Canllaw i rieni am blant sy’n gadael y cartref

Bydd yn anodd i chi weld eich plentyn yn gadael y cartref am y tro cyntaf, felly dyma ychydig o gyngor i chi ac iddyn nhw.

Eu gadael nhw

Bydd gadael eich plentyn yn y brifysgol yn amser emosiynol. Ein cyngor ni yw peidio â mynd â’r teulu cyfan, gadael eich plentyn gyda ‘phecyn gwneud ffrindiau’ (mae cacen bob amser yn boblogaidd!), ffarwelio heb ffwdanu ac mae ychydig o arian parod fel rhodd yn helpu. Bydd ein llysgenhadon ym Mhrifysgol De Cymru yn helpu’ch plentyn i symud i mewn a byddan nhw’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith cario trwm i chi.

Ambassador team helping with moving in

 

Pacio ar gyfer y brifysgol

Unwaith mae’r cynigion yn dechrau dod, dechreuwch bacio! Nawr yw’r amser i ddechrau casglu potiau a sosbannau, cyllyll a ffyrc, dillad gwely a thyweli. Prynwch bethau yn y sêls ac ewch i siopau elusen. Mae’r rhan fwyaf o siopau’n gwerthu pecynnau i fyfyrwyr sy’n cynnwys yr holl bethau hanfodol. Bydd angen pethau arnyn nhw i addurno eu hystafelloedd hefyd. Edrychwch ar ein bwrdd Pinterest i gael eich ysbrydoli.  

Cyllido ac arian

Mae myfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o’r cartref am y tro cyntaf yn ddrwg-enwog am wastraffu llawer o arian yn ystod wythnosau cyntaf y tymor. Mae’n werth eistedd i lawr gyda nhw cyn iddyn nhw fynd a chynllunio cyllideb gyda’ch gilydd. Bydd rhaid i chi gyfrifo faint o arian bydd ei angen arnyn nhw ar gyfer llety, bwyd, teithio, llyfrau, yswiriant ac ati a chyfrifo faint fydd ar ôl ar gyfer cymdeithasu. Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwybod pa gymorth ariannol sydd ar gael o ran eithriadau treth cyngor a chostau teithio is. Gwelwch ein tudalennau arian myfyrwyr am fwy o gyngor am gyllidebu. 

Gweithio neu beidio?  

Mae’n debygol iawn y bydd angen i’ch mab neu’ch merch gael swydd ran-amser am rywfaint o’u hamser yn y brifysgol neu drwy gydol y cyfnod hwn. Mae amrywiaeth eang iawn o waith ar gael ym Mhrifysgol De Cymru – fel llysgenhadon myfyrwyr, yn yr Undeb Myfywyr ac yn yr ardal leol. Mae datblygiad Friar’s Walk yn agor yng Nghasnewydd ym mis Tachwedd 2015 ac mae hwnnw gyferbyn â’n campws. Bydd cyfleoedd manwerthu ac arlwyo.  Ni ddylai’ch plentyn weithio mwy na 16 awr yr wythnos gan bod hynny’n gallu amharu ar ei astudiaethau.

Teimlo’n hiraethus 

Mae teimlo’n hiraethus yn hollol normal. Ceisiwch annog eich plentyn i aros yn y brifysgol yn hytrach na dod adref i ymweld â chi. Po fwyaf maen nhw’n cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y brifysgol, lleiaf byddan nhw’n hiraethu. Os ydyn nhw’n dal yn hiraethus erbyn canol y tymor, beth am ddod i ymweld â nhw a mynd â nhw am bryd o fwyd a gofyn a oes unrhyw broblemau penodol ganddyn nhw.

Amser i chi’ch hun

Os nad oes gennych ragor o blant yn y cartref, efallai byddwch eisiau mwynhau ychydig bach o dawelwch am sbel! Mae’n amser rhoi’ch traed i fyny, dechrau hobi newydd neu efallai byddwch yn ystyried gwneud cwrs gyda ni...