myfyrwyr, ewch i'w gwefan.


Diweddariadau i'r dudalen hon

 

Os na allwch ddod o hyd i ateb i gwestiwn sydd gennych yn y Cwestiynau Cyffredin uchod, anfonwch e-bost at [email protected].

 

Diweddariadau i'r dudalen hon

22 Medi 2020
Canllawiau am PPE a gorchuddion wyneb a diweddariad i wasanaeth y llyfrgell

16 Medi
Diweddariad i’r wybodaeth am hunanynysu, profi symptomau a derbyn prawf positif am Covid-19

7 Medi
Cyfleusterau a gwasanaethau cymorth sydd ar gael ar y campws yn ystod y tymor academaidd cyntaf.

17 Awst 2020
Ychwanegu gwybodaeth a dolenni at y ffurflen asesu risg unigol

27 Gorffennaf 2020
Diweddariadau i gyngor am lety, a dychwelyd llyfrau’r llyfrgell

3 Gorffennaf 2020
Ychwanegu gwybodaeth am ddyddiadau canlyniadau

29 Mehefin 2020
Gwybodaeth am deithiau maes ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf

9 Mehefin 2020
Dolenni i’r Tîm Cyngor Ariannol wedi’u cynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin ar y tudalennau Cyngor i Fyfyrwyr

9 Mehefin 2020
Gwybodaeth wedi'i diweddaru am sganio bysedd i fyfyrwyr rhyngwladol ar fisâu Haen 4

3 Mehefin 2020
Gwybodaeth wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r cynlluniau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi

21 Mai 2020
Diweddarwyd i adlewyrchu’r cyngor diweddaraf ar symptomau mwyaf cyffredin coronafeirws

14 Mai 2020
Diweddaru'r canllawiau i fyfyrwyr ar leoliadau rhyngosod

21 Ebrill 2020
Canllawiau wedi'u diweddaru am arholiadau ac asesiadau, ac i fyfyrwyr mewn llety sy'n eiddo i’r Brifysgol

15 Ebrill 2020
Gwybodaeth ychwanegol am fenthyciadau i fyfyrwyr i fyfyrwyr presennol a myfyrwyr newydd.

6 Ebrill 2020
Cyngor wedi'i ddiweddaru i fyfyrwyr rhyngwladol ar fisa Haen 4 a dolen wedi'i diweddaru i wefan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

1 Ebrill 2020
Ychwanegwyd dolen at y Cwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, a manylion cyswllt yr Adran Gyllid, a chyngor i fyfyrwyr newydd

30 Mawrth 2020
Dolenni wedi'u diweddaru i wybodaeth y llywodraeth am fenthyciadau i fyfyrwyr, a ffurflen adborth Undeb y Myfyrwyr.

26 Mawrth 2020
Gwybodaeth am ddychwelyd llyfrau’r llyfrgell.

25 Mawrth 2020
Diweddarwyd i adlewyrchu canllawiau aros adref y Llywodraeth, y sefyllfa ddiweddaraf i fyfyrwyr mewn llety sy'n eiddo i’r Brifysgol, a gwybodaeth newydd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

23 Mawrth 2020
Gwybodaeth wedi'i diweddaru gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, a gwybodaeth am leoliadau gwaith

20 Mawrth 2020
Ychwanegwyd manylion am sut i gael gafael ar wasanaethau cymorth i fyfyrwyr, yn ogystal â gwybodaeth am Undeb y Myfyrwyr, a chyllid myfyrwyr.

19 Mawrth 2020
Canllawiau i fyfyrwyr sy'n byw mewn llety sy’n eiddo i’r Brifysgol, cyngor ar sut i barhau â'ch dysgu ar-lein, gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr sy'n astudio gyda ni ar fisâu Haen 4, asesiadau ac arholiadau, a mynediad i'r llyfrgelloedd a'r gwasanaethau cymorth fel Gyrfaoedd PDC a'r Gwasanaeth Cymorth Anabledd.

17 Mawrth 2020
Cyngor diweddaraf ar iechyd y cyhoedd, dolenni i dudalennau gwybodaeth y llywodraeth, atal addysgu wyneb yn wyneb ar unwaith, dechrau gweithio gartref i staff lle bo hynny'n bosibl a dysgu o bell i ddechrau o ddydd Llun 23 Mawrth.

16 Mawrth 2020
Diweddariad am addysgu ac asesiadau wyneb yn wyneb yn dod i ben ddiwedd yr wythnos hon, gydag addysgu ar-lein yn dechrau o ddydd Llun 23 Mawrth, ac eglurhad i fyfyrwyr ar fisa Haen 4.

14 Mawrth 2020
Canllawiau wedi'u diweddaru i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno dychwelyd adref.

13 Mawrth 2020
Diweddariad ar gyngor iechyd y cyhoedd am hunanynysu a phryd i gysylltu â 111, sganio olion bysedd i fyfyrwyr rhyngwladol, a dolenni wedi'u diweddaru i dudalennau gwybodaeth y llywodraeth.