Pam bod astudio ôl-raddedig yn bwysig?

Bydd cyrsiau ôl-raddedig yn ymestyn eich sylfaen sgiliau a dyfnhau eich gwybodaeth, ac fe allant wella eich rhagolygon gyrfaol yn fawr.


Mae mwy na 5,500 o fyfyrwyr yn dewis astudio cwrs ôl-raddedig gyda ni bob blwyddyn, ac rydym ni’n gwybod pam. Mae ein cyrsiau o ansawdd uchel, ein darlithwyr arobryn a’n cymorth rhagorol i fyfyrwyr yn rhoi popeth sydd ei angen arnynt i lwyddo. 


Pam Dewis Astudio Ôl-raddedig?

Mae’r un faint o atebion i’r cwestiwn hwn ag sydd o fyfyrwyr ôl-raddedig. Efallai eich bod chi’n mwynhau pwnc penodol ac yn dymuno ei archwilio ar lefel uwch, fel gradd Meistr neu ymchwil ôl-raddedig. Mewn hinsawdd economaidd anodd, fe allech chi benderfynu y bydd cymwysterau ychwanegol yn gwella eich rhagolygon gyrfaol, gan eich gwneud chi’n ased i’ch cyflogwr neu’n well ymgeisydd mewn cyfweliad. Mae llawer o gyflogwyr yn chwilio am wybodaeth a sgiliau uwch ôl-raddedigion, yn ogystal â’r ymrwymiad a ddangoswyd ganddynt wrth gyflawni cymhwyster ychwanegol.


Cymwysterau Proffesiynol

Efallai eich bod chi am ymuno â gyrfa y mae cymhwyster proffesiynol yn hanfodol ar ei chyfer, fel cyfrifeg, neu fe allai fod yn rhan o’ch datblygiad proffesiynol parhaus. Mae gradd ymchwil yn ddymunol mewn llawer o feysydd, fel gwaith mewn labordai neu ym myd addysg. Fel arall, gall astudio ôl-raddedig agor byd newydd o gyfleoedd. Byddai astudio cymwysterau yn y gyfraith neu gyfrifiadura, er enghraifft, yn eich galluogi chi i newid gyrfa yn llwyr.


Sut gallaf Ariannu fy Astudiaethau?

Mae arian yn ystyriaeth bwysig ac, yn aml, bydd angen i fyfyrwyr gydbwyso eu haddysg â chynnal cyflog, morgais neu ofal plant. Fodd bynnag, mae cymorth ariannol ar gael, gan gynnwys bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Mae dewisiadau astudio hyblyg ar gael hefyd, fel y gallwch ariannu eich addysg trwy astudio o amgylch eich swydd. Os yw eich cwrs yn berthnasol i’ch swydd, fe allech chi hyd yn oed gael cymorth gan eich cyflogwr tuag at ffioedd neu gostau astudio.

Mae gennym ni Dîm Cyngor Ariannol wrth law i roi cyngor a chyfarwyddyd pan fo’u hangen arnoch, yn ogystal â rhaglen ysgoloriaethau. 


Sut gallaf Neilltuo Amser yn fy Amserlen Brysur i Astudio? 

Er bod hyn yn anodd, mae’n bosibl. Mae llawer o’n myfyrwyr yn neilltuo amser i astudio ymhellach o amgylch ymrwymiadau gwaith a theuluol. Ym Mhrifysgol De Cymru, mae gennym ni agwedd realistig tuag at astudio ôl-raddedig a byddwn ni’n gwneud popeth y gallwn i’ch helpu chi i gyflawni eich nodau.


Mae bron pob un o’n cyrsiau a addysgir yn cynnwys dewisiadau astudio rhan-amser, tra bod eraill ar gael trwy ddysgu o bell neu ddysgu ‘am gyfnod’. Mae gan y Brifysgol gyfleusterau e-ddysgu helaeth hefyd, sy’n golygu y gallwch gael gafael ar y wybodaeth a’r deunyddiau sydd eu hangen arnoch pryd bynnag sy’n gweddu orau i chi.


Sut bydd hyn yn Gwella fy Ngyrfa?

Mae cynllun gyrfa yn bwysig – mae angen i chi wybod sut i ddefnyddio’ch cymhwyster newydd er eich lles. Pa faes arbenigol fydd yn cynnig y cyfleoedd gorau am yrfa? Os ydych chi’n defnyddio astudio pellach i newid gyrfa, beth yw’r cymwysterau safonol sy’n ofynnol gan y diwydiant? Beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano ar CV? Mae gan y Brifysgol Wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sy’n cynnig cyfarwyddyd ar eich dyfodol a’ch dewis o gymhwyster. Gallwch gael eu cyngor neu siarad ag academydd yn un o’n Nosweithiau Agored. 


Mae gennym ni ddwy raglen gyflogadwyedd yn y Brifysgol hefyd, sef Grad Edge a Bright Ideas. Mae’r rhaglenni hyn yn gweithio gyda chi i sicrhau eich bod chi’n manteisio ar bob cyfle ac yn cyrraedd eich potensial. Rydym ni am i chi gwblhau eich astudiaethau gyda CV rhagorol a dyfodol disglair. 


Pa fath o Gwrs ddylwn i ei Astudio?

Mae cymwysterau ôl-raddedig ar gael ar sawl gwahanol lefel, o Dystysgrif Ôl-raddedig i PhD. Mae cyrsiau a addysgir yn cynnwys seminarau, gwaith cwrs neu arholiadau mwy traddodiadol. Fel arall, fe allech chi ddewis astudio ar sail ymchwil yn gyfan gwbl. Mae astudiaeth ymchwil yn golygu cynhyrchu traethawd ymchwil gwreiddiol o waith annibynnol yn bennaf, gyda chymorth gan diwtor neu dîm goruchwyliol.


Mae’r Brifysgol yn darparu rhai cymwysterau ar ran cyrff proffesiynol. Mae’r rhain yn rhagnodol o ran yr hyn rydych chi’n ei ddysgu a sut rydych chi’n astudio, fel y gallwch ennill cymhwyster sy’n safon gydnabyddedig yn y proffesiwn hwnnw.