GWELLA EICH RHAGOLYGON GYRFA

Mae cyrsiau ôl-radd a graddau ymchwil ôl-radd yn ehangu eich sgiliau a gwybodaeth ac yn gwella eich rhagolygon gyrfa. Mae dros 4,500 o fyfyrwyr yn dewis astudio cyrsiau ôl-radd gyda ni bob blwyddyn. 

Mae ein cyrsiau o ansawdd uchel, darlithwyr clodfawr a recordiau cyflogadwyedd rhagorol yn ein gwneud ni’n ddewis delfrydol. 

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig cymorth helaeth i’ch helpu chi i gyflawni eich cwrs ôl-radd. Mae hyn yn cynnwys llety, cyllid, gwasanaethau’r llyfrgell a’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia

Postgraduate Open Evening
Postgraduate online study

Dysgu Hyblyg

Yn y Brifysgol, mae nifer o’n myfyrwyr yn astudio o amgylch eu gofynion gwaith a theulu. 

Mae gennym ni ddull realistig tuag at ddysgu. Caiff llawer o’n cyrsiau eu haddysgu yn rhan-amser ac mae opsiynau ‘dysgu o bell’ ar gael hefyd. 

Generic Students - Newport

Cymorth i Fyfyrwyr  

Rydyn ni’n gofalu am ein myfyrwyr ac yn cynnig cymorth drwy ein Gwasanaeth Anabledd a’n Gwasanaeth Lles cyfrinachol. 

Mae digonedd o gymorth dysguar gael i’r rheiny sy’n dychwelyd at ddysgu, gan gynnwys llyfrgelloedd, adnoddau a gwasanaethau pellach ar bob campws. 

Amie McDonald from Gloucestershire is studying the part-me Masters in SEN course at USW.

Cyrsiau o ansawdd uchel  

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig ystod eang o gyrsiau ôl-radd, o fusnes a pheirianneg i iechyd a seicoleg. Mae ein cymwysterau ôl-radd ar gael ar lefelau gwahanol - tystysgrifau ôl-raddedig, graddau meistr a PhD. 

Generic

Sut bydd fy ngyrfa yn gwella? 

Mae cael cynllun gyrfa yn bwysig  - mae rhaid i chi wybod sut i ddefnyddio eich cymhwyster newydd i’ch mantais. Pa faes arbenigol fydd yn cynnig y cyfleoedd gyrfa gorau? Os ydych chi’n defnyddio astudiaeth bellach i newid gyrfa, pa gymwysterau safon diwydiant bydd angen arnoch chi? Beth mae cyflogwyr yn edrych amdano ar CV? Mae gan y Brifysgol Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sy’n cynnig cyngor ar eich dyfodol a’ch dewis cymhwyster. Gallwch drafod gyda nhw neu siarad â staff academaidd yn ystod un o’n Nosweithiau Agored. 

Mae hefyd gyda ni ddwy raglen gyflogadwyedd yn y Brifysgol - Grad Edge, a Bright Ideas, Mae’r rhaglenni yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod yn manteisio ar bob cyfle ac yn cyrraedd eich potensial. Rydyn ni eisiau i chi gyflawni eich astudiaethau gyda CV cadarn a dyfodol disglair. 

generic student

Sut bydda i’n ariannu fy astudiaethau ôl-radd? 

Mae trefniadau ariannu yn bwysig, a bydd rhaid i fyfyrwyr reoli eu costau addysg gyda chyflog a chynnal morgais. Ond, mae cymorth ariannol ar gael, gan gynnwys bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Mae opsiynau astudio hyblyg ar gael hefyd, felly mae modd i chi ariannu eich addysg drwy eu ffitio o amgylch eich swydd. Os ydy’ch cwrs yn berthnasol i’ch swydd, mae’n bosib y bydd eich cyflogwr yn helpu tuag at y ffioedd dysgu. 

Mae gennym ni Dîm Cymorth Ariannol i roi cyngor ac arweiniad pan rydych chi ei angen yn ogystal â rhaglen ysgoloriaethau. 

Course image: Postgraduate Certificate in Learning and Teaching for Health Care Professionals Clinical Simulation Centre

Pa fath o radd meistr dylwn i ei astudio?  

Mae cymwysterau ôl-radd ar gael ar sawl lefel wahanol, o Dystysgrif Ôl-radd i PhD. Mae cyrsiau yn cynnwys seminarau traddodiadol, gwaith cwrs neu arholiadau. Neu, gallwch ddewis astudio cwrs sy’n gwbl seiliedig ar ymchwil. Mae astudiaeth Ymchwil yn cynnwys paratoi thesis gwreiddiol o’ch gwaith, yn annibynnol yn bennaf,  gyda chymorth gan diwtor neu dîm oruchwylio. 

Caiff rhai cymwysterau eu darparu gan y Brifysgol ar ran cyrff proffesiynol. Mae’r rhain yn argymhellol o ran yr hyn rydych chi’n ei ddysgu a sut rydych chi’n astudio, felly byddwch chi’n ennill cymhwyster sydd wedi’i gydnabod gan y proffesiwn hwnnw.