Cyrsiau Blasu Byr

Meddwl am astudio gradd, ond yn ansicr a yw PDC yn addas i chi? Mae ein cyrsiau blasu byr yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau i'ch cyflwyno i'ch dewis faes astudio a rhoi cipolwg i chi ar sut y byddwch yn dysgu ym Mhrifysgol De Cymru.

Mae cyrsiau blasu yn ffordd wych o brofi’r hyn sydd gan Brifysgol De Cymru i’w gynnig ac yn rhoi gwell syniad i chi o sut beth yw astudio yma. Mae ein holl gyrsiau yn cael eu cyflwyno ar-lein ac yn cael eu cyflwyno gan ddarlithwyr yn y Brifysgol, gyda phob un yn cynnwys cymysgedd cynhwysfawr o dasgau rhyngweithiol, tiwtorialau fideo ac enghreifftiau ymarferol.

Mae cyrsiau blasu yn amrywio o ran hyd, ond gallwch chi stopio, ailddechrau neu ailchwarae'r cwrs blasu unrhyw bryd ar ôl i chi ddechrau. Gallwch hefyd tracio eich cynnydd yn ystod pob cwrs. 

Sylwer: Ar hyn o bryd, mae ein cyrsiau blasu byr ar gael try gyfrwng y Saesneg yn unig.


CYRSIAU BLASU CHWARAEON

Sport Taster Courses

CYRSIAU BLASU PLISMONA

policing-short-taster-courses.jpg

CYRSIAU BLASU CEIROPRACTEG

Chiropractic Short Taster Courses

CYRSIAU BLASU TROSEDDEG

Criminology Short Course


CYRSIAU BLASU CHWARAEON

introduction-to-football-coaching.jpg

Cyflwyniad i Hyfforddi Pêl-droed

Mae'r cwrs blasu hyfforddiant pêl-droed rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n cyflwyno rhai egwyddorion ac athroniaethau sylfaenol hyfforddi pêl-droed trwy ystod o diwtorialau fideo a thasgau anffurfiol.

Tiwtor cwrs: Grant Kalahar

Hyd y cwrs: 60 munudSport Taster Courses

Atal Anafiadau Chwaraeon

Mae ein cwrs rhagflas Atal Anafiadau Chwaraeon yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy’n rhoi cipolwg ar gost, effaith a mesurau ataliol ar gyfer anafiadau chwaraeon, a mewnwelediad pellach i faes therapi chwaraeon ac ymarfer corff.

Tiwtor cwrs: Kate Williams

Hyd y cwrs: 25 munudRugby Coaching and Performance Taster Course

Cyflwyniad i Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi

Mae'r cwrs hyfforddi rygbi rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau ym maes hyfforddi rygbi gan gynnwys nodweddion ac ymddygiad hyfforddwr effeithiol i berfformiad a dadansoddi tactegol.

Tiwtor y cwrs: Ioan Paval

Hyd y cwrs: 3 awr 30 munudCardio Respiratory System Taster Course

Cyflwyniad i'r System Gardio-Anadlol

Bydd y cwrs blasu hwn i astudio gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn eich arwain trwy daith ocsigen trwy’r corff dynol, gan eich cyflwyno i’r systemau pwlmonaidd a chardiofasgwlaidd gyda thiwtorialau a demos o’n labordai arbenigol.

Tiwtor cwrs: Trevor Harris

Hyd y cwrs: 1 awr 40 munud


Introduction To Strength And Conditioning

Cyflwyniad i Gryfder a Chyflyru

Mae’r cwrs rhagarweiniol hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy’n archwilio maes cryfder a chyflyru a’r rôl ganolog y mae hyfforddwyr arbenigol yn ei chwarae wrth wella perfformiad elitaidd trwy nodi a darparu hyfforddiant cryfder sy’n gysylltiedig ag ystod o broffesiynau chwaraeon.

Tiwtor cwrs: Peter Ashcroft

Hyd y cwrs: 1 awr 45 munud


strength and conditioning.png

Gwellach hyfforddiant yn Gryfder a Chyflyru

Mae’r cwrs blasu byr hwn yn cynnwys cymysgedd o dasgau rhyngweithiol a thiwtorialau sy’n ymdrin â’r cysyniadau allweddol a fframweithiau cryfder a chyflyru gyda ffocws ar y sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus i symud ymlaen yn y proffesiwn.

Tiwtor cwrs: Richard Clarke

Hyd y cwrs: 1 awr 45 munud


CYRSIAU BLASU PLISMONA

policing-taster-courses.jpg

Cyflwyniad i Blismona Proffesiynol

Mae’r cwrs blasu hwn yn cyflwyno rôl yr heddlu a’r system cyfiawnder troseddol ac yn ymdrin â phynciau fel lladrad, trin dioddefwyr a phobl ar goll. Cyflwynir y cwrs trwy diwtorialau fideo a thasgau rhyngweithiol.

Tiwtor cwrs: Helen Martin

Hyd y cwrs: 1 awr 20 munudCYRSIAU BLASU CEIROPRACTEG

Introduction To Chiropractic Management Taster Course

Cyflwyniad i Reoli Ceiropracteg

Mae'r cwrs blasu hwn yn cynnwys cymysgedd o bynciau sy'n cyflwyno'r sgiliau a'r technegau sy'n gysylltiedig â thriniaeth a therapi ceiropracteg. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn deall yn well beth sy'n gysylltiedig â dod yn Ceiropractydd cofrestredig.

Tiwtor cwrs: Paul McCambridge

Hyd y cwrs: 60 munudCYRSIAU BLASU TROSEDDEG

Introduction To Criminology

Cyflwyniad i Droseddeg

Mae’r cwrs blasu byr hwn yn archwilio’r cysylltiad rhwng trawma a throsedd ac mae’n cynnwys cymysgedd o diwtorialau fideo sy’n cloi gyda chwis rhyngweithiol. Mae'r cwrs yn cymryd tua. 40 munud i'w gwblhau, ac yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn cael eich arwain trwy'r ffactorau risg sy'n gysylltiedig â thrawma a sut mae trawma yn ymwneud â throseddu.

Tiwtor cwrs: Zoe Cross

Hyd y cwrs: 40 munud


GWYBODAETH BELLACH