Prifysgol ag Effaith

Rydym yn falch o’r ffordd rydym ni ym Mhrifysgol De Cymru yn gwneud y mwyaf o effaith gadarnhaol ar gyfer ein partneriaid a’n  cymunedau yn yr ardal hon o gymru, ac ymhellach i ffwrdd. A ninnau’n brifysgol sydd wedi ymrwymo i ehangu mynediad at addysg uwch, ac sydd â hanes arwyddocaol o gyflawni hynny, mae Prifysgol De Cymru wedi bod yn rhan o’i chymunedau ers tro, gan wneud gwahaniaeth enfawr i’r bobl sy’n byw a gweithio yn ein cefnwlad, a thu hwnt. 

Nid yn unig y mae llawer o’n myfyrwyr yn aelodau cyntaf o’u teuluoedd i fynd i’r brifysgol, ond rydym ni hefyd yn un o brif gyflogwyr y rhanbarth lle’r ydym yn hyfforddi gweithlu’r dyfodol. Mae ein myfyrwyr nyrsio a bydwreigiaeth, athrawon dan hyfforddiant, a swyddogion yr heddlu yn treulio amser ar leoliad yn ein cymunedau, yn gweithio er budd y cymunedau hynny ac, yn y mwyafrif o’r achosion hynny, yn dychwelyd i weithio yn y cymunedau hynny pan fyddant yn graddio.

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wella dyfodol y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu trwy gymryd camau unigol ac ar y cyd, gan gynnwys cefnogi nodau llesiant Llywodraeth Cymru. Mae ein prosiectau cydweithredol yn cael effaith wirioneddol ar draws y rhanbarth, a thu hwnt; o’n campysau ym Mhontypridd, Casnewydd a Chaerdydd, yn ogystal â’n sefydliadau partner, rydym ni, ar y cyd, yn rym ar gyfer newid cadarnhaol.