Mae cwrs israddedig yn PDC yn fwy na gradd yn unig. Y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth, rydym yn eich helpu i gyflawni eich potensial yn broffesiynol ac yn bersonol.
 
Dewch o hyd i gwrs gan ddefnyddio'r blwch chwilio isod:

barod am y weithle

Civil Engineering

O brosiectau sy'n seiliedig ar arferion gwaith i amser yn y gweithle, mae'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch yn eich gyrfa wedi'u cynnwys yn y cwricwlwm, ac mae ein haddysgu'n cael ei lywio gan gyflogwyr.

Sgiliau proffesiynol

Nursing student Sophie Williams.jpg

Byddwch yn dysgu mewn amgylcheddau sy'n ail-greu'r gweithle gan roi profiad ymarferol i chi. Mae hyn yn sicrhau y byddwch yn barod ar gyfer y gweithle a bod gennych yr hyder i lwyddo.

Cyrsiau achrededig

Accredited Courses

Mae llawer o gyrsiau yn PDC wedi'u hachredu gan gyrff proffesiynol, sy'n golygu eu bod o'r safon uchaf ac yn gallu eich eithrio o arholiadau proffesiynol.

Cymorth Rhagorol

Open evening support

Bydd gennych fynediad at rwydwaith o wasanaethau cymorth. O astudio a byw i iechyd a lles, rydym yma i chi drwy gydol a thu hwnt i'ch taith yn PDC.


Astudio

Darganfod eich Yfory

study options

Graddau Israddedig

Mae'r addysgu a'r ymchwil yn ystod gwrs israddedig yn PDC yn eich cysylltu â'r byd o'n cwmpas, gan roi heriau a chyfleoedd i chi wneud yfory'n well. Mae'r cyrsiau hyn fel arfer yn cymryd tair blynedd i'w cwblhau.

Astudiwch yn eich Coleg lleol

Mae PDC yn gweithio gyda cholegau ledled De Cymru, fel y gallwch astudio cwrs prifysgol yn y coleg yn llawn amser neu'n rhan-amser. Gallech arbed amser ac arian, parhau i weithio, jyglo bywyd teuluol ac aros yn nes adref.

Graddau Brechdan

Mae gan rai o'n cyrsiau flwyddyn o brofiad gwaith, a elwir yn 'flwyddyn frechdanau', wedi'i hadeiladu i mewn. Mae'n gyfle gwych i dreulio amser yn y gweithle a deall yr hyn sy'n ofynnol gan raddedigion, yn ogystal â chael profiadau perthnasol i siarad amdanynt mewn cyfweliadau.

Graddau Sylfaen

Mae astudio ar radd Sylfaen wedi'i gyfuno â dysgu seiliedig ar gyflogaeth, felly rydych yn dysgu yn y gweithle yn ogystal â'r ystafell ddosbarth. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd gennych yr opsiwn i ychwanegu at eich cymhwyster i radd Anrhydedd lawn gyda blwyddyn ychwanegol o astudio llawn amser.


Ein Lleoliadau

Darganfod De Cymru

caerdydd

trefforest

glyntaff

casnewydd


Bywyd Myfyrwyr

Gwneud Ffrindiau am Oes

Student Life

Bywyd yn PDC

Mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar. Yn y brifysgol byddwch yn gwneud ffrindiau am oes, yn rhoi cynnig ar ddysgu llawer o bethau newydd ac yn dod yn fwy annibynnol nag erioed o'r blaen.

Yr Undeb Myfyrwyr

O dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cymorth diddiwedd, gweithgareddau a digwyddiadau i wirfoddoli a datblygu sgiliau, mae USWSU yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael y cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd fel myfyriwr o'r diwrnod cyntaf.

Blogwyr PDC

Mae ein blogwyr yn cynnig llawer o gyngor am wneud cais i'r brifysgol a sut i wneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr, tra hefyd yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd campws, digwyddiadau a'n clybiau a'n cymdeithasau.

Chwaraeon yn PDC

Mae gan PDC amgylchedd chwaraeon cystadleuol ffyniannus, gydag amrywiaeth o dimau Prifysgol yn cystadlu yng Nghynghrair BUCS (Prifysgolion a Cholegau Prydain). Rydym yn ymfalchïo yn ein llwyddiannau ym myd chwaraeon ac mae'n rhan bwysig o fywyd myfyrwyr PDC.


Ffioedd ac Ariannu

Cael Cefnogaeth gyda eich Arian

fees and funding

Mae'r Brifysgol yn fuddsoddiad mawr a gall chwilio am gyngor ariannol fod yn aruthrol ac yn ddryslyd. Paid dychryn. Gall ein tîm o arbenigwyr eich helpu gydag unrhyw beth sy'n gysylltiedig ag arian, o wneud cais am gymorth ariannol neu ddysgu sut i gyllidebu. Felly, am gyngor ar ffioedd ac arian cysylltwch â'r arbenigwyr.

Gyrfaoedd

Dod yn Raddedig Cyflogadwy

careers

Rydym yn creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Rydym yn cynnig addysgu sy'n adlewyrchu gofynion cyflogwyr ac yn rhoi'r sgiliau a'r profiad i'n myfyrwyr lwyddo. Mae cyflogadwyedd wedi'i gynnwys yn y cwricwlwm ar bob un o'n cyrsiau ac mae gennym dîm ymroddedig i'ch cefnogi i ddod o hyd i brofiad gwaith sy'n gysylltiedig â gyrfa yn y DU a thramgwydd.


Gwneud Cais i PDC

ein hopsiynau llety

siarad gyda staff/myfyrwyr

Diwrnodau Agored